Sindikat srpske policije osnovan je 20.07.2007. godine,
cilj mu je da štiti prava zaposlenih
u MUP-u Republike Srbije.

Sindikat broji preko 8000 zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Rukovođenje Sindikatom srpske policije:
Sindikatom Srpske policije rukovodi Glavni odbor koji broji jedanaest članova uključujući i predsednika  koji predsedava Glavnim odborom. Glavni odbor uglavnom čine članovi koji su predstavnici regiona na kojima deluje SSP. Svaki član ima jednako pravo glasa.
Glavni odbor je operativno telo koje koordinira između sindikalnih grupa i dužan je da postupa i donosi odluke u skladu sa Statutom koji je usvojila Skupština Sindikata srpske policije.
Glavni odbor, sa mogućnošću reizbora, bira Skupština SSP koja se sastaje jednom u godini i ona je vrhovno telo sindikata.
Skupština usvaja pravilnike i druge akte koje joj Glavni odbor dostavlja na razmatranje.

 Sindikalne grupe :
Sindikalna grupa ima autonomiju u svom radu.
Dužna je da postupa u skladu sa odlukama, pravilnicima i Statutom SSP.
Sindikalna grupa ima svoj pečat, zastavu i račun.
Sindikalnom grupom upravlja Glavni odbor grupe koji se bira iz redova Sindikalne grupe.

 Regioni centri:
Da bi se izbegla centralizacija i glomaznost u funkcionisanju organizacije, te radi koordinacije i usklađenosti sindikalnih grupa, SSP je podeljen na Regionalne centre.
Regionalni centar pokriva sve sindikalne grupe na području jedne Policijske uprave. Izuzetno, na teritoriji PU za grad Beograd se formiraju dva Regionalna centra – RC Beograd i RC Sedište MUP.
Svaki Regionalni centar ima svog pravnog zastupnika.
Sindikat ima kancelarije i administrativne radnike u većim regionalnim centrima Užicu, Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Troškove za funkcionisanje kancelarija i pravnih zastupnika snosi centrala SSP-a.

Članarina:
Članarina u Sindikatu srpske policije iznosi 1 % od neto ličnog dohotka.
Članarina se uplaćuje na račun Sindikalne grupe učlanjenog člana a zatim se 0,35% prebacuje, u skladu sa materijalno finansijskim pravilnikom, na račun centrale SSP.
Ostalih 0,65% članarine ostaje na računu SG sa kojom ona raspolaže u skladu sa materijalno finansijskim pravilnikom.

 Obaveze centrale prema Sindikalnim grupama:
Centrala SSP finansira se od uplata sindikalnih grupa.
Centrala ima obaveze prema sindikalnim grupama, a to su:
– Plaća advokata koji na regionu pokriva članove sindikalnih grupa,
– Plaća vođenje knjigovodstva sindikalnih grupa,
– Kupuje opremu za rad sindikalnih grupa
( računar, laserski štampač, skener i dr.),
– Plaća račun umrežene kartice službenog broja
koji dobija predsednik sindikalne grupe,
– Podela reklamnog materijala,
– Plaća putne troškove za sindikalni rad.

 Advokati:
Advokati SSP primaju redovnu platu od centrale čija visina zavisi od broja članova sa regiona koji pokriva. Advokati imaju nagradu 50% od naplaćenih advokatskih troškova koje naplati od strane MUP-a,
u dobijenim sporovima dok drugih 50% pripada sindikalnim grupama koje ih angažuju.
Advokati zastupaju članove SSP ako ih član angažuje u privatnoj režiji koja nema veze sa službom po ceni umanjenoj 50% u odnosu na advokatsku tarifu.
Ovaj način rada pomaže sindikalnim predstavnicima da se upoznaju sa pravima iz oblasti koja je interesantna za naš sindikat i samim tim uspešnije zastupaju interese naših članova.

 Centrala SSP ima uređen odnos sa sindikalnim grupama na obostrano zadovoljstvo.

 ZADOVOLJAN ČLAN – JAKA GRUPA  JAK SINDIKAT !