Skip to main content

Агенција ће гарантовати солидарну помоћ!?


Београд, 17.4.2017. године, – Као што смо вас већ обавестили, Синдикат српске полиције је средином марта покренуо процес пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова поводом сужавања основа за добијање солидарне помоћи запосленима у МУП.

Наиме, Законом о полицији и, у складу са њим усвојеним, Правилником о солидарној помоћи, неки од основа за добијање исте, предвиђени Посебним колективним уговором за државне органе укинути су, а представници послодавца у Комисији за одлучивање о праву на солидарну помоћ пренели су став послодавца да новца нема довољно и да ПКУ неће бити поштован у том сегменту. Наравно да се ССП са тиме није помирио али се нисмо ни ослањали на прегања репрезентативних синдиката са поменутом Комисијом, већ смо прибегли правним лековима који су нам на располагању и обратили се државном органу надлежном за решавање колективних спорова.

У међувремену, од стране представника послодавца дошло је до обећања да ће те одредбе ПКУ ипак испоштовати али да тренутно нема расположивих средстава и да ће тек бити донет конкретан план. Свима су нам добро позната бројна обећања послодавце, олако дата и још лакше неиспуњена, тако да се њима нећемо задовољити нити на њих ослонити. Нећемо дозволити укидање солидарне помоћи за случај рођења детета и код смрти члана породице запослених у МУП.

ССП је становишта да се одредбе Правилника о солидарној помоћи искључиво могу односити на случајеве у којима се може одобрити солидарна помоћ који су прописани у чл. 176 Закона о полицији а никако се њима не могу дерогорати одредбе или искључити примена одредбе чл.47 ст.2 ПКУ за полицијске службенике у вези чл.43 ПКУ за државне органе. Ово посебно имајући у виду чињеницу да се Правилником разрађују поједине одредбе Закона или прописа Владе а да се аутномни правни акти, попут Посебног колективног уговора за полицијске службенике, примењују непосредно.

Такође, мада у овом моменту не у центру пажње ипак нимало мање битно, у примени ПКУ за полицијске службенике, као спорна јавила се одредба садржана у чл. 21 ст.1 тач.12 Посебног колективног уговора за полицијске службенике која прописује коришћење плаћеног одсуства за обављање личних послова а која не садржи нормативно ограничење које би прописивало да се плаћено одсуство по овом основу може користити само једном у току календарске године. Међутим, Министарство унутрашњих послова, односно руководиоци организационих јединица Министарства, доносили су решења којима су одбијали захтеве за коришћење плаћеног одсуства уколико је полицијски службеник у току исте календарске године већ користио плаћено одсуство по основу обављања личних послова.

Републичка агенција за решавање радних спорова покренула је поступак у којем ће МУП бити обавезан да учествује. Овим путем вас обавештавамо да је медијација пред агенцијом заказана за ову седмицу а благовремено ћемо вас обавестити и о исходу овог поступка!

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

2 001
3 001