nova znacka MUPUredba Vlade Republike Srbije o  uslovima za ostvarivanje prava na posebnu penziju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova na teritoriji AP Kosovo i Metohija, koja je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 115/2013 od 26. decembra 2013. god. je nezakonita – jer je njenim donošenjem Vlada prekoračila granice svojih ovlašćenja, budući da se pitanje ostvarivanja prava na penziju može uređivati samo zakonom.

U tom smislu Sindikat srpske policije podnosi inicijativu Ustavnom sudu Republike Srbije za ocenu zakonitosti predmetne Uredbe, kako bi se predupredile negativne posledice njene primene u delu rešavanja radno-pravnog statusa policijskih službenika kojima je mesto rada na AP KiM.

Rešenje o prestanku radnog odnosa policijskim službenicima sa 31.12.2013. godine je nezakonito, jer je doneto protivno odredbama pozitivnih zakonskih propisa.

U cilju zaštite svojih prava policijski službenici treba da podnesu žalbe Žalbenoj Komisiji u roku od 8 dana od dana dobijanja rešenja, kako bi na taj način predupredili nastupanje konačnosti rešenja o prestanku radnog odnosa, a u postupku po žalbi izdejstvovali poništavanje ovih rešenja.

Svaka drugačija odluka Žalbene Komisije ne bi bila pravno utemeljena, već bi bila tipičan primer političke odluke.

Dodatni razlog za ulaganje žalbe predstavlja i potreba da se na taj način obezbedi formalno-pravna mogućnost da se (za slučaj da odluka po žalbi bude nepovoljna, odnosno, da Žalbena Komisija potvrdi prvostepeno rešenje o prestanku radnog odnosa) može podneti tužba Upravnom sudu u Upravnom sporu – a u ovoj sudskoj proceduri svakako mora doći do punog izražaja načelo zakonitosti.

Posebno ukazujemo da policijski službenici nikako ne potpisuju zahtev za priznavanje prava na penziju – jer ako to urade, praktično sebe lišavaju mogućnosti da u redovnom postupku zaštite svoja prava po osnovu rada.

Sindikat srpske policije preporučuje kolegama koji rade na AP KiM, na koje se odnosi pomenuta Uredba, a koji osećaju zdravstvene probleme da pod hitno posete lekara u cilju ostvarivanja prava na lečenje.

Svaki zaposleni koji je uplašen zbog gubitka posla, oseća povišenu nervozu, ima poremećaj sna, depresivan je i bezvoljan, ima suicidalne namere ili oseća bezvoljnost za život da odmah zatraži lekarsku pomoć i iskoristi pravo na bolovanje!

Prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti, izabrani lekar će utvrditi o kom poremećaju ili bolesti se radi i na osnovu toga je u obavezi da zaposlenom koji je pod stresom usled gubitka posla otvori bolovanje.

Lekarima napomenite za šifre: Z-56.2 – Strah od gubitka posla, F-40.0 – Akutna reakcija na stres, F-40.1 Stresni poremećaj posle traume

Za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) ne primati i ne potpisivati nikakva dokumenta od posodavca, ne odazivati se na razgovore ili ne ulaziti u bilo koju radnju koja je vezana za posao ili pomenutu Uredbu. Pratiti dalja uputstva lekara, koristite redovnu terapiju, odazivajte se lekarskim kontrolama, pratite uputststva pravnih zastupnika i sindikata.

NIKAKO NE potpisujte ovaj zahtev !
NIKAKO NE potpisujte ovaj zahtev !
REŠENJE MUP-a
IZGLED REŠENJA MUP-a

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

                           Vlada donosi

 U R E D B U

O USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POSEBNU PENZIJU ZAPOSLENIH  U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA NA TERITORIJI AP KOSOVO I METOHIJA

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

                         Ovom uredbom uređuju se uslovi  za ostvarivanje prava na posebnu penziju i prava na zdravstveno osiguranje zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova čije je mesto rada na teritoriji AP Kosovo i Metohija, a kojima usled organizacionih promena prestane radni odnos 31. decembra 2013. godine i koji nastave da žive na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

 

II.  USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA

 

1. Pravo na posebnu  penziju

 Uslovi za ostvarivanje prava na posebnu  penziju

Član 2.

                        Zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova čije je mesto rada na teritoriji AP Kosovo i Metohija, a kome usled organizacionih promena prestane radni odnos u tom ministarstvu 31. decembra 2013. godine može ostvariti pravo na posebnu  penziju (u daljem tekstu: penzija).

                        Spisak zaposlenih koji sadrži podatke neophodne za utvrđivanje prava iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavlja Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

 Utvrđivanje visine penzije

Član 3.

                         Penzija se utvrđuje u iznosu od 60% prosečne mesečne plate koju je zaposleni u inistarstvu unutrašnjih poslova iz člana 2. ovog zakona ostvario u 2013. godini.

                        Zaposlenom iz stava 1. ovog člana koji je navršio preko 20 godina efektivnog staža osiguranja u Ministarstvu unutrašnjih poslova, iznos penzije iz stava 1. ovog člana uvećava se za 2% za svaku navršenu godinu efektivnog staža osiguranja.

 

Usklađivanje penzije

Član 4.

                        Penzija iz člana 3. ove uredbe se usklađuje na način predviđen za usklađivanje penzije prema propisima o budžetskom sistemu i penzijskom i invalidskom osiguranju.

 

Postupak za ostvarivanje prava na penziju

Član 5.

                                                 Postupak za ostvarivanje prava na penziju pokreće se na osnovu zahteva koji se podnosi Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje – Filijala za grad Beograd.

                        Pravo na penziju obezbeđuje se u postupku predviđenom zakonom kojim je uređen opšti upravni postupak.

                        Pravo na penziju je lično pravo  i ne može se prenositi na drugo lice.

 

Utvrđivanje i isplata prava na penziju

Član 6.

                         Penzija se utvrđuje u mesečnom iznosu, a isplaćuje je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, unazad za prethodni mesec.

 

Prestanak prava na penziju

Član 7.

                         Korisniku iz člana 2. ove uredbe, pravo na penziju prestaje u slučaju:

                        – da prestane da živi na teritoriji AP Kosovo i Metohija, odnosno ako prijavi prebivalište izvan teritorije AP Kosovo i Metohija;

                        – da stekne svojstvo osiguranika u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju u Republici Srbiji van teritorije AP Kosovo i Metohija;

                        – da ostvari pravo na starosnu, invalidsku ili porodičnu penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;

                        – smrti.

                        Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana proverava Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa svojim nadležnostima.

Finansiranje

Član 8.

                         Sredstva za isplatu penzije iz člana 3. ove uredbe obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

 2. Zdravstveno osiguranje

Član 9.

 

Korisnik iz člana 2. ove uredbe ostvaruje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kao i korisnici koji su pravo na penziju ostvarili u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

 III. ZAVRŠNA ODREDBA

 

Član 10.

                         Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

05 Broj: 110-11250/2013

U Beogradu, 25. decembra 2013. godine

V L A D A
PREDSEDNIK
Ivica Dačić

Comments

 1. Podrška Sindikatu srpske policije i policijskim službenicima čija su prava povređena ovakvom nezakonitom odlukom vlade Srbije. Sve čestitka za hrabrost da se javno oglasite. Kad nema slobodnih medija u Srbiji bar je Sindikat policije – SLOBODAN.

 2. Znači policajci, da mole Boga da se niko ne zapita čiju su uniformu nisili za vreme rata 1999, da i kad se svi Srbi presele oni istanu ovde po cenu penzija, da mole boga da što pre steknu to pravo na redovnu penziju koja se daje njihovim kolegama u Srbiji, ili da zahvale Bogu što su ostali invalidi rata, i najapsurdnije, ako im se umire, to nikako ne smeju da urade, jer će smrt da im donese nemogućnost nasleđivanja penzije njihovim porodicama, suprugama, deci na školovanju,…. Nikao nemojte da umrete, bez obzira koliko ste bolesni, čak i ako morate da ostanete sami na Kosmetu da vam se ne ukine penzija, gledajte da vas šiptari ne ubiju, jer i tako vaša porodica gubi pravo na penziju. Znači , bolje da vas šiptari optuže za nešto, uhapse i zatvore, jer odlaskom sa Kosmeta li u smrt, gubite penziju. NA VAMA JE IZBOR.

 3. sramota,od ove drzave i naseg ministarstva unutrasnjih poslova policajac moze sve da ocekuje,Beograd je postao jadan,sramota Dacicu!!!!!!!!!,

 4. I dok siptari dele primanjaod po 300 eura i reseno stambeno pitanje svojim ratnim veteranima nasa drzava za istu tu sumu pokusava da se ,,otarasi,, svojih pripadnika koji su casno i posteno izneli sav teret predhodnih zbivanja. Sada sam u dilemi da li sam sve to prolazio uzaludno i da li sam bio na pravoj strani.

 5. Najgore su prošli zaposleni MUP-a u AP KiM kojima je do redovne penzije ostalo godinu dve, i oni sa visokim školama jer radni odnos u MUP-u su u najboljem slučaju mogli ostvriti sa 26-i više godina.Imaju sada dakle 50 -52 godine života a staža osiguranja u MUP-u 20 godina.Dakle godina mnogo a staža malo.I oni sada imaju pravo na penziju kao i mnogo mladje kolege jer ih je Uredba izjednačila. Uredba uopšte nije uzela u obzir rizik starosti i godine života što je nezakonito jer važeći Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju je prepun ovih odredbi gde su godine života presudan faktor za sticanje penzija.Primiće samo 60 posto plate , nedovoljnih za dostojan život državnih službenika- policajaca koji su uvek bili u prvim redovima kad god je to trebalo .Kada ostvare uslov za starosnu penziju u MUP-u šta će primiti.Može se zamisliti jer im MUP izgleda neće nadalje uplaćivati doprinose za PIO.Zašto nam nije data mogućnost da recimo dokupimo staž do godina redovne penzije.

  Uredba škrtari na novcu ali zato obilno odnosno neviđeno atakuje na Ustavno pravo na rad i Ustavno pravo na slobodu kretanja,a deo odredbe Uredbe o gubitku prava na prevremenu penziju u slučaju smrti je toliko ogavan i neshvatljiv da bi donosilac ove Uredbe svakako celokupnoj javnosti pod hitno morao objasniti odnosno morao javno dati motive ovoga ili još bolje povući iz svih ovih razloga predmetnu Uredbu u celini.

  Dajem Vašem Sindikatu punu podršku i znajte da ste zaista primer za ugled ostalim Policijskim sindikatima u svakom pogledu.

  1. A zasto samo ovako raspravljamo daj te da se skupimo i da skinemo ovu vladu i vlast kad nista pametno nisu uradili za ovaj narod i ovu drzavu! Ovo je srankte sta oni rade a mi samo bespomocno gledamo! Daj te da se udruzimo i da napravimo neke promene.

  2. da liimama prava na redovnu penziju kad ispunim zakonske uslove za penzionisanje kao i u mup-u koji rade u R.Srbiji/imam 50 god.zivota i efektivno 23 g.

    1. Ajde da mi neko odgovori ako zna i ko je upucen u ovu materiju ,da li ikad i kad mogu da steknem pravo na pravu penziju.Bolestan sam i primam terapiju uvece i ujutru jer mi bez lekova nema zivota ni dana. a imam nezaposlenu suprugu i cetvoro maloletne dece.skolskog uzrasta.pa ako kvrcnem.nesmem ni da pomislim sta ce biti sa njima.Molim odgovore.Hvala unapred svim kolegama.

 6. Molim Vas za savet,s obzirom da sam jedan od onih koji je deo ove price interesuje me sta da radimo,nude nam se ista ovakva resenja,a licno ja bih hteo da radim negde u Beogradu,posto su mi zena i deca,koja su vec tamo u skoli,pa me interesuje da li iole postoji mogucnost da nastavim da radim u Beogradu….pozdrav svim kolegama,bez obzira gde oni bili…

 7. Jedina zemlja srbija koja bezi od svoje policajce ,koija na svaki nacin gleda kako da ih prevari i na kraju da budo robovi ,ali zato sindikat srpske policije neda prevaru .

  1. Tako je prijatelju. Vazno je da imajuza nacionalne penzije . A mi sto smo poceli u 18 god. Da radimo uvedu nam zakon da radimo do 45 god. Beneficiranog radnog staza. Pa nismo sami sebi dali beneficijuu

 8. Moj efektivni staz, je 20 godina, 8 meseci i 30 dana , nisam rodjen na KiM, adresu sam prijavio zbog posla, zivim ovde kao podstanar, znaci do kraja zivota nesmem da se vratim u rodni kraj i moram da zivim sa svojom decom kao podstanar, da bi primao Dansku milostinju…Ajd ljudi neka mi neko odgovori, juce su mi prvo dali zahtev prema PIO na potpis da bi mi tek posle dali resenje o prekidu radnog odnosa…

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.