Skip to main content

О нама

Синдикат српске полиције основан је 20.07.2007. године,
циљ му је да штити права запослених
у МУП-у Републике Србије.

Синдикат броји преко 8000 запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Србије.

Руковођење Синдикатом српске полиције:
Синдикатом Српске полиције руководи Главни одбор који броји једанаест чланова укључујући и председника  који председава Главним одбором. Главни одбор углавном чине чланови који су представници региона на којима делује ССП. Сваки члан има једнако право гласа.
Главни одбор је оперативно тело које координира између синдикалних група и дужaн је да поступа и доноси одлуке у складу са Статутом који је усвојила Скупштина Синдиката српске полиције.
Главни одбор, са могућношћу реизбора, бира Скупштина ССП која се састаје једном у години и она је врховно тело синдиката.
Скупштина усваја правилнике и друге акте које јој Главни одбор доставља на разматрање.

 Синдикалне групе :
Синдикална група има аутономију у свом раду.
Дужна је да поступа у складу са одлукама, правилницима и Статутом ССП.
Синдикална група има свој печат, заставу и рачун.
Синдикалном групом управља Главни одбор групе који се бира из редова Синдикалне групе.

 Региони центри:
Да би се избегла централизација и гломазност у функционисању организације, те ради координације и усклађености синдикалних група, ССП је подељен на Регионалне центре.
Регионални центар покрива све синдикалне групе на подручју једне Полицијске управе. Изузетно, на територији ПУ за град Београд се формирају два Регионална центра – РЦ Београд и РЦ Седиште МУП.
Сваки Регионални центар има свог правног заступника.
Синдикат има канцеларије и административне раднике у већим регионалним центрима Ужицу, Београду, Новом Саду и Нишу. Трошкове за функционисање канцеларија и правних заступника сноси централа ССП-а.

Чланарина:
Чланарина у Синдикату српске полиције износи 1 % од нето личног дохотка.
Чланарина се уплаћује на рачун Синдикалне групе учлањеног члана а затим се 0,35% пребацује, у складу са материјално финансијским правилником, на рачун централе ССП.
Осталих 0,65% чланарине остаје на рачуну СГ са којом она располаже у складу са материјално финансијским правилником.

 Обавезе централе према Синдикалним групама:
Централа ССП финансира се од уплата синдикалних група.
Централа има обавезе према синдикалним групама, а то су:
– Плаћа адвоката који на региону покрива чланове синдикалних група,
– Плаћа вођење књиговодства синдикалних група,
– Купује опрему за рад синдикалних група
( рачунар, ласерски штампач, скенер и др.),
– Плаћа рачун умрежене картице службеног броја
који добија председник синдикалне групе,
– Подела рекламног материјала,
– Плаћа путне трошкове за синдикални рад.

 Адвокати:
Адвокати ССП примају редовну плату од централе чија висина зависи од броја чланова са региона који покрива. Адвокати имају награду 50% од наплаћених адвокатских трошкова које наплати од стране МУП-а,
у добијеним споровима док других 50% припада синдикалним групама које их ангажују.
Адвокати заступају чланове ССП ако их члан ангажује у приватној режији која нема везе са службом по цени умањеној 50% у односу на адвокатску тарифу.
Овај начин рада помаже синдикалним представницима да се упознају са правима из области која је интересантна за наш синдикат и самим тим успешније заступају интересе наших чланова.

 Централа ССП има уређен однос са синдикалним групама на обострано задовољство.

 ЗАДОВОЉАН ЧЛАН – ЈАКА ГРУПА  ЈАК СИНДИКАТ !