Ко се плаши репрезентативности ССП?

Share Button

Министар унутрашњих послова Др Небојша Стефановић grb maliдонео је 26.08.2014. године решење којим одбија захтев Синдиката српске полиције за утврђивање репрезентативности као неоснован. Тако је стављена тачка на једну фарсу у изведби послодавца и још неких синдиката у МУП, који су, покушавајући на све могуће начине, барем тренутно успели у заједничком циљу који се може дефинисати као „Не дозволити ССП-у статус репрезентативног синдиката ни по коју цену!“.

Каже министар, у образложењу решења, поступак утврђивања репрезентативности није изведен у складу са законом, Радна група није поступала законито, није испоштован временски рок од 15 дана, и све у том стилу. Нигде не наводи да Синдикат српске полиције није испунио законом предвиђене услове. Напротив, он понавља констатацију да смо приложили 8489 приступница, а познато је да граница од 15% запослених, односно доња граница броја чланова јесте 6826. Али то ипак није довољно да би нам утврдили, односно признали статус репрезентативног синдиката.

Председник ССП Глишо Видовић упутио је Одговор министру са детаљном анализом читавог тока поступка утврђивања репрезентативности нашем синдикату. Одговор преносимо у целости:

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

– Министру др. Небојши Стефановићу –

ПРЕДМЕТ: Одговор ССП у предмету

01 број 1250/14.

Вашим решењем 01 број 1250/14 од 26.08.2014. године одбијен је захтев за утврђивање репрезентативности Синдиката српске полиције.

Поводом разлога за доношење овакве одлуке – које сте навели у образложењу решења, налазимо за потребно да Вама лично, будући да сте Ви потписани као аутор овог решења, укажемо на следеће:

1. То што је поступак утврђивања репрезентативности трајао знатно дуже од законом прописаног рока од 15 дана од дана подношења захтева ни најмање није зависило од ССП као подносиоца захтева за утврђивање репрезентативности, већ је у највећој мери било условљено компликованом процедуром утврђивања испуњености услова, а такође и опструкцијом рада Радне групе од стране осталих заинтересованих синдиката који су учествовали у овом поступку.

Са друге стране, и сами сте недвосмсилено констатовали да је ССП конклудентно прихватио продужење овог рока тиме што није користио законско право да се обрати Одбору (сходно овлашћењу прописаном чланом 223. став 2. тачка 1. ЗОР) – па остаје потпуно нејасно на ком правном основу Ви црпите овлашћење да у име послодавца одбијете захтев за утврђивање репрезентативности због прекорачења законског рока за спровођење тог поступка, који рок је, иначе, стипулисан као законска обавеза за послодавца, а не за подносиоца захтева.

Другим речима, у Вашем решењу недостаје објашњење у чему се огледа пропуст ССП као подносиоца захтева за непоштовање рока из члана 228. став 2. ЗОР, да би због тога његов захтев био одбијен???

2. Законски рок за доношење решења (рачунајући од 24.01.2014. године као датума кад је захтев ССП заведен код послодавца) истекао је 08.02.2014. године.

Ако се има и виду да је послодавац Радну групу за утврђивање испуњености законских услова за репрезентативност ССП именовао решењем Министра 01 број 1250/14-3 од 11.02.2014. године – више је него јасно да је сам послодавац прекршио законски рок и тако онемогућио завршетак поступка у том року.

► Из разлога наведених под тачкама 1. и 2. овог одговора више је него очигледно да ваше решење предстваља својеврстан правни нонсенс – управо са разлога што МУП као послодавац није испоштовао законску обавезу доношења решења у одређеном року, а онда се тај разлог од тог истог послодавца користи као аргумент да захтев за утврђивање репрезентативности буде одбијен.

Сваки даљи коментар сматрамо сувишним!

  1. Додатно указујемо и на ноторну чињеницу да је актом 06/2 број 914/2014 од 12.02.2014. године (дакле по истеку рока од 15 дана) Начелник Управе за људске ресурсе Гордана Јековић децидирано навела шта од документације ССП треба да достави, и оставила рок до 20.02.2014. године да то учини.

Очигледан је закључак да послодавац није сматрао да поднети захтев за утврђивање репрезентативности није уредан (јер да је тако сматрао он би га већ тада одбацио), напротив, захтев је очигледно стављен у редовну процедуру, уз сугестију шта још од документације треба доставити.

Тим пре изненађује констатација из образложења Вашег решења да један од главних разлога за одбијање захтева представља чињеница да уз њега нису достављене приступнице???

Као доказ уз овај акт достављамо копију акта 06/2 број 914/2014 од 12.02.2014. године (иако претпостављамо да је имате у списима предмета, али да Вам он није био предмет интересовања, будући да никако не иде у прилог донетој одлуци – и да га зато и не наводите у образложењу решења).

4.То што покушавате да ССП-у посредно импутирате одговорност за недоношење решења у законском року од 15 дана представља крајње непримерен гест.

Штавише, поводом одуговлачења поступка ССП је и сам давао интервенције, и то како на састанцима Радне групе – где се инсистирало да председавајућа предузме адекватне мере ради спречавања вршења опструкције рада од стране појединих синдиката који су учествовали у раду, тако и директним обраћањем Министру (тадашњем).

Конкретно, дописом  број 2485-01/14 од 20.03.2014. године, који је на писарници послодавца примљен истог дана 20.03.2014. године, ССП је детаљно образложио разлоге незадовољства због неефикасног рада Радне групе, и захтевао хитну реакцију у том правцу.

Као доказ уз овај акт достављамо копију дописа број 2485-01/14 од 20.03.2014. године (иако претпостављамо да и тај допис имате у списима предмета, али да Вам ни он није био предмет интересовања, будући да никако не иде у прилог донетој одлуци – и да га зато и не наводите у образложењу решења, исто као ни акт Управе за људске ресурсе 06/2 број 914/2014 од 12.02.2014. године).

5. Просто је несхватљиво са коликом дозом малициозности пренебрегавате објективне разлоге због којих заиста није било могуће цео поступак завршити у законском року од 15 дана, а што се у првом реду односи на чињеницу да запослени може бити члан више синдиката – тако да је морало поуздано да се утврди чињеница који је синдикат последњи коме су спорни чланови приступили.

У том смислу, а у складу са консензусом који је постигнут са свим учесницима у поступку, Радна група је најпре применила методу бројања кредитора да би утврдила број чланова ССП којима се одбија чланарина код послодавца, па је затим тај број додатно провераван бројањем приступница и сравњивањем података о датуму учлањавања методом укрштања са приступницама других заинтересованих синдиката, да би на крају ССП по налогу Радне групе доставио обарзложене разлоге због којих одређеном броју чланова није обустављана чланарина.

Дакле, потпуно је нетачан закључак из мишљења Секретаријата 02/1 број 146/14-12 од 19.06.2014. године о томе да ’’није јасно да ли се о испуњености услова за утврђивање репрезентативности синдиката одлучивало на основу списка чланова синдиката или на основу увида у приступнице, као што је прописано Законом’’.

Напротив, Радна група је радила потпуно у складу са чланом 218. став 1. тачка 4. ЗОР – јер је број чланова ССП утврђивала искључиво на основу приступница, а све друго што је примењивано у том поступку служило је само као техничка помоћ за дефинитивну примену наведеног законског критеријума.

6. Из образложења Вашег решења такође се недвосмислено може констатовати да је ССП поступио по сваком налогу Радне групе у погледу достављања докуменатције (електронска база података чланства на електронском медију, докази о новим члановима, оригиналне приступнице …), тако да ни у овом сегменту нема никаквог доприноса ССП продужавању законског рка од 15 дана за доношење решења.

7.  Аргумент за одбијање захтева који се односи на то да приступнице нису достављене на дан подношења захтева за утврђивање репрезентативности, већ су поднете са 20.02.2014. године, не стоји као основан из два разлога:

  • најпре, ако се на том формално-правном аспекту толико инсиситира, онда се на основу тог разлога захтев није могао бити одбијен (јер се одбијањем мериторно одлучује о захтеву), већ је морао бити одбачен као неуредан, што не представља само терминолошку разлику, већ има своје практичне правне консеквенце;
  • поред тога, нико од осталих заинтересованих синдиката није имао примедбу на овај део спроведеног поступка, а и сама Радна група је констатовала да је по истом принципу репрезентативност синдиката у МУП утврђивана у свим ранијим случајевима, па се са правом поставља питање: зашто се код утврђивања репрезентативности ССП по цену свега прави изузетак, а у свим ранијим случајевима се врло толерантно поступало поводом истих питања.

8. Доношењем оваквог решења управо сте Ви директно прекршили одредбе Закона о раду, јер сте себи дали за право да преко Секретаријата МУП и Сектора финансија, људских ресурса и заједничких послова спроведете ’’поступак контроле рада Радне групе’’?!

Наиме, поступак утврђивања репрезентативности синдиката законски је постављен тако да на основу поднетог захтева за утврђивање репрезентативности послодавац формира комисију која има задатак да размотри наводе из поднетог захтева у погледу испуњености законских услова за репрезентативност синдиката и да о томе достави извештај надлежном органу послодавца, са предлогом за доношење решења.

По достављеном предлогу комисије послодавац треба да донесе одговарајуће решење.

У конкретном случају МУП као послодавац је решењем Министра 01 број 1250/14-3 од 11.02.2014. године именовао Радну групу.

Та Радна група је је у свему поступила по цитираном решењу, и Вама као надлежном органу, доставила Извештај да ССП испуњава законске услове за утврђивање статуса репрезентативности.

Поставља се питање по ком законском основу Министар накнадно спроводи поступак контроле рада Радне групе преко Секретаријата МУП и Сектора финансија, људских ресурса и заједничких послова???

► Ово посебно из ралога што су за чланове Радне групе именовани, поред осталих, и запослени у Секретаријату МУП (Радмила Гаћиновић) и Управе за људске ресурсе – Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова (Данијела Ерић, која је била и председавајући Радне групе и Оливера Пандрц).

Питамо се ко су ти контролори рада Радне групе, којима сте поверили ту “значајну улогу“, да ли они имају више знања од лица која су радила посао у Радној групи, или је критеријум њиховог избора било нешто друго?

Уосталом зашто поступак размотрања основаности навода из поднетог захтева у погледу испуњености законских услова за репрезентативност ССП није одмах поверен Секретаријату и Сектору финансија, људских ресурса и заједничких послова – ако већ Министар сматра да те институције имају више знања од Радне групе и да оне треба да контролишу рад радне групе.

Очигледно је да никаквог законског основа за овакво поступање није било и да то до краја доводи у питање валидност донетог решења.

9. Правна поука која је у решењу дата, а према којој се против њега може покренути управни спор у року од 30 дана, потпуно је погрешна и просто је необјашњиво да стручни тим Министра – који себи даје за право да изнесе крајње неаргументоване и тенденциозне квалификације о раду Радне групе на штету ССП, показује елементарно правно незнање о даљем поступку након доношења решења послодавца.

Наиме, у смислу одредбе члана 223. став 2. Закона о раду Одбор за утврђивање репрезентативности синдиката и удружења послодаваца (који егзистира при Министарству рада, запошљавања и социјалне политике) у одређеном смислу представља другостепени орган за утврђивање репрезентативности синдиката код послодавца, будући да синдикат који сматра да његова репрезентативност није утврђена у складу са законом може поднети захтев за утврђивање репрезентативности том Одбору.

Примењено на конкретан случај то значи да уколико ССП сматра да предметним решењем Министра Стефановић др. Небојше његова репрезентативност није утврђена у складу са Законом о раду (а очигледан је закључак да није), онда он поводом тог решења може поднети захтев за утврђивање репрезентативности Одбору, а не може против решења Министра поднети тужбу у управном спору, будући да чланом 228. ЗОР таква могућност није предвиђена.

На то додатно упућује и одредба члана 231. став 3. Закона о раду – која децидирано прописује да се против решења Министра о одбијању захтева за утврђивање репрезентативности – које је донето на предлог Одбора, може покренути управни спор.

ССП је имао потребу да се овим одговором обрати непосредно Министру, потпуно независно од опредељивања надлежних органа Синдиката о даљим активностима које ће бити предузете поводом утврђивања његове репрезентативности – која је очигледна и неспорна, упркос свим опструкцијама које се примењују да би се оправдао супротан став.

Број: 2695-01/14

У Ужицу 09.09.2014. године

                                                                                                               Председник ССП
Глишо Видовић

dopis ministru prva strana

Dopis ministru1

Dopis ministru3

Колико је Решење министра којим одбија да потврди оно што је Радна група утврдила, нелогично и пуно контрадикторности можете погледати на следећим фотографијама:

Resenje o odbijanju zahteva za utvrđivanje reprezentativnosti

Resenje o odbijanju zahteva za utvrđivanje reprezentativnosti1

Подсетимо се мало и сада већ давног, 11. фебруара 2014. године, када је формирањем Радне групе тог дана већ пробијен рок од 15 дана од стране министра Ивице Дачића:

Utvrdjivanje reprezentativnosti1 obraz komisije

Utvrdjivanje reprezentativnosti2 obraz komisije

Обавештење о формирању те Радне групе откуцано је следећег дана 12. фебруара, међутим из непознатих разлога до нашег синдиката путовало је читавих 15 дана и примљено је тек 27. фебруара. Да ли су се двоумили да уопште крену у поступак??? Или да нас одбију унапред?
Utvrdjivanje reprezentativnosti obavestenje o radnoj grupi

Након скоро месец дана тапкања у месту, губљења времена и без правог и конкретног рада упутили смо званичну жалбу министру на лош рад и дозвољавање осптрукције другим синдикатима од стране Радне групе:
Zaalba na rad komisije

Zaalba na rad komisije1

И на крају подсећања ради, поновићемо да ССП тренутно у свом чланству има близу 9000 чланова, тако да и када одузмемо такозване „дупле“ приступнице, по нашој процени остаје нам преко 7500 чланова који су по законом прописанимкритеријумима утврђивања репрезентативности „неспорно наши“, а да је граница за добијање тог статуса 15% или 6826 запослених. Од јануара месеца, када је поднет захтев за утврђивање репрезентативности Синдикату је приступило још око 1000 нових чланова (око 500 чланова смо изгубили будући да је колегама са територије КиМ незаконито уручен отказ). Очигледно је да ССП има потребан број чланова за добијање статуса репрезентативног синдиката у МУП.

Зашто је опасно признати такав статус Синдикату српске полиције? Коме тај статус смета?

Да ли је то елегантан и безболан начин да се купи нешто времена и избегне учешће ССП у предстојећим прегворима око потписивања новог колективног уговора?

Да ли послодавцу смета постојање једног таквог синдиката као што је ССП? Синдиката чије руководство није купљено обећањима добијања руководећих радних места. Синдиката чије руководство није уцењено чувањем постојећих високорангираних руководећих места. Нити ћутањем о евентуалним сумњивим активностима у прошлости? Руководство овог синдиката није запошљавало супруге и фамилију  у Министарству.

Једноставно, руководство Синдиката српске полиције сме свакоме да погледа у очи. И послодавцу и својим члановима. Јасно је да ССП тренутно представља једину озбиљну брану даљем срозавању радничких права и погоршања материјалног стања запослених које се најављује за јесен ове године. Познато је да смо заговарали ступање запослених у штрајк због умањења зараде,  а да смо одустали зарад јединства колега и синдикалних организација у МУП. Сада је јасно и да је позив других синдиката да од штрајка одустанемо, било манипулисање и куповина времена.

Углавном, у наредном периоду биће познат став и добра воља послодавца, као и снага два тренутно репезентативна синдиката у МУП. То ће се показати врло брзо, у току преговора и потписивања новог колективног уговора. Подсећамо да важећи ПКУ истиче 24. септембра и да је упркос историјском помаку обиловао лошим решењима, испуштене су неке јако битне одредбе и потребно је квалитативно унапређење истог. Сматрамо да би учешћем Синдиката српске полиције у преговорима и изради ногов уговора могло само да користи свим запосленима а да је нашим неучешћем само послодавац на добитку.

Шеф службе за информисање
Миле Лазаревић

Коментари:

Коментар

Морате бити пријављени да бисте оставили коментар Пријави се!