На овој страни можете преузети све важеће прописе и законе.

 

Устав Републике Србије

 

Закон о раду

Закон о безбедности и здрављу на раду

Закон о спречавању злостављања на раду

* Правилник о правилима понашања послодавца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду

Закон о мирном решавању радних спорова

* Правилник о поступку мирног решавања радног спора

 

Закон о заштити података о личности

Закон о забрани дискриминације

Закон о слободном приступу информација од јавног значаја

Закон о заштити узбуњивача

 

Закон о пензијском и инвалидском осигурању

 

Закон о јавним набавкама

 

Закон о полицији

 

Закон о штрајку

Закон о јавном реду и миру

Закон о јавном окупљању


Посебни колективни уговори

Посебан колективни уговор за полицијске службенике 

Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за полицијске службенике

Посебан колективни уговор за државне органе

Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за државне органе

 


Уредбе

Уредба о специјалној и посебним јединицама полиције

Уредба о каријерном развоју полицијских службеника

Уредба о изгледу, форми и садржини службене значке и службене легитимације

Уредба о начелима за унутрашње уређење Министарства унутрашњих послова

Уредба о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова

Уредба о униформи, ознакама и опреми полицијских службеника

Уредба о начину спровођења дисциплинског поступка у Министарству унутрашњих послова

Уредба о оцењивању полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова

Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника

Уредба о висини накнаде за услуге које пружа МУП


Правилници
 1. Кодекс полицијске етике
 2. Кодекс понашања државних службеника
 3. Правилник о начину понашања и изгледу полицијских службеника и осталих запослених
 4. Правилник о условима и начину употребе средстава принуде
 5. Правилник о начину обављања полицијских послова
 6. Правилник о полицијским овлашћењима
 7. Правилник о униформама и ознакама
 8. Правилник о поступку решавања притужби
 9. Правилник о обезбеђивању самачког смештаја припадницима Министарства унутрашњих послова
 10. Правилник о специфичној здравственој заштити запослених у Министарству унутрашњих послова
 11. Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова
 12. Правилник о начину обезбеђивања здравствене заштите и о мерилима и начину утврђивања психофизичке способности потребне за обављање послова одређених радних места полицијских службеника
 13. Правилник о ближем начину, трошковима и критеријумима за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења особа са инвалидитетом
 14. Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду

Уговори повеље и споразуми
 1. Социјална повеља синдикалних организација у МУП – ССП није потписник ове повеље!
 2. Споразум о сарадњи и социјалном дијалогу између ССП и МУП – раскинут!
 3. Споразум о сарадњи и социјалном дијалогу – депеша

Упутства
 1. Упутство о услугама исхране и смештаја у Министарству унутрашњих послова
 2. Упутство о категоризацији и споразумном решавању одштетних захтева породица
 3. Упутство у поступању према доведеним и задржаним лицима
 4. Упутство о начину обављања послова одбране од града и организацији и начину рада радарских центара у МУП