Na ovoj strani možete preuzeti sve važeće propise i zakone.

Zakoni
 1. Ustav Republike Srbije
 2. Zakon o radu
 3. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
 4. Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
 5. Komentar Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu
 6. Brošura komentar Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu
 7. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 8. Zakon o zabrani diskriminacije
 9. Zakon o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja
 10. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
 11. Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova
 12. Zakon o javnim nabavkama
 13. Zakon o policiji 2016 (pdf)
 14. Zakon o policiji 2016 (docx)
 15. Zakon o izmenama i dopunama zakona o policiji
 16. Zakon o štrajku
 17. Zakon o javnom redu i miru 2016
 18. Zakon o javnom okupljanju 2016
 19. Policijska ovlašćenja – Izvod iz Zakona o policiji 2016

Posebni kolektivni ugovori
 1. PKU za policijske službenike 2015 (DOC 91 KB)
 2. PKU za državne organe 2015 (1,89 Mb PDF)
 3. PKU državni organi 2015 (200 Kb PDF)
 4. PKU za državne organe 2015 (361 Kb, DOC)
 5. Aneks PKU za policijske službenike (16 KB, DOCX)
 6. Uporedna analiza PKU za pol.sl. i drž. organe (30 KB, DOCX)
 7. PKU za policijske službenike 2011. (PDF 8.61 MB) – istekao
 8. Posebni kolektivni ugovor za državne organe (DOC 92 KB) – istekao

Uredbe
 1. Uredba o načelima za unutrašnje uređenje Ministarstva unutrašnjih poslova (sadrži deo koji reguliše ocenjivanja rada policijskih službenika)
 2. Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika
 3. Uredba o visini naknade za usluge koje pruža MUP

Pravilnici
 1. Kodeks policijske etike
 2. Kodeks ponašanja državnih službenika
 3. Pravilnik o načinu ponašanja i izgledu policijskih službenika i ostalih zaposlenih
 4. Pravilnik o uslovima i načinu upotrebe sredstava prinude
 5. Pravilnik o načinu obavljanja policijskih poslova
 6. Pravilnik o policijskim ovlašćenjima
 7. Pravilnik o uniformama i oznakama
 8. Pravilnik o postupku rešavanja pritužbi
 9. Pravilnik o obezbeđivanju samačkog smeštaja pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova
 10. Pravilnik o specifičnoj zdravstvenoj zaštiti zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 11. Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 12. Pravilnik o načinu obezbeđivanja zdravstvene zaštite i o merilima i načinu utvrđivanja psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova određenih radnih mesta policijskih službenika
 13. Pravilnik o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom
 14. Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu


Ugovori povelje i sporazumi
 1. Socijalna povelja sindikalnih organizacija u MUP – SSP nije potpisnik ove povelje!
 2. Sporazum o saradnji i socijalnom dijalogu između SSP i MUP – raskinut!
 3. Sporazum o saradnji i socijalnom dijalogu – depeša

Uputstva
 1. Uputstvo o uslugama ishrane i smeštaja u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 2. Uputstvo o kategorizaciji i sporazumnom rešavanju odštetnih zahteva porodica
 3. Uputstvo u postupanju prema dovedenim i zadržanim licima
 4. Uputstvo o načinu obavljanja poslova odbrane od grada i organizaciji i načinu rada radarskih centara u MUP