U istinitost izreke „Gde počinje MUP tu prestaje logika!“ vrlo brzo se uvere svi novozaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Brojni su primeri i ne treba ih ni navoditi, a najnoviju potvrdu dobili smo ovih dana. Naime, do pre samo nekoliko dana zvaničan stav MUP bio je da su Zakonom o budžetu zabranjene isplate bilo kakvih dodataka uz platu, izuzev Jubilarnih nagrada. Pravnici dali mišljenje, a visoki funkcioner MUP stavio to na papir i svojeručno potpisao.

Srećom, danas to više ne važi. Pravnici su dali novo tumačenje – solidarna pomoć nije dodatak, to je solidarna pomoć, a funkcioneri MUP opet potpisuju i prezentuju to kao zvaničan stav.

Poenta je u tome što je na početku godine važilo „Nema novca u budžetu.“, dok sada važi „Novca ima, ništa sporno za isplatu.“ Srećom, neko se odobrovoljio da nam „udeli crkavicu“ koja zaposlenima inače sleduje po kolektivnom ugovoru.

To je svakako dobra vest za one kojima to pravo pripada a novac im je dobrodošao. Međutim, u stanju do kog smo dovedeni, solidarna pomoć bi nam svima trebala, ili možda bolje rečeno „socijalna pomoć“!

Ostaćemo, naravno, bez odgovora na pitanje otkuda novac najednom? Nema ga za nagrađivanje, nema ga za putne troškove, kasne isplate dnevnica i posebne naknade… Novca nema za uniformu, vozila i osnovnu opremu…

Ali svakako možemo da izvedemo logičan zaključak – ne verujmo poslodavcu kad kaže da novca nema. Novca uvek ima, samo je pitanje njihovih planova, i dobre volje da poštuju zakone i kolektivne ugovore koje su potpisali!

Podsećamo vas na član 43. PKU za državne organe, koji se, na osnovu aneksa PKU za policijske službenike, primenjuje na sve zaposlene u MUP, i preporučujemo da svi oni koji se u njemu pronađu i smatraju da ostvaruju jedan od uslove, a nisu do sada predali zahtev, to učine što pre. Obrazac zahteva možete naći na linku ispod ovog teksta.  Uz zahtev obavezno priložiti dokaze ispunjenosti uslova, t.j. opravdanosti zahteva.

Solidarna pomoć zaposlenom

Član 43

Zaposleni ima pravo na solidarnu pomoć za slučaj:

1) duže ili teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodice;
2) nabavke ortopedskih pomagala i aparata za rehabilitaciju zaposlenog ili člana njegove uže porodice;
3) zdravstvene rehabilitacije zaposlenog;
4) nastanka teže invalidnosti zaposlenog;
5) nabavke lekova za zaposlenog ili člana uže porodice;
6) pomoć članovima uže porodice, odnosno maloletnoj deci zaposlenog za slučaj smrti zaposlenog i zaposlenom sa slučaj smrti člana uže porodice;
7) mesečnu stipendiju tokom redovnog školovanja za decu zaposlenog koji pogine u toku obavljanja poslova radnog mesta na koje je raspoređen – do visine prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike;
8) rođenja deteta zaposlenog – u visini prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike.

Članovima uže porodice u smislu ovog člana, smataju se bračni drug, vanbračni drug, deca, rođene braća i sestre, braća i sestre po ocu i majci, roditelji, usvojilac, usvojenik i staratelj.

Visina pomoći u toku godine, u slučajevima utvrđenim u stavu 1. tač. od 1) do 5) ovog člana priznaje se na osnovu uredne dokumentacije, u skladu sa sredstvima obezbeđenim u budžetu Republike Srbije, a najviše do visine tri prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike.

Visina pomoći u toku godine, u slučaju utvrđenom u stavu 1. tačka 6) ovog člana priznaje se najviše do visine dve prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike.

U slučaju da su oba roditelja zaposlena u državnim organima, pravo iz stava 1. tačka 8) ovog člana, ostvaruje majka deteta.

Zaposleni može da ostvari pravo na solidarnu pomoć, ukoliko pravo na ortopedska pomagala, aparate za rehabilitaciju, lekove i dr. nije ostvareno u skladu sa drugim propisima iz oblasti obaveznog socijalnog osiguranja, boračko-invalidske zaštite i drugim propisima.

Obrazac zahteva preuzmite ovde: ZAHTEV ZA SOLIDARNU POMOĆ

Služba za informisanje SSP
Mile Lazarević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.