На овој страни можете преузети све важеће прописе и законе.

Закони
 1. Устав Републике Србије
 2. Закон о раду
 3. Закон о безбедности и здрављу на раду
 4. Закон о спречавању злостављања на раду
 5. Коментар Закона о спречавању злостављања на раду
 6. Брошура коментар Закона о спречавању злостављања на раду
 7. Закон о заштити података о личности
 8. Закон о забрани дискриминације
 9. Закон о слободном приступу информација од јавног значаја
 10. Закон о пензијском и инвалидском осигурању
 11. Закон о мирном решавању радних спорова
 12. Закон о јавним набавкама
 13. Закон о полицији 2016 (pdf)
 14. Закон о полицији 2016 (docx)
 15. Закон о изменама и допунама закона о полицији
 16. Закон о штрајку
 17. Закон о јавном реду и миру 2016
 18. Закон о јавном окупљању 2016
 19. Полицијска овлашћења – Извод из Закона о полицији 2016

Посебни колективни уговори
 1. ПКУ за полицијске службенике 2015 (DOC 91 KB)
 2. ПКУ за државне органе 2015 (1,89 Мb PDF)
 3. ПКУ државни органи 2015 (200 Kb PDF)
 4. ПКУ за државне органе 2015 (361 Kb, DOC)
 5. Анекс ПКУ за полицијске службенике (16 KB, DOCX)
 6. Упоредна анализа ПКУ за пол.сл. и држ. органе (30 KB, DOCX)
 7. ПКУ за полицијске службенике 2011. (PDF 8.61 MB) – истекао
 8. Посебни колективни уговор за државне органе (DOC 92 KB) – истекао

Уредбе
 1. Уредба о начелима за унутрашње уређење Министарства унутрашњих послова (садржи део који регулише оцењивања рада полицијских службеника)
 2. Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника
 3. Уредба о висини накнаде за услуге које пружа МУП

Правилници
 1. Кодекс полицијске етике
 2. Кодекс понашања државних службеника
 3. Правилник о начину понашања и изгледу полицијских службеника и осталих запослених
 4. Правилник о условима и начину употребе средстава принуде
 5. Правилник о начину обављања полицијских послова
 6. Правилник о полицијским овлашћењима
 7. Правилник о униформама и ознакама
 8. Правилник о поступку решавања притужби
 9. Правилник о обезбеђивању самачког смештаја припадницима Министарства унутрашњих послова
 10. Правилник о специфичној здравственој заштити запослених у Министарству унутрашњих послова
 11. Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова
 12. Правилник о начину обезбеђивања здравствене заштите и о мерилима и начину утврђивања психофизичке способности потребне за обављање послова одређених радних места полицијских службеника
 13. Правилник о ближем начину, трошковима и критеријумима за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења особа са инвалидитетом
 14. Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду


Уговори повеље и споразуми
 1. Социјална повеља синдикалних организација у МУП – ССП није потписник ове повеље!
 2. Споразум о сарадњи и социјалном дијалогу између ССП и МУП – раскинут!
 3. Споразум о сарадњи и социјалном дијалогу – депеша

Упутства
 1. Упутство о услугама исхране и смештаја у Министарству унутрашњих послова
 2. Упутство о категоризацији и споразумном решавању одштетних захтева породица
 3. Упутство у поступању према доведеним и задржаним лицима
 4. Упутство о начину обављања послова одбране од града и организацији и начину рада радарских центара у МУП