Sremska Kamenica – 14.3.2017. godine održan je sastanak sa rukovodstvom Regionalnog centra granične policije prema R. Hrvatskoj i Sindikata srpske policije. Ispred RC GP prema R. Hrvatskoj bili su v.d. načelnika gospodin Duško Šuman, šef Odseka za OBDG Dragoš Aleksić i oficir Odseka za KPDG Nataša Rakić. Delegaciju SSP sačinjavali su članovi GO SSP Siniša Ćuk i Boban Đorđić, predsednik RC Novi Sad, Ana Tomašević, predsednik SG SGP Novi Sad Miroslav Lazarov, predsednik SG Šid, Radislav Mijatović i član GO SG Šid, Branko Erić.

U uvodnom delu sastanka domaćin, gospodin Šuman pozdravio je delegaciju i dao reč predstavnicima SSP. Ana Tomašević pozdravila je rukovodstvo RC GP i ukazala na propust prilikom nepozivanja predstavnika SSP na godišnju analizu RC GP. Gospodin Šuman se izvinio zbog nepozivanja uz obrazloženje da nije nijedan sindikat posebno dobio poziv, te da u tome ne postoji bilo kakva pozadina i loša namera, ali da su svi dobrodošli i imali su mogućnost prisustvovanja, kao i da će ubuduće biti poslat dopis  za sastanak. Ana Tomašević se zahvalila na odgovoru uz konstataciju da predstavnici SSP nikada nisu došli kod bilo koga bez prethodnog poziva ili dogovora o sastanku, pa tako ni na pomenutu godišnju analizu.

Predsednik SG Šid, Radislav Mijatović upoznao je rukovodstvo RC GP da je na mesečnom sastanku sa Radnom grupom za saradnju sa sindikatima u Kabinetu ministra jedna od tema bila problematika vezana za RC GP prema Hrvatskoj i SGP Šid na graničnim prelazima Sot, Ljuba, Jamena, Šid drumski i Šid železnički, gde je  izvršen epidemiološki nadzor objekata od strane Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, a na inicijativu Sindikata srpske policije. Po izvršenom epidemiološkom nadzoru i dostavljenim nalazom, od strane Sindikata srpske policije predstavljena su sledeća pitanja :

  1. Obezbediti zdravstveno ispravnu vodu za piće

– na osnovu ugovora između Ministarstva unutrašnjih poslova i preduzeća za distribuciju vode “La Fantana”, na graničnim prelazima Sot, Ljuba i Šid – drumski nalazi se po jedan aparat za vodu, dok se na graničnom prelazu Šid – železnički koristi aparat za vodu Stanice granične policije Srem, s obzirom da se ova SGP nalazi u prostorijama železničkog graničnog prelaza Šid. Mesečno se isporučuje 25 balona od 19 litara vode, a prema iskazanim potrebama od strane Stanice granične policije Šid. Na graničnom prelazu Jamena ne nalazi se aparat za vodu, jer navedeni granični prelaz nije priključen na niskonaponsku elektro mrežu. Takođe, na ovom graničnom prelazu nema tekuće vode zbog nedostatka vodovoda. Policijski službenici koji delatnost obavljaju na graničnom prelazu Jamena vodu za piće donose samostalno. Imajući u vidu da MUP nema zaključen ugovor za isporuku flaširane vode, po zaključivanju novog ugovora sa preduzećem za distribuciju vode, u planu je nabavka aparata za vodu i za granični prelaz Jamena. Uprava granične policije preduzela je mere da se od strane Sektora za materijalno-finansijske poslove obezbedi flaširana voda za policijske službenike koji delatnost obavljaju na graničnom prelazu Jamena. Povodom navedene teme Mijatović je dodao da je zaključan toalet na GP Šid drumski kao i da je neophodno obezbediti cisternu sa vodom radi održavanja higijene. Gospodin Šuman dao je odgovor da će naložiti otključavanje toaleta na pomenutom GP kao i da će uložiti dodatni napor u cilju obezbeđenja cisterne sa vodom.

  1. Obezbediti uslove za održavanje higijene ruku

– uslovi za održavanje higijene ruku postoje u svim predmetnim organizacionim jedinicama, osim na graničnom prelazu Jamena gde nema vodovoda. Prema iskazanim potrebama Regionalnog centra prema Republici Hrvatskoj, na mesečnom nivou vrši se trebovanje 51 litre tečnog sapuna za ruke, 59 komada sapuna, 46 litara sredstva za dezinfekciju ruku i 444 rolni ubrusa. Navedena sredstva redovno se na mesečnom nivou preuzimaju u Centralnom magacinu MUP-a, a u skladu sa nabavkama koje vrši Sektor za materijalno-finansijske poslove. Zbog nedostatka vodovoda, ova Uprava je preduzela neophodne mere kako bi se za ovaj granični prelaz obezbedila cisterna za vodu koja bi se koristila za održavanje higijene ruku, ili, u nedostatku cisterne, terenska česma. Imajući u vidu da je selo Jamena od graničnog prelaza udaljeno oko 600 metara, i da u samom selu postoji vodovod, preduzeće se mere kako bi se utvrdile mogućnosti priključenja graničnog prelaza.

Na navedene konstatacije SSP je imao primedbe u pobrojanim količinama trebovanog materijala jer situacija na terenu ne odgovara dobijenim podacima i pitao rukovodstvo RC GP da li oni u magacinima drže opremu koja očito ne dospeva do ljudi na terenu ili pak UGP je dala pogrešne podatke SSP na sastanku u Kabinetu ministra. Gospodin Šuman i Aleksić dali su odgovor da sva trebovana roba koja stigne u magacin RC GP biva raspodeljena u roku od par dana od momenta pristizanja po stanicama unutar RC GP, kojom prilikom su pozvali delegaciju SSP da može obići magacin i uveriti se u navedeno, što SSP nije smatrao potrebnim obzirom da je nedvosmisleno utrđeno koje informacije su relevantne i gde se očito radi o grešci, namernoj ili nenamernoj prosudite sami, na šta SSP neće ostati nem, već će na predstojećem sastanku povodom navedenog obratiti se Kabinetu ministra i predstavnicima UGP i zahtevati dodatna objašnjenja.

  1. Obezbediti adekvatne sanitarne čvorove

– Uprava granične policije redovno iskazuje potrebe za izgradnjom i adaptacijom objekata koje koriste organizacione jedinice na terenu, ali zbog objektivnog nedostatka finansijskih sredstava trenutno ne postoji mogućnost za veća ulaganja u objekte, pa samim tim ni u sanaciju, odnosno adaptaciju sanitarnih čvorova. Gospodin Šuman, nadovezao se da je o stanju i potrebama za sanacijom sanitarnih čvorova upoznata UGP pisanim putem, da je lično obišao sve SGP gde se uverio u stanje kako objekata tako i sanitarnih čvorova i slaže se sa SSP da je situacija loša. Ana Tomašević upitala je da li je pokušano dobiti donaciju od strane lokalne samouprave. Šuman je odgovorio da jeste u određenim slučajevima bilo komunikacije ali da je sve ostalo na kontaktu. Delegacija SSP pozvala je rukovodstvo RC GP da zajedničkim snagama ulože napore u cilju obezbeđenja određenih donacija radi adaptacije sanitarnih čvorova i obezbeđenja minimuma uslova za rad policijskih službenika, na šta je rukovodstvo RC GP pozitivno odgovorilo, te u narednom periodu će uslediti određene akcije od strane SSP u cilju obezbeđenja donacija.

  1. Obezbediti posebne prostorije za smeštaj lica u postupku prelaska granice i poslovima readmisije

– zbog generalnog nedostatka prostora u svim organizacionim jedinicama Uprave granične policije, i već pomenutog problema finansijskih sredstava za izgradnju i adaptaciju objekata, trenutno nije moguće obezbediti adekvatne prostore za boravak lica pri postupanju u vršenju kontrole prelaženja državne granice i u sprovođenju postupka readmisije. Isti problem ova Uprava istakla je i po pitanju neadekvatnosti, odnosno nedostatka prostorija za zadržavanje lica.

Predstavnici SSP istakli su da ovaj problem egzistira duži vremenski period i da na terenu zaposleni u istoj prostoriji zadržavaju lica, vrše pregled lica i primenjuju druge mere i ovlašćenja, dok paralelno u istoj prostoriji obavljaju druge redovne zadatke, borave i obeduju pa je bila situacija da je jedan policijski službenik u SGP Šid dobio šugu i da je pukom srećom to bio jedini slučaj. Zbog navedenoga potrebno je staviti akcenat na zaštitna sredstva i održavanje higijene objekata dok MUP ne bude u mogućnosti da izdvoji sredstva i reši pomenuti problem prostorija.

  1. Redovno održavanje higijene objekata i vozila koja upotrebljavaju policijski službenici (čišćenje i dezinfekcija)

– uspostavljeni su uslovi za dezinfekciju prostorija i vozila nabavkom određenog broja prskalica na nivou Uprave granične policije, od čega je, prema iskazanim potrebama, Regionalnom centru prema Hrvatskoj u toku 2016. godine dostavljena 21. Takođe, na mesečnom nivou, a prema iskazanim potrebama, vrši se nabavka 39 litara sredstva za dezinfekciju prostorija i 27 litara sredstva za dezinfekciju vozila. U obavljenom razgovoru sa komandirom SGP Šid, isti je izjavio da je održavanje čistoće vozila otežano zbog nedostatka perionice koja bi preko računa Ministarstva unutrašnjih poslova vršila pranje. Uprava granične policije preduzela je mere i po ovom pitanju, te je u više navrata Sektoru za materijalno-finansijske poslove upućeno trebovanje za 8 kompresora za pranje vozila koji do današnjeg dana, iz nama nepoznatih razloga, nisu nabavljeni.

SSP će se obratiti Sektoru za materijalno-finansijske poslove u cilju realizacije 8 kompresora za pranje vozila.

  1. Zaštita od kontakta sa glodarima i zmijama postavljanjem barijera i zaštitnih mreža na prozorima i vratima koje sprečavaju ulazak kako zmija i glodara tako i insekata (komaraca pre svega), čuvanjem hrane na adekvatan način kao i održavanjem higijene objekta

– u prethodnom periodu od strane organizacionih jedinica Uprave granične policije nisu iskazivane potrebe za nabavkom barijera i zaštitinih mreža za zaštitu od kontakta sa glodarima i zmijama, kao ni zahtevi za vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prostora i objekata (osim u jednom navratu Regionalni centar prema Makedoniji tokom 2016. godine). Uprava granične policije je odmah preduzela mere na utvrđivanju potreba svih organizacionih jedinica za ovim sredstvima, te će po sagledavanju realnog stanja, od Sektora za materijalno-finansijske poslove zatražiti nabavku.

Po pitanju čuvanja hrane na adekvatan način, ova Uprava je za potrebe Regionalnog centra prema Republici Hrvatskoj od Sektora za materijalno-finansijske poslove zahtevala nabavku 14 frižidera.

  1. Obavezna upotreba lične zaštitne opreme u skladu sa dostavljenim preporukama

– kao što je već navedeno u tački 6. , u skladu sa povećanim rizikom povodom pojačanih migratornih kretanja, ova Uprava je uputila dopis svim svojim organizacionim jedinicama, u kojem je naloženo preduzimanje svih neophodnih mera kako bi se poboljšali higijenski uslovi boravka i rada policijskih službenika (održavanje lične higijene, održavanje dobrih higijenskih uslova boravka na terenu, adekvatno korišćenje sredstava za dezinfekciju i dr.) i naređeno da se osigura sprovođenje protivepidemijskih mera. U tom smislu, svim organizacionim jedinicama dostavljeno je Uputstvo Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” – Korišćenje lične zaštitne opreme i mere prevencije i kontrole u slučaju rada sa izbeglicama/migrantima i azilantima: preporuke za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova.

U skladu sa naloženim merama, a na osnovu iskazanih potreba, dana 06.01.2017. godine upućen je dopis 03/8 broj: OTP 404-25/17 Sektoru za materijalno-finansijske poslove (preko Direkcije policije), gde je traženo da se za potrebe Regionalnog centra prema Republici Hrvatskoj izvrši nabavka 50 pakovanja zaštitnih maski za jednokratnu upotrebu (2500 kom.) , 20 pakovanja zaštitnih rukavica za jednokratnu upotrebu (2000 komada) i 100 zaštitnih odela-skafandera za jednokratnu upotrebu. U kontaktu sa organizacionim jedinicama na terenu utvrđeno je da svi trenutno raspolažu dovoljnim brojem zaštitnih sredstava, kao i dovoljnim količinama sredstava za dezinfekciju ruku, prostorija-objekata i vozila.

Predstavnici SSP i rukovodstva RC GP složili su se da zaštitna odela za jednokratnu upotrebu nisu pristigla u RC GP, dok maske za jednokratnu u potrebu i rukavice jesu i podeljene su po SGP.

Boban Đorđić, postavio je pitanje Šumanu koliko je vozila iz kontigenta od 82 vozila koja su pristigla u UGP raspoređeno u RC GP prema R. Hrvatskoj, kao i da li dobijena vozila će biti korišćena isključivo za obavljanje patrolne delatnosti. Odgovor je glasio da je u RC GP pristiglo: 4 patrolna vozila „škoda jeti“ koja su raspodeljena u SGP Srem, Morović, Apatin i Dunav. 1 minibus je dodeljen SGP Batrovci, 1 kombi u sedište RC GP prema Hrvatskoj koji će služiti za terenski rad mobilne jedinice, 1 patrolno vozilo pripalo je SGP Batrocvci, 1 civilno vozilo načelniku RC GP prema Hrvatskoj i pre par meseci jedno terensko vozilo „dačija daster“ dodeljeno je za potrebe mobilne jedinice. Branko Erić, ukazao je na problem patrolnih vozila SGP Šid, koja poseduju 3 vozila marke „punto“, koja su u izuzetno lošem stanju sa pređenih +500 000 km, kao i da je samo 1 kombi u funkciji koji služi za prevoz zaposlenih u službu. Šuman i Aleksić složili su se sa navedenim da je loše stanje voznog parka SGP Šid, te da će pomenuta SGP biti prioritet u narednom periodu kada je u pitanju raspodela vozila.

Siniša Ćuk, povodom nedostatka ljudstva u SGP Šid, izneo je predlog Šumanu da po uzoru na načelnika PU Sremska Mitrovica, gospodin Šuman uputi dopis UGP sa pozivom da se ljudstvo iz SGP Šid izuzme od upućivanja na teren u RC GP prema R. Makedoniji jer su preopterećeni poslovima naročito kada je u pitanju readmisija i ilegalni prelasci državne granice pored manjka ljudstva u samoj SGP Šid.

Takođe, ukazano je na stavljanje u nervanopravan položaj zaposlenih u SGP Bogojevo prilikom upućivanja na teren u RC GP prema Makedoniji, kojom prilikom je potrebno omogućiti zaposlenima da u skladu sa potrebama službe budu upućeni te da se rotiraju kako ne bi bili upućivani jedni te isti ( van dobrovoljnosti), odnosno ukoliko većina izrazi želju na dobrovoljnoj bazi da bude upućena da se ispoštuje redosled kako bi svima bilo omogućeno da odu na teren.

Gospodin Šuman se složio da se na teren upućuje pre svega na bazi dobrovoljnosti te ukoliko nema dovoljan broj prijavljenih određuju se ostali do planiranog broja, kao i da što se tiče samog problema biće naloženo komandiru SGP Bogojevo da se omogući rotiranje kako bi svima bilo omogućeno uživanje jednakih prava.

SGP Bačka Palanka – privremeni granični prelazi Vajska i Kamarište

Na graničnom prelazu Bačka Palanka postoje dva privremena granična prelaza Vajska i Kamarište od kojih je trenutno u funkciji prelaz Vajska. Rešenje o otvaranju privremenih prelaza donosi Ministar unutrašnjih poslova na osnovu mišljenja UGP RC prema Hrvatskoj, a koje se izdaje na tri meseca, gde je potrebno da podnosilac zahteva u ovom slučaju d.o.o. „Bager“ koja eksploatiše pesak iz Dunava na mestu koje se nalazi na teritoriji R. Srbije i isti izvozi na teritoriju R. Hrvatske, obezbedi određene uslove između ostalog i prevoz za policijske službenike od policijske stanice  do prostorija u kojima boravi policijski službenik za vreme radnog vremena zajedno sa carinikom, prevoz od prostorija do samog broda koji vrši iskop radi kontrole putnika, prostorije u kojima boravi policijski slubenik kao i prevoz na kraju radnog vremena do SGP Bačka Palanka.  Sindikat srpske policije smatra da je pod hitno potrebno izvršiti, a pre izdavanja novog rešenja o otvaranju navedenih prelaza odnosno pre davanja mišljenja na osnovu kog Ministar Unutrašnjih poslova donosi rešenje, kontrolu ispunjenosti sledećih uslova:

Prostorije u kojoj boravi policijski službenik zajedno sa radnikom carine

Radi se o kamp kućici koja nema osnovne uslove za boravak. Prostorija je male kvadrature, zimi je radno vreme od 7 do 16 časova, grejanje je rešeno pomoću plinske boce gde se konstantno oseća plin i dolazi do „ošamućenosti“ zaposlenih kao i glavobolja, dok   je  leti radno vreme od 7 do 18 časova, te  zbog visokih temperatura, s obzirom na činjenicu da nema električne energije na objektu nije moguće ugraditi rashladni uređaj koji bi ljudima koji tamo borave omogućio normalne uslove za rad kao i zaštitu  zdralja na radu.  Takođe , čuvanje hrane koju zaposleni nose sa sobom je neadekvatno te se kvari zbog neadekvatnih uslova već na pola smene. Smatramo da je moguće podnosioca zahteva za otvaranje privremenog prelaza usloviti da obezbedi agregatni uređaj i na taj način obezbedi struju i ugradi rashladni uređaj-klimu.

Utvrditi da li je prevoz od prostorija u kojima borave u toku smene do kamp kućice bezbedan

Već je pomenuto da prilikom dolaska odnosno odlaska sa rada, policijski službenici se prevoze čamcem do mesta rada te je neophodno utvrditi  da li je policijskim službenicima obezbeđen bezbednosni prsluk u slučaju prevrtanja čamca kojim se prevoze. Postavlja se pitanje u slučaju da dođe do nesreće,  naročito jer  je mesto gde borave zbog same vode, puno raznoraznih insekata i zmija,  na koji način policijski službenici mogu da potraže pomoć s obzirom da nema ni signala za mobilni uređaj kao ni sredstva veze dok su udaljeni od stanice 40 ili 50 km? Ko je u tom slučaju odgovoran?

Trenutno je otvoren samo privremeni granični prelaz Vajska ali je situacija i na privremenom graničnom prelazu Kamarište apsolutno ista te Sindikat srpske policije izražava ozbiljnu zabrinutost za zdravlje i bezbednost policijskih službenika koji obavljaju poslove na navedenim prelazima.

VD načelnika Duško Šuman, saopštio nam je da se do sada niko od zaposlenih nije žalio ali da  će odmah naložiti da se izvrši kontrola  i da će preduzeti sve potrebne mere koje su u njegovoj nadležnosti da se uslovi policijskih službenika na privremenim graničničnim prelazima poboljšaju o čemu ćemo biti obavešteni.

Ukazali smo na ozbiljan propust Uprave granične policije kada je u pitanju poslednja nabavka službenih pantalona gde su naručeni iz policijskih stanica brojevi iz evidencija koje postoje o veličinama, a da pri tom niko nije vodio računa da se nabavka vrši preko drugog proizvođača i da  standardi nisu isti kao kod prethodnog dobavljača. Smatramo da je to propust ljudi koji su zadužili pantalone iako su im velike verovatno u strahu da narednih pet godina neće dobiti druge dok im je  stara uniforma odavno dotrajala, te da su trebali svi da vrate zadužene pantalone, a poslodavac da obezbedi odgovarajuće. Apelujemo da u budućoj nabavci koja se planira ne dozvole da dođe do istog propusta već da se obezbede modeli kao i za druge uprave kako bi ljudi isprobali uniformu i u skladu sa standardima firme od koje se nabavka vrši, naruče odgovarajuće brojevi svih delova uniforme. Dobili smo uveravanje da će se navedeni problem ukazati Upravi granične policije.

SSP raspolaže informacijom da je planirano da se u sklopu COPO-a, gde UGP RC prema Hrvatskoj koristi prostorije za svoje potrebe,  na prvom spratu odnosno iznad trenutnih prostorija koje se koriste, će se izvrši adaptacija i da će RC dobiti još prostorija na korišćenje , te smo se obratili VD načelnika da u skladu sa mogućnostima  do tada pokušaju obezbediti prostoriju koju bi Mobilna jedinica koristila za presvlačenje i za ostavljanje ličnih stvari.  Gospodin Šuman nam je odgovorio da Mobilna jedinica i sada ima prostoriju koja im za to služi ali nakon sastanka od kolega smo dobili saznanje da to nije istina.

Više puta smo ukazali na problem gde se na određenim graničnim prelazima zaposleni iako se rasporedom rada vode drugačije, na posao moraju doći sat vremena ranije, dok službu završavaju sat kasnije zbog udaljenosti prelaza na koji se upućuju. S obzirom da se radi o dvanaest časovnim smenama pozitivnopravnim propisima, ti sati ne mogu da se vode u rasporedu rada dok je evidentno da na nivou meseca zaposleni ostvaruju između 25 i 30 sati na taj način. Predlozi koje smo tada izneli, jer smo svesni kompletne organizacije rada kada su u pitanju navedeni prelazi, nisu prihvaćeni kako je i obećano  te smo ih obavestili da postoje članovi koji žele da naknadu za navedene sate potražuju putem suda. Bez obzira na to, Sindikat srpske policije i dalje apeluje da se iznađe trajno rešenje na navedene okolnosti smatrajući da je moguće na obostrano zadovoljstvo.

S obzirom da je SSP pomogao u opremanju novih kontejnera koji su dobijeni kao donacija od IOM-a na graničnom prelazu Neštin, postavili smo pitanje da li imaju bilo kakvu informaciju o daljim planovima MUP-a u vezi opremanja navedenog prelaza kada je u pitanju rešavanje pitanja vode kao i toaleta jer su to osnovni i neophodni uslovi za rad. Odgovor koji smo dobili je standardan, MUP planira ali nema sredstava te smo tražili podršku UGP RC kada se budemo obraćali lokalnoj samoupravi i privrednicima koji budu želeli da pomognu,  da se navedeni uslovi u što kraćem roku obezbede. Dobili smo uveravanje gospodina Šumana da ćemo podršku i dobiti jer je u zajedničkom interesu.

Nakon dvo i po časnovne aktivne diskusije, sastanak sa rukovodostvom RC GP prema R. Hrvatskoj je završen. Utisci predstavnika SSP su pozitivni pre svega u otvorenošću rukovodstva RC GP radi unapređenja uslova rada zaposlenih i želje rukovodstva za zajedničkim otklanjanjem problema i unapređenja rada kako bi zaposleni bili zadovoljni, a zadaci i poslovi izvršeni. Pored obećanja i saglasnosti ostaje ono što je najbitnije za zaposlene a to su kontkretni rezultati.

Služba za informisanje

Boban Đorđić

 

 

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.