Sindikat srpske policije od 10.8.2015. godine do današnjeg dana u više navrata je pokušavao da zaposlenima pri Upravi granične policije, odnosno SGP Bogojevo i Apatin, reši promblem neisplaćenih dnevnica nastao nakon njihovog upućivanja iz pomenute stanice u SGP Bački Breg. Tada je nakon ukazivanja od strane SSP, na redovnim mesečnim sastancima sa Radnom grupom za saradnju sa sindikatima, utvrđeno da zaposlenima pripada pravo na dnevnice, te da će biti naloženo nadležnima pri UGP da dostave spiskove, kako bi zaposleni dobili potraživanja koja su im sledovala po tadašnjoj Uredbi o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika.

Pošto je nadležnima trebalo gotovo pola godine da ovaj posao završe, te obzirom na činjenicu da je pomenuta uredba u međuvremenu izmenjena, dana 10.4.2016. godine na ponovnom sastanku u Kabinetu ministra dogovoreno je da Sekretarijat MUP sastaviti Sporazum o vansudskom poravnanju sa zaposlenima koji su ostvarili ovo pravo i da će istima biti dostavljen na potpis, te da će nakon toga uslediti i isplata, jer na drugi način nije moguće izvršiti naknadu potraživanja.

Međutim, praktično Sekretarijat očito nije u stanju da završi posao koji mu je naložen i zaposlenima još nije dostavljen sporazum, a svakako, još je dalje isplata! Pojašnjenja radi, zadatak koji je trebalo da izvrši Sekretarijat realno je moguće završiti za par radnih sati i to angažovanjem samo jednog zaposlenog.

Posao Sekretarijata, između ostalog,  jeste da obezbeđuje pravnu valjanost u realizovanju svih unutrašnjih poslova, a pored toga i tumačenje zakona i pravnih propisa iz delokruga rada Ministarstva i primenu propisa prilikom izrade opštih pravnih akata i davanja stručnih mišljenja na iste. Da li svoj posao radi ažurno i valjano imali smo prilike da se uverimo na opisanom primeru. Da li je u pravnoj zemlji normalno da zaposleni čeka 10 meseci od momenta ostvarivanja prava i da na kraju ne dočeka ono što mu pozitivnim pravnim propisima pripada? Svi, kako poslodavac tako i zaposleni, složili bi se oko odgovora na postavljeno pitanje.

Da li je nekome u Ministarstvu interes da zaposleni podnose tužbe i da ministarstvo plaća ne male troškove i kamate sudskih postupaka, jer određene službe unutar Ministarstva ne obavljaju posao najblaže rečeno odgovorno, blagovremeno i valjano? Odgovor je takođe isti, ali se šalje pogrešna poruka zaposlenima. Na ovaj način narušava se ugled institucije i međuljudski odnosi. Sindikat srpske policije smatra da je ovo nedopustivo i insistiraće ubuduće da se pokrene odgovornost za one koji svoj posao ne obavljaju.

Kolege iz SGP Bogojevo i Apatin koji su ostvarili uslov za dnevnice, a koje im nisu isplaćene i pored svih obećanja od strane Ministarstva, iako su imali i više nego dovoljno strpljenja, razumevanja i dobre volje da se pravna stvar reši mirnim putem, nemaju više nade da će na ovaj način rešiti svoja potraživanja te su prinuđeni da kao krajnju meru podnesu tužbu protiv Ministarstva i ostvare svoja prava putem nadležnog suda. U tome će im Sindikat srpske policije pružiti  podršku putem naših pravnih zastupnika, jer su pregovori oko rešavanja propali i to ne „zaslugom“ tih zaposlenih ili SSP-a, već upravo određenih službi unutar Ministarstva koje nisu našle za shodno da završe svoj deo posla za koji su plaćene i koji im je u nadležnosti.

Služba za informisanje SSP

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.