BEOGRAD – 10.4.2017. u Palati Srbija održan je četvrti sastanak sa Radnom grupom za saradnju sa sindikatima. Delegaciju Sindikata srpske policije sačinjavali su: predsednik Lazar Ranitović, zamenik predsednika Mile Lazarević, članovi GO SSP Boban Đorđić i Nikola Petrović kao i predsednik RC Beograd Slobodan Ćosović. Zbog sastanka sa ministrom državni sekretar Milosav Miličković inače predsedavajući Radnom grupom nije bio prisutan na sastanku, a menjao ga je gospodin Željko Veselinović.

Teme o kojima se  razgovaralo su sledeće: 

  1. Proširenje odluke ministra u vezi sa posebnom naknadom za rad sa migrantima

 Na prethodnim sastancima dobijen je odgovor da je ministar proširio odluku na teritoriju Novog Pazara. Odluka nije prosleđena organizacionim jedinicama, niti se vrši isplata naknade.

Odgovor su dali gospoda Željko Veselinović i Bogoljub Živković kojom prilikom su izjavili da je ministar odlukom proširio područje dejstva odluke i na Novi Pazar, te obzirom da organizacione jedinice MUP nisu izveštene, radi se o propustu koji će biti u najkraćem roku ispravljen. Naime, odluka nije dostavljena Direkciji policije pa Direkcija nije mogla ni proslediti odluku svim org. jedinicama MUP-a, što će učiniti bez odlaganja odmah po prijemu odluke.

     2. Obezbeđivanje tonera po policijskim upravama

 Veći broj policijskih uprava trebovali su ali nisu dobili tonere za štampače koji su u vlasništvu MUP. Time su onemogućeni da obavljaju poslove. Kada se očekuje nabavka tonera za štampače?

Odgovor na temu dao je Željko Veselinović koji je izjavio da je stanje što se tiče opreme „katastrofalno“ tu prevshodno misli na nabavku tonera. Rukovodstvo MUP-a je svesno problema i ušlo je u proces trajnog rešavanja čime bi se u budućnosti planski i sistemski obezbedili toneri svim organizacionim jedinicama MUP-a. Naime, gospodin Veselinović je objasnio da kada su toneri u pitanju postoje dve nezavisne partije. Jedna gde su toneri u garantnom roku i druga gde nisu. Planom javnih nabavki Ministarstvo će sklopiti ugovor sa firmama u naredne tri godine čime će se obezbediti opremanje organizacionih jedinica tonerima i steći uslovi za normalan rad. Dalje, dobili smo odgovor da je za 21. april 2017. zakazano otvaranje ponuda pored tonera i za mesne prerađevine (18.4.), sredstva za održavanje higijene kao i da je pokrenut postupak nabavke uniforme za pripadnike specijalne jedinice, posebnih jedinica i jedinica opšte nadležnosti. Na pitanje da li će pripadnici UKP dobiti građanska odela, dobili smo odgovor da ove godine nisu planirana finansijska sredstva.

3. Regionalni centar granične policije prema R. Hrvatskoj

 U sedištu RC GP prema R. Hrvatskoj postoje sve potrebne saglasnosti za provod optičkih kablova za sistem veza sa prizemlja na prvi sprat ( prostorija iznad ). Zaposlenima u sedištu RC GP prema R. Hrvatskoj je potrebno omogućiti korišćenje prostorija koje su neiskorišćene upravo zbog nesprovođenja optičkih kablova. Kada se može očekivati obezbeđenje sredstava koja nisu velika kako bi se dovršili radovi, odnosno proveli kablovi i omogućilo zaposlenima da se prošire u kancelariju koja je neiskorišćena?

Odgovor smo dobili da je SATIT kada je u pitanju sedište RC GP prema R. Hrvatskoj čije je sedište u Centru za osnovnu policijsku obuku, izvršio spajanje i puštanje sistema veze, čime su se stekli uslovi za funkcionisanje i rad, kao i da trenutno sredstva za dodatno proširenje sistema veze nisu predviđena kada je u pitanju sedište RC GP prema R. Hrvatskoj, ali da će preraspodelom opreme ili trebovanjem dodatnih sredstava pokušati da reše ovaj problem.

4. Isplata solidarne pomoći

U kojoj fazi je odlučivanje po zahtevima iz prethodne godine koji su podneti nakon 23.12.2016. godine kada je Komisija raspuštena. Da li će ti ljudi dobiti rešenja bilo pozitivna ili negativna?Kada se planira isplata solidarne pomoći u tekućoj godini? Da li će se isplata vršiti komisijski i po prispelim zahtevima ili periodično?

Komisija od srede nastavlja rad kojom prilikom će obraditi sve zahteve pristigle nakon 23.12.2016. godine kada je okončala svoj rad, za 2016. godinu. Takođe, zahtevi koji su podneti u 2017. godini biće takođe razmatrani dok realizacija zahteva podnešenih u 2017. godini se može očekivati do polovine godine. Naime, u MUP je drugačija praksa u odnosu na druge državne organe koja se ogleda u tome da se isplata vrši kvartalno, a ne po podnetom zahtevu nakon obrade i utvrđivanja osnova za dobijanje solidarne pomoći, sve iz razloga lakšeg praćenja i uvida u stanje finansijskih sredstava namenjenih ovoj svrsi. Naime, dobili smo odgovor da su sredstva za solidarnu pomoć i za otpremnine zaposlenih koji odlaze u penziju na istom računu.

5. Odred Žandarmerije u Nišu

Dokle se stiglo sa rešavanjem problema smeštaja pripadnika OŽ Niš? Od strane ministra prilikom obilaska rečeno je da će se obezbediti kasarna u Aleksincu za smeštaj pripadnika sa komandom. Uslovi u kojima trenutno borave su veoma loši i neadekvatni za rad.

Odgovor je dao sekretar MUP-a, gospodin Todorović koji je izjavio da je tokom pregovora sa Ministarstvom odbrane došlo do problema koji se ogledao u tome da je MO uputilo dopis MUP kojim je ukazalo na mogućnost postojanja neeksplodiranih ubojitih sredstava unutar kasarne čime se postupak prenosa vlasništva sa MO na MUP prolongirao kako bi se izvršile provere i deaktivirala eventualno pronađena NUS. Pregledom nije pronađeno nijedno neeksplodirajuće ubojito sredstvo i trenutno je postupak prenosa vlasništva u završnoj fazi ( predlog je na Vladi ) te se ubrzo očekuje završetak administrativnih poslova nakon čega će se stvoriti uslovi za prelazak pripadnika OŽ Niš sa Komandom u kasarnu u Aleksincu.

Trenutni uslovi u kojima rade i borave pripadnici OŽ Niš su loši, ali Ministarstvo, s obzirom na to da objekti u kojima se trenutno nalaze pripadnici nisu u vlasništvu Ministarstva, nije obezbedilo  sredstva opredeljena za adaptaciju objekata i bilo kakva kapitalna ulaganja obzirom na imovinskopravni odnos.

6. Odredi Žandarmerije

Pripadnici Žandarmerije od decembarske zarade, u januaru mesecu ne dobijaju obračunske liste. Potrebno je dostaviti liste pripadnicima za prethodni period i obezbediti redovno dostavljanje obračunskih lista.

Odgovor je dao pomoćnik direktora policije, gospodin Bogoljub Živković koji je izjavio da je problem bio u nedostatku papira na kojima se vrši štampa obračunskih lista. Svaki zainteresovani pripadnik je potrebno da se obrati matičnoj obračunskoj službi i dobiće obračunsku listu.

Služba za informisanje
Boban Đorđić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.