Повереник: МУП не може подзаконским актом уређивати обраду података о личности!

Повереник: МУП не може подзаконским актом уређивати обраду података о личности!
Share Button

Ужице, 03.12.2015. године, – Општепознато је да Министарство унутрашњих послова почев од 25.11.2015. године по хитном поступку прикупља и обрађује податке о запосленима, а у циљу прављења спискова за отпуштање запослених и, на крају, отпуштања дела запослених.

Синдикат српске полиције, као одговорна организација која се стара о поштовању права запослених у МУП-у, у више наврата се јавно оглашавао, а директним дописима од надлежних органа и установа тражио да цео поступак треба да буде спроведен у складу са позитивноправним прописима, те указао на одређене нелогичности, недоследности, али и незаконитости поступка који се спроводи. МУП се, засада, оглушује о све те наше примедбе, али смо добили одговор од Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (у наставку: Повереник).

У свом допису Повереник нам указује на следеће. Чланом 42. Устава Републике Србије зајамчена је заштита података о личности: „Прикупљање, држање, обрада и коришћење података о личности уређују се законом. Забрањена је и кажњива употреба података о личности изван свхе за коју су прикупљен, у складу са законом, осим за потребе вођења кривичног поступка или заштите безбедности Републике Србије, на начин предвиђен законом. Свако има право да буде обавештен о прикупљеним подацима о својој личности, у складу са законом, и право на судску заштиту због њихове злоупотребе.“ Из наведеног призлази да правни основ обраде података о личности може бити искључиво закон или пристанак лица о чијим подацима се ради.

Изузеци од правила да правни основ обраде података о личности може бити закон или пристанак лица о чијим подацима се ради, утврђени су члановима 12. и 13. Законом о заштити података о личности (ЗЗПЛ): ако је органу власти који обрађује податке обрада неопходна ради обављања послова из надлежности одређених законом, у циљу остваривања интереса националне или јавне безбедности, одбране земље, спречаваа, откривања, истраге и гоњења за кривична дела, економских, односно финансијских интереса државе, заштите здравља и морала, заштите права и слобода, као и другог јавног интереса.

ЗЗПЛ (чланови 19-37) су прописана права лица у вези са заштитом података о личности (право на обавештавање о обради, право на увид, право на копију и права поводом извршеног увида), ограничеа ових права, садржина захтева, одлучивање по захтеву и начин остваривања права.

Чланом 22. ЗЗПЛ прописано је да лице има право да од руковаоца захтева исправку, допуну, ажурирање, брисање података, као и прекид и привремену обуставу, као и услови под којима се ова права остварују.

Чланом 75. Закона о полицији (ЗОП) прописано је да (1) полиција прикупља, обрађује и користи личне податке, обезбеђује заштиту и води евиденције о личним и другим подацима на чије је прикупљање овлашћења овим законом ради спречавања и откривања кривичних дела и прекршаја и ради проналажења њихових учинилаца; (2) друге податке о личности полиција може прикупљати, обрађивати и користити само ако је за то овлашћена другим законом и ако обезбеђује законом утврђену заштиту тих података; (3) овлашћено службено лице податке о личности до којих дође у вршењу службе чува као поверљиве, користи их и њима рукује, у складу са законом.

Чланом 76. ЗОП прописано је које евиденције води полиција, између осталог: (1) евиденције лица за које постоје основи сумње да су учинила кривична дела и прекршаје; (2) евиденције учињених кривичних дела за која се гони по службеној дужности, прекршаја и лица оштећених тим делима и (3) евиденције оперативних извештаја, оперативних извора сазнања и лица под посебном полицијском заштитом.

Закључак Повереника је да МУП располаже законским овлашћењем за обраду података о испуњавању услова за пријем у радни однос, те да уколико утврди да су подаци запосленог из члана 110. става 1. тачке 1-4. лажни или кад запослени у МУП престане да испуњава те услове, а не може бити премештен на друго радно место – да утврди да овом приликом радни однос престаје по сили закона. Такође, МУП располаже законским овлашћењем да прикупља и обрађује податке о правноснажним пресудама којима су запослени осуђени на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест месеци, а како би утврдио да таквом запосленом радни однос престаје по сили закона. Дакле, у наведеним случајевима МУП располаже изричитим законским овлашћењем за обраду података о личности, који се обрађују у јасно опредељену сврху, тј. решавање о радно-правном статусу запосленог.

Међутим, обрада података о личности у поступку безбедносних провера, као активности МУП, није на адекватан начин прописана у нормативним актима. Из наведеног следи да нису на јасан и недвосмислен начин опредељени врста података који се обрађују у овом конкретном поступку, ко врши обраду ових података, начин њиховог прикупљања и чувања, рокови чувања и употребе итд, о чему је Повереник у више наврата обавештавао јавност, апелујући да се безбедносне провере морају уредити законом.

Конкретно, чланом 111. ставом 4. ЗОП прописано је да се поступак безбедносних провера и садржина образаца који су у функцији поступка уређују актом министра. Међутим, имајући у виду одредбе члана 42. Устава Републике Србије, као и консеквентну Одлуку Уставног суда IУз-41/2010 од 30.5.2012. године, подзаконским актом не може се уређивати обрада података о личности.

У конкретном случају МУП врши обраду разнородних података о личности запослених (безбедносне провере, подаци о кривичним поступцима у току, подаци о окончаним кривичним поступцима, подаци о члановима домаћинства, њиховим склоностима итд), применом Правилника о поступку безбедносне провере и садржини упитника.

С обзиром да оваква врста обраде података о личности може представљати специфичан ризик у области заштите података о личности, Повереник нас је обавестио да ће по службеној дужности покренути поступак надзора над спровођењем и извршавањем ЗЗПЛ од стране МУП, те да ће нас о резултатима спроведеног надзора благовремено обавестити.

                                                                                                                        Председник ССП
Лазар Ранитовић

Морате бити пријављени да бисте оставили коментар Пријави се!