Sindikatu srpske policije požalio se, ovih dana, veći broj članova na činjenicu da im pojedine službe Ministarstva unutrašnjih poslova potražuju original diploma ili overena uverenja o stečenom stepenu obrazovanja, što im izaziva izvesne materijalne troškove. Ti novčani iznosi se kreću od nekoliko stotina dinara do nekoliko hiljada dinara u slučajevima kada je neophodno vađenje duplikata dokumenata uz predhodno oglašavanje starih nevažećim.

SSP je stava da te troškove treba da snosi poslodavac, odnosno postupajući državni organ koji i potražuje dokumenta jer niko od nas nije mogao zasnovati radni odnos pre ispunjenja određenih zakonskih uslova, a za čije dokazivanje su upravo prilagne diplome i razna uverenja. Stoga je predsednik sindikata, gospodin Lazar Ranitović, uputio dopis načelnici Sektora za ljudske resurse, gospođi Katarini Tomašević, u kojem joj ukazuje na nedopustivost prebacivanja  na zaposlene troškova nastalih bez njihove krivice, tražeći slanje odgovarajuće instrukcije na teren.

Dopis možete pročitati u nastavku teksta i preuzeti na sledećem linku:

DOPIS NAČELNICI SEKTORA ZA LJUDSKE RESURSE

Poštovana,

Sindikat srpske policije obraća Vam se ovim dopisom sa ciljem ukazivanja na odgovarajuće zakonske odredbe koje su relevantne u postupku implementacije SAP softverskog rešenja u radu državne uprave, odnosno u prikupljanju podataka koji su sastavni deo personalnog dosije zaposlenih.

Naime, u prethodnom periodu rukovodioci organizacionih jedinica zahtevali su od zaposlenih dostavljanje pojedinih dokumenata kojima se dokazuje određeni stepen stručne spreme (diplome o završenom školovanju) u originalu, prepisu ili overenoj kopiji a iz razloga što, prema kazivanju rukovodilaca, pojedini dokumenti nedostaju iz personalih dosijea zaposlenih.

Sindikat srpske policije pozdravlja i podržava implementaciju SAP softvera u radu državne uprave i sledstveno u Ministarstvu unutrašnjih poslova, za koji verujemo da će u mnogome modernizovati i učiniti rad državne uprave efikasnijim. Međutim, na ovom mestu ukazujemo na zahteve rukovodilaca pojedinih organizacionih jedinica kojima se zaposlenima nalaže ponovno dostavljanje dokaza o stečenom obrazovanju u originalu, prepisu ili overenoj kopiji a postupanje po tom zahtevu uslovljavaju isplatom zarade i ostvarivanjem drugih prava iz radnog odnosa. Ovakvo postupanje i zahtevi izlažu zaposlene nepotrebnim troškovima koji dosežu i 6.000,00 dinara, a koji su oličeni u ponovnom pribavljanju isprava ili njihovom overavanju kod Javnog beležnika.

Kako su zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova zasnovali radni odnos donošenjem rešenja nadležnog organa a na osnovu ispunjenih uslova prema propisima važećim u vreme zasnivanja radnog odnosa, to dalje implicira da su svi dokazi o stručnoj spremi kao i ostala dokumenta koja su sastavni deo personalnog dosijea zaposlenog, bili dostupni državnom organu  koji ih je na odgovarajući način evidentirao unošenjem delovodnih brojeva isprava na osnovu kojih je izdao rešenje o zasnivanju radnog odnosa, a potom i na odgovarajući način arhivirao prema pravilima po kojima se određuju registraturske jedinice.

Takođe, Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2016) u čl. 103 st.1 propisuje da je organ „dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatkeo činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje.“, dok u st.2 propisuje da „ako službenu evidenciju vodi drugi organ, organ koji vodi postupak dužan je da hitno zatraži podatke, a zamoljeni organ da besplatno ustupi podatke u roku od 15 dana, ako nije drukčije propisano. Ako setraženi podaci mogu dobiti elektronskim putem, zamoljeni organ ih dostavlja u najkraćem roku.“, dok je u čl. 207 propisana prekršajna odgovornost u slučajevima nepostupanja prema citiranim odredbama. Rečene zakonske odredbe ukazuju da bi podatke koji su potrebni za implementaciju i funkcionisanje SAP softvera, brže i efikasnije i nadasve bez troškova pribavio sam organ, posebno u situacijama u kojima je školska ustanova direktno dostavljala podatke o diplomiranju a radi zasnivanja radnog odnosa. Dalje, u slučajevima u kojim je potrebno pokrenuti postupak obnavljanjaarhivske građe, Uputstvom o kancelarijskom poslovanju propisano je da se to čini na osnovu običnih kopija do kojih može doći organ po službenoj dužnosti ili imalac odgovarajuće isprave.

Zbog prethodno navedenog, potrebno je da izdate instrukciju o postupanju prilikom prikupljanja ili obnavljanja podataka potrebnih za implementaciju SAP softvera kojom će se zaposlenima omogućiti ostvarivanje prava bez dodatnih troškova.

Predsednik SSP
Lazar Ranitović

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.