kasapska_ada_slike_big_1_3Drage koleginice i kolege,
U prirodnom ambijentu vojvođanske ravnice, u neposrednoj blizini Novoga Sada, nalazi se veštačko jezero Kasapska Ada na kojem će se održati takmičenje u pecanju u okviru Policijade 2015.

Je­ze­ro je na­sta­lo is­ko­pom pe­ska za po­tre­be grad­nje auto-pu­ta. Nje­go­vo pre­tva­ra­nje u ko­mer­ci­jal­ni re­vir po­če­lo je 2010. go­di­ne. Ta­da je pri­o­ba­lje po­šu­mlje­no, a u vo­du su uba­če­ne školj­ke i pa­nje­vi. Ri­blji fond su u to vre­me či­ni­li štu­ka, tol­sto­lo­bik, me­lez (ba­bu­ška) i de­ve­ri­ka, a po­tom je une­to i se­dam to­na amu­ra i ša­ra­na (pro­seč­ne te­ži­ne 7,8 kg), od ko­jih je naj­ve­ći imao 21 kg. Re­vir, ko­jim upra­vlja udru­že­nje sport­skih ri­bo­lo­va­ca Gla­u­cus, po­čeo je sa ra­dom 2011. go­di­ne.

Vo­da je či­sta, go­to­vo bi­stra, i bo­ga­ta ki­se­o­ni­kom, pa je ri­ba iz­u­zet­no bor­be­na i u do­broj kon­di­ci­ji. Dno je pe­sko­vi­to, kao i u ce­loj bli­žoj oko­li­ni (ovu­da je, po ne­kim po­da­ci­ma, ne­ka­da te­kao Du­nav). Od ve­ći­ne ša­ran­skih re­vi­ra Ka­sap­ska ada se raz­li­ku­je po iz­ra­zi­to ne­u­jed­na­če­noj du­bi­ni, ko­ja va­ri­ra od 1,5 do čak 8 m, dok u pro­se­ku iz­no­si 4,5 m. Zbog tih osci­la­ci­ja, pe­ca­nje je pri­lič­no zah­tev­no i na­la­že upo­tre­bu mar­ke­ra ra­di is­pi­ti­va­nja dna i pro­na­la­že­nja iz­gled­nih mi­kro­lo­ka­ci­ja. Do sva­kog od 14 ure­đe­nih i pro­stra­nih me­sta mo­že se do­ći ko­li­ma.

Nešto više o samom jezeru, kao i o pravilima takmičenja na Policijadi 2015 možete pronaći u prilogu ispod ovoga teksta.

Comments

  1. Dobar dan,da li je i kako moguće stupiti u kontakt sa kapitenom ili trenerom ribolovne ekipe Policije N.Sad?
    Joković,N.Sad!
    Pozdrav!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.