Beograd, 11.12.2017. godine, – U Palati „Srbija“ održan je dvanaesti redovni mesečni sastanak sa Radnom grupom za saradnju sa sindikatima. Sastanak je vodila državni sekretar, gospođica Dijana Hrkalović a ispred sindikata su učestvovali predsednik Lazar Ranitović, zamenik Mile Lazarević i član GO SSP Srđan Trajković

Razgovarano je o sledećim pitanjima:

Neevidentiranje, nepravilno evidentiranje i obračun prekovremenih sati nakon rada preko 12 sati, pre svega pripadnika IJP

Problem nepravilnog evidentiranja i obračuna prekovremenih sati kod vremena provedenog na radu nakon 12 sati rada koji nije tretiran kao prekovremeni, već kao redovan rad, pa nisu izdavani nalozi za prekovremeni rad, niti su policijskim službenicima ti sati plaćeni uvećano, niti im je omogućavano korišćenje slobodnih dana po principu 1:2, a kao što je to propisano, već su ti nesporno prekovremeni sati nepravilno preraspoređivani po principu 1:1 je u međuvremenu, nakon slanja našeg dopisa Radnoj grupi, rešen u Policijskoj upravi Novi Sad, preostalo je da to prevaziđemo i u PU Subotica.

Na predlog Dijane Hrkalović biće, u najskorije vreme, organizovan poseban sastanak u Direkciji policije na koji će biti pozvan načelnik pomenute PU.

Pripravnost u SVS

Radnoj grupi smo dostavili službene spise i naloge komandira iz Apatina i načelnika iz Sombora iz kojih se jasno vidi nezakonito postupanje načelnika. Redovno izdate naloge za pripravnost i vremenike rada poslate na obračun i realizaciju, načelnik je, iz njemu znanog razloga, samovoljno preinačio i umesto tačno ostvarenih broja radnih sati svakog zaposlenog, gde su u proseku imali oko 160-170 sati, na realizaciju obračuna poslao spisak na kom svi zaposleni imaju po 40 sati pripravnosti. Zaista neshvatljiv amaterizam i krajnja drskost načelnika za koju smo tražili i odgovorost, pored ispravljanja nepravde.

Dijana Hrkalović je izdala naređenje prisutnom predstavniku Sektora za vanredne situacije za hitno postupanje, utvrđuvanje svih činjenica i otklanjanje propusta.

Dopis ministru u vezi sa učestalim napadima na policijske službenike i konkretni predlozi

Ministar je oformio posebnu Radnu grupu sa zadatkom izrade Pravilnika o obavljanju službe i postupanju policijskih službenika u različitim situacijama. Biće to akt najsličniji nekadašnjem „Pravilu službe“. SSP nažalost ne učestvuje u radu te grupe ali smo dobili uveravanje da ćemo imati priliku da na nacrt Pravilnika damo mišljenje i konkretne predloge za unapređenje kvaliteta akta.

Akt o unutrašnjem uređenju i sisteatizaciji radnih mesta

Stalno odlaganje vremenskog roka planiranog za usvajanje navedenog akta stvara probleme u radu, jer se kod zaposlenih veštački stvara osećaj stalnog isčekivanja i nesigurnosti. Potrebno je pred zaposlene izaći sa nekim zvaničnim stavom u tom pogledu. Kada možemo da očekujemo usvajanje tog akta?

Izrada akta je u završnoj fazi, u izradi je bilo potrebno usaglašavati jako puno parametara kako usvajanjem akta ne bi bilo oštećenih policijskih službenika u smislu uslova rada, premeštaja ili visine  plate. Precizan rok nije moguće dati, ali očekivan termin završetka i stupanja na snagu Akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u MUP jeste mart 2018. godine.

Novogodišnja poklon-čestitka deci zaposlenih

Da li će poslodavac obezbediti poklon-čestitku deci zaposlenih i u kom obliku? Ne želimo da i ove godine budemo jedni od retkih državnih organa koji nije ispunio obavezu iz PKU za državne organe dok su to uradila neka druga, na primer, ministarstva građevine, inostranih poslova, rada…

Ministar dr Nebojša Stefanović je na sednici Vlade Republike Srbije postavio pitanje slično našem. Urađena je projekcija potrebnih sredstva za realizaciju i možemo uskoro očekivati rezultat. Uglavnom, čvrst stav rukovodstva MUP jeste da ukoliko bude novca, mora ga biti za sva ministarstva i da neće dozvoliti situaciju od prošle godine.

Takođe, još jednom je istaknuto da od strane zaposlenih nije potrebno podnošenje bilo kakvih zahteva u tom smislu, već da će ministarstvo po službenoj dužnosti, prema evidencijama kojima raspolaže, novac isplatiti svima koji ostvaruju pravo.

Primena pravilnika umesto PKU povodom solidarne pomoći

Promena metodike u radu komisije za utvrđivanje osnova za solidarnu pomoć, kojom se od zaposlenih traže računi za pretrpljene troškove, izazvala je veliko negodovanje i razočaranost kod zaposlenih. Kako objasniti ljudima koji imaju autističnu decu, slepu, obolelu od cerebralne paralize i slično, da su im potrebni računi. Je li ovo konačno „solidarna pomoć“ ili „refundacija“ troškova? Predložili smo da ministarstvo iznađe načina da pomoć bude pre svega pravična i humana.

Dogovoren je hitan poseban sastanak sa načelnicom Sektora za ljudske resurse, gospođom Katarinom Tomašević i zakazan je za ponedeljak 18. decembar.

Instruktivna depeša kao zamena za nepotpisivanje sporazuma u vezi sa preporukama RAMRRS-a

Obećano je donošenje takvog akta i njegovo slanje na teren, međutim, do danas nismo dobili potvrdu toga.

Depeša je izrađena i „na potpisu je“ a odmah nakon toga će biti upućena svim organizacionim jedinicama.

Sudbina Policijske brigade u Beogradu

Najavljena sistematizacija i glasine o korenitim promenama u fizionomiji i funkcionisanju te jedinice izaziva podozrenje kod zaposlenih koji su zabrinuti za sudbinu svojih radnih mesta. Razumemo da definitivnog i precizog odgovora nema ali očekujemo odgovor na pitanje da li je tačno (govorkanje) da će jedan bataljon biti izmešten iz jedinice (ili ukinut) i premešten u okrilje Dežurne službe PU za grad Beograd. Starešine u toj jedinici većinom ne znaju ili ne žele da daju bilo kakav odgovor zaposlenima.

Državna sekretarka Dijana Hrkalović je saopštila da je pokrenuta inicijativa da u okviru Policijske uprave za grad Beograd sve poslove na obezbeđenju objekata obavlja jedna organizaciona jedinica, a ne, kao sada, da se mešaju nadležnosti nekoliko jedinica. Budući da u okviru Dežurne službe u PU za grad Beograd već postoji Policijska ispostava oformljena sa tim zadatkom odlučeno je da njeni kapaciteti budu prošireni i da deo ljudstva iz Policijske brigade bude prebačen tamo. Naglasila je i to da je rukovodstvo Policijske brigade itekako upoznato sa tim procesom i da nema razloga da se bilo šta skriva od zaposlenih, te je naređeno da komandant jedinice održi sastanak sa rukovodiocima jedinicei ljudstvom te ih detaljno informiše o promenam koje ih čekaju.

Iskoristili smo priliku da prisutne članove Radne grupe podsetimo da zaposleni nakon premeštaja zadržavaju sva prava iz radnog odnosa u toku dve godine od premeštaja (pa i visinu plate) ukoliko je to za njih povoljnije, sa čime su se složili i tu očekujemo da ne sme biti problema.

Nezakonito postupanje u PS Voždovac

Policijskom službeniku u toj stanici, 30. oktobra ove godine privremeno je oduzeto naoružanje i ostala oprema (značka, palica, sredstva za vezivanje, opasač) pod izgovorom privremenog udaljenja. Nakon toga, isti policajac biva raspoređen na redovan rad još oko mesec dana, gde po patrolnim listovima obavlja razne delatnosti bez navedene opreme i tek pre par dana dobija rešenje o privremenom udaljenju.

Smatramo da ovde nije zakonito postupano i predlažili smo iniciranje postupka za utvrđivanje disciplinske i druge odgovornosti starešine.

Predmet je dat Sektoru unutrašnje kontrole na postupanje i koji će nas izvestiti o utvrđenom, nakon sporvedenih provera.

Služba za informisanje SSP

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.