BEOGRAD, Palata Srbija – 10.8.2018. godine održan je osmi po redu mesečni sastanak sa Radnom grupom za saradnju sa sindikatima Ministarstva unutrašnjih poslova kojom je predsedavao pomoćnik direktora policije, gospodin Slobodan Malešić.

Delegaciju Sindikata srpske policije sačinjavali su: predsednik SSP-a Lazar Ranitović, generalni sekretar SSP-a Darko Ocokoljić i članovi Glavnog odbora SSP-a Srđan Trajković i Nebojša Ristić. Razgovaralo se o sledećim temama:

  1. OŽ KRALJEVO

 Nakon 200 realizovanih Sporazuma o vansudskom poravnanju povodom isplate prekovremenog rada, nečijom greškom u proceduri za sklapanje Sporazuma nije prosleđeno 28 Zahteva. U prilogu dopisa dostavljena su imena 28 policijskih službenika.

Odgovor smo dobili da je izdat hitan nalog da se maksimalno ubrza procedura radi realizacije Sporazuma, a da je razlog zbog kojeg se odužila procedura realizacije Sporazuma i isplate zbog provera od strane MUP-a kako bi se utvrdilo da li su sva lica možda već utužila MUP što predstavlja obaveznu internu proceduru kada je u pitanju postupanje po zahtevima za sklapanje ove vrste sporazuma.

  1. RC GP PREMA REPUBLICI MAKEDONIJI (SGP TRGOVIŠTE)

 Prema saznanjima kojim raspolažemo, u novom aktu o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u MUP-u predviđeno je ukidanje SGP Trgovište, odnosno, pripajanje SGP Prohor Pčinjski u vidu policijskog odeljenja. Samim tim, broj ljudstva bi se smanjio, a funkcionisanje novoformiranog PO bilo otežano. Zona odgovornosti SGP Trgovište su 3 opštine i veoma velika površina terena, a formiranjem PO, sa oko deset policijskih službenika dovešće se u pitanje mogućnost pokrivanja ovog dela teritorije, ako imamo u vidu da trenutno 17 policijskih službenika jedva trenutno uspeva da pokrije. Ukidanje SGP Trgovište može dovesti do:

  • potencijalne ugroženosti jednog dela državne granice;
  • otežane organizacije rada i dovođenja u pitanje mogućnosti kvalitetnog izvršavanja službenih zadataka;
  • dodatno opterećenje rashodne strane budžeta MUP-a, uzimajući u obzir da će premešteni policijski službenici (njih deset) morati da putuju iz opštine Trgovište u udaljenu SGP, bez organizovanog prevoza. 

Dobili smo uveravanja da neće doći do gašenja SGP Trgovište te da će nastaviti da egzistira kao policijsko odeljenje po novoj sistematizaciji u sastavu SGP Prohor Pčinjski.

  1. SPORAZUMI ZA UVS U NIŠU

Na zvaničnom sastanku u Kabinetu ministra, zamenik načelnika SVS Goran Nikolić je obećao: „Za najkasnije dve nedelje biće obrađeni svi podneti Zahtevi za sklapanje sporazuma o vansudskom poravnanju”, zatim i na sedmom mesečnom sastanku od nadležnih iz Sektora za ljudske resurse dobili smo obećanje da će Sporazumi biti ponuđeni zaposlenima, a predstavnicima SVS preneli smo detalje nezakonitog postupanja u UVS Niš, sa očekivanjem da ih što hitnije otklone. Do današnjeg dana nisu održana data obećanja, niti preduzeta postupanja po Zakonu o radu, član 57. i Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike, član 11., kao ni depeše ministra policije, broj: 4987/2017, gde je precizirano da se nakon šestomesečnog perioda radnicima na uvid da Nalog za prekovremeni rad, gde bi se isti opredelili da li žele da im se višak radnih sati isplati ili da vreme iskoriste kao slobodne dane po principu 1:2 sa Rešenjem za preraspodelu radnog vremena. O problemu sa viškom radnih časova javile su nam se i kolege iz drugih vatrogasno-spasilačkih jedinica, isti nemaju pismene instrukcije kako se vrši obračun radnog vremena, već im je iz SVS samo usmeno i paušalno objašnjena ova oblast.

U najkraćem mogućem roku svim zaposlenima biće dostavljeni sporazumi dok je iz SVS naloženo rukovodstvu UVS Niš ali i drugim vatrogasno-spasilačkim jednicama u okviru SVS da preduzmu sve nepohodne mere i radnje kako bi postupili u skladu sa pozitivnopravnim propisima kojima je regulisan prekovremeni rad i višak radnih sati. Zaposleni u UVS Niš u narednim danima mogu očekivati realizaciju dogovorenog.

  1. SGP SJENICA

Kakva će rešenja o raspoređivanju dobiti trenutno zaposleni u SGP Sjenica ( privremena ili stalna)? Da li će od strane poslodavca biti obezbeđen organizovan prevoz kao što je slučaj sa policijskim službenicima u Novom Pazaru i Prijepolju?

U slučaju prelaska policijskih službenika u SGP Gostun i SGP Špiljani čija udaljenost iznosi do 97 km od Sjenice da li će policajaci ostvariti pravo na odvojen život? Da li je procenjena uopšte ekonomska isplativost predloženog rešenja da se ukine SGP Sjenica?  Prema našem mišljenju troškovi se umnogome uvećavaju u predloženom rešenju u odnosu na trenutno stanje i smatramo da je potrebno da MUP ponovo izvrši analizu isplativosti i svrsishodnosti ukidanja SGP Sjenica.

Nakon ponovne analize od strane poslodavca prilikom ukazivanja s naše strane na sve negativne efekte ukidanja SGP Sjenica, dobili smo uveravanja da neće doći do gašenja SGP Sjenica te da će nastaviti da egzistira kao policijsko odeljenje po novoj sistematizaciji u sastavu SGP Prijepolje i SGP Mehov krš.

  1. PSIHOLOŠKA PREVENCIJA ZAPOSLENIH U MUP

2. avgusta 2018. godine dogodio se još jedan u nizu tragičnih događaja gde je policijski službenik izvršio samoubistvo iz službenog pištolja. Radi se o slučaju u SGP Subotica, RC GP prema R. Mađarskoj, kada je Andrić Vidoje sebi oduzeo život u porodičnoj kući. Zahtevamo da se izvrše provere da li se postupalo u skladu sa preporukama Odeljenja za psihlošku prevenciju i selekciju i ima li odgovornosti i da odgovorni budu adekvatno sankcionisani. Da li novom sistematizacijom je predviđeno zapošljavanje i raspoređivanje psihologa u svakoj policijskoj upravi? Na koji način Ministarstvo planira da smanji ovu negativnu pojavu među zaposlenima? Smatramo da je potreban proaktivniji pristup na svim nivoima kao i obuka rukovodilaca kako bi znali kako da postupaju u ovim sitacijama.

Iz Direkcije policije nakon dostavljenih tema Kabinetu ministra već je naloženo da se izvrše sve provere u samom pristupu i poštovanju naloženih procedura od strane rukovodilaca SGP Subotica te ukoliko se utvrdi da je došlo do propusta protiv odgovornih će biti podnešeni zahtevi za pokretanje disciplinskog postupka o čemu će SSP biti blagovremeno obavešten.

  1. PLATNI RAZREDI PREDVIĐENI ZAKONOM O SISTEMU ZARADA U JAVNOM SEKTORU

Zbog velikog interesovanja zaposlenih u vezi sa najavljenim Zakonom o platama u javnom sektoru čija primena je najavljena od 1. januara 2019. godine, gde su od strane pojedinih sindikata plasirane neproverene i netačne informacije da će doći do smanjenja zarada zaposlenih u policiji poručujemo da nema mesta brizi i panici. Naime, Zakon o sistemu zarada u javnom sektoru je osnovni odnosno krovni zakon za zaposlene u javnom sektoru, Vlada će Uredbom regulisati sistem zarada zaposlenih u sistemu bezbednosti (Policija, Vojska, BIA) čime ćemo biti izuzeti od platnih razreda predviđenih osnovnim zakonom. Ono što je sigurno jeste da neće doći do smanjenja zarade.  

  1. VISOKE TEMPERATURE I RAD POD OTEŽANIM USLOVIMA

Hidrometeorološki zavod najavio je tropske vrućine u narednom periodu, te kao i svake godine s tim u vezi obraćali smo se kako bi podsetili nadležne o nepohodnosti preduzimanja potrebnih mera i radnji u cilju zaštite zdravlja zaposlenih i sprečavanja nastupanja štetnih posledica po zdravlje koleginica i kolega koje svakodnevno obavljaju posao na terenu.

Poslodavac je svestan rizika izlaganja visokim temperaturama policijskih službenika te je naloženo rukovodiocima organizacionih jedinica da planiraju i organizuju službu na način kojim ne bi doveli u opasnost od izlaganja visokim temperaturama i direktnim sunčevim zracima zaposlene naročito prilikom rada na punktevima čija je pojava u poslednje vreme u porastu.

 

Služba za informisanje SSP
Boban Đorđić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.