Beograd, 10.04.2019 – U Palati Srbija održan je treći ovogodišnji mesečni radni sastanak predstavnika Sindikata srpske policije i Radne grupe za saradnju sa sindikatima u MUP-u. Sastankom je, u odsustvu državnog sekretara Dijane Hrkalović, predsedavao pomoćnik  direktora policije Slobodan Malešić. Delegaciju SSP-a činili su predsednik Lazar Ranitović, članovi GO SSP Zoran Stojčić, Saša Simić i Slaviša Dejanović. Razgovaralo se o sledećem:

  1. Sistematizacija i povećanje plate

Svedoci smo da jedna od kategorija zaposlenih u MUP-u – nameštenici, nisu dobili povećanje plate. Nakon jednog od sastanaka na kojem je predočen problem u vezi sa nameštenicima, rečeno je da će, kao alternativa, Sektor za ljudske resurse, preko nadležne službe – Uprave za ishranu i smeštaj, omogućiti zaposlenima povećanje plate jednom ili da puta u toku godine, kroz nagrađivanje od 20%. Dobili smo informacije da u ovoj Upravi još uvek niko nije dobio povećanje kroz metodu nagrađivanja. Da li postoji pisani trag o ovom načinu kompenzacije, kojim redosledom i na osnovu kojih kriterijuma će biti izvršeno ovakav način „povećanje plata“?

Pojašnjenje oko uslova i načina povećanje plate dali su zamenik načelnika Sektora za materijalno-finansijske poslove gospodin Drago Bjelica i gospodin Dragan Cvetković iz Sektora za ljudske resurse. Razlog zadržavanja prošlogodišnje plate nameštenicima leži u tome da se na njih odnose propisi koji regulišu materiju isključivo i samo državnih službenika i nameštenika, a na policijske službenike Uredba o platama. Samim tim, Odlukom Vlade Republike Srbije, ove godine nameštenici nisu dobili povećanje plate, jer je planom predviđeno da to bude 2020 godine. Međutim, MUP je uložio određene napore i zadržao postojeću platu, koja je veća u odnosu na nameštenike iz ostalih državnih organa, iskoristivši mogućnost pruženu u Zakonu o platama u javnom sektoru.

Što se tiče predloga Sindikata srpske policije, da se kao jedna vrsta kompenzacije nameštenicima poveća plata, do konačnog uvećanja, dobili smo odgovor da su trenutna sredstva predviđena za nagrađivanje ograničena na 1% budžeta na nivou cele državne uprave i da se trenutno traži način da se odobre dodatna sredstva, što je MUP od Ministarstva finansija to i zahtevao. S obzirom na to da je Zakonom o budžetu sistem nagrađivanja državnih službenika definisan na tromesečnom nivou, a da je prvo tromesečje završeno, od strane nadležnih iz Radne grupe dobili smo uveravanja da će adekvatan sistem nagrađivanja biti defnisan u prvoj polovini godine.

  1. Penzionisanje učesnika rata

Tokom prošle godine, Sindikat srpske policije je u više navrata ukazivao na nedostatke Odluke ministra kojom su regulisani uslovi i kriterijuma oko penzionisanja. Takođe, na jednom od sastanaka dali smo konstruktivne predloge kako bi novom Odlukom u 2019. godini bile obuhvaćene ostale kolege, učesnici rata, a koji trenutno ne pripadaju posebnim i specijalnim jedinicama. Dobili smo obećanje da će u izradi novog akta, naši predlozi biti razmatrani, ali da će konačna odluka biti doneta nakon procene stanja popunjenosti organizacionih jedinica u MUP-u.

Ovih dana, među zaposlenima u MUP-u, aktuelna su glasine o navodnoj Odluci 2 ministra, kojom su definisani novi uslovi oko penzionanja.

Sektor za ljudske resurse ne raspolaže informacijama oko navodne nove Odluke ministra o penzionisanju učesnika rata.  I ovog puta, apelovali smo na nadležne da prihvate predloge Sindikata srpske policije ukoliko bude započet postupak donošenje pomenute Odluke. Sve to navodimo iz razloga kako se ne bi dogodile situacije iz 2018. godine, da se kao učesnici rata penzionišu oni koji na ratištu nisu ni bili, a sve zbog određenih grešaka koje su bile sadržane u Odluci.

  1. Problemi u radu sa kojima se susreću pripadnici uniformisanog sastava policije
  • Požari – U poslednjih godinu dana, policijski službenici se upućuju na svaku prijavu požara, što za posledicu ima zadržavanje na mestu događaja, imajući u vidu da je ovih događaja u sezoni sve više. Kada na to dodamo nedostatak resursa, odnosno, patrola na terenu, povećanje broja prijava građana, mnogo papirologije i sl. dolazimo do zaključka da je u nekim situacijama potrebno rasteretiti policijske službenike. Smatramo da je nepotreban izlazak patrole na sve vrste požara, osim kada se radi o oštećenju imovine, materijalne štete, povrede, uviđaja i sl. Pripadnici vatrogasno—spasilačkih jedinica, uključujući i inspektore OZVS mogu izvršiti pregled mesta događaja i utvrditi činjenično stanje, odnosno potrebu za vršenje uviđaja i postupanja policije.
  • Dežurna služba – Preopterećenost u radu je i u dežurnim službama, gde je sve više osnovanih i neosnovanih prijava. Međutim, mnogo je poziva koji se upućuju sa razlogom ometanja policije, odnosno, zbijanja šala, skrienih poziva, gde se u tim prilikama nepotrebno zauzima telefonska veza. Kako bi predupreli ovakve stvari, a uzimajući u obzir da se svi pozivi upućeni na 192 snimaju, potrebno je da nadležni u MUP-u postupe u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama i na telefonske aparate u svim područnim policijskim upravama instaliraju govorni automat, kao što je npr slučaj u PU za grad Beograd, PU Niš i sl. Na ovaj način, građani koji pozivaju 192 bili bi upoznati da će razgovor biti snimljen, a time bi se smanjio broj poziva koji se upućuju sa razlogom ometanja.

Na prvi deo pitanja nismo uspeli da nađemo kompromisno rešenje i na taj način umnogome olakšamo rad svima i smanjimo troškove, jer je gospodin Nedimović iz Uprave policije bio izričitog stava da policijski službenici moraju postupati po svim prijavama, ma kakve one bile. Iako se u većini slučajeva ne radi o prijavi požara, već o obaveštavanju iz SVS, bez obzira na sve, stari sistem i način rada da „nešto mora, jer je tako“  još uvek je prisutan među rukovodiocima u MUP-u. Jednostavno, i dalje smo stava da je nepotrebno trošenje resursa za ovakve stvari, naveli smo primer policijskih ispostava gde je svakodnevno od dvadesetak prijavljenih slučajeva, više od polovine njih su paljevine trave ili kontejnera, gde je požar lokalizovan, a patrole policije izlaze na teren (većinom se radi o udaljenim sredinama), zadržavajući se i po nekoliko časova. Da li će u ovakvim situacijama pronaći predmete izvršenje krivičnog dela, jer pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica i inspektori PPZ to ne mogu ili ne vide, ili se pak radi o nečem drugom, znaju rukovodioci, koji očigledno nemaju želje da reše ovaj problem.

Zbog ovakvih i sličnih slučajeva, policije je sve manje na terenu, među građanima, a sve se više bave papirologijom. Sve to na kraju iziskuje njihov prekovremeni rad, kojeg je sve više…

U vezi drugog dela pitanja, od nadležnih iz SATIT-a dobili smo informaciju da je formirana Radna grupa koja će izraditi Uputstvo o snimanju razgovora  i registrofona. Do sada su u 20 policijskih uprava montirani registrofoni sa govornim automatom, u ostalim se očekuje da to bude u toku ove godine.

  1. Otkup stanova u vlasništvu MUP-a

Kolege i kolegenice, korisnici službenih stanova u vlasništvu MUP-a, nalaze se u pravnom vakuumu, jer ne postoji mogućnost otkupa stanova koji oni koriste na osnovu Ugovora o privremeno korišćenju. O ovoj problematici, u više navrata tokom prošle godine upoznali smo nadležne u MUP-u, ali nismo dobili odgovor kada će početi i kada će oni ući u proceduru otkupa ovih stanova?

Od strane Ministarstva unutrašnjih poslova dat je predlog Uredbe, međutim, u nadležnosti je Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da predloge prihvati i implementira u konačnu verziju.

U vezi dodatnih informacija zaposleni se mogu obratiti Odeljenju za stambene poslove na broj 011/311-88-69.

  1. Planirana aktivnost u SVS

Pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica koji drže nastavu u školama, u toku dana rade u sistemu dvokratnog radnog vremena. Ujutru- nekoliko časova u školi, a zatim dolaze redovno na smeni u formi dvanaestočasovnog radnog vremena. Ovih par sati provedenih na predavanju, rukovodioci računaju kao planiranu aktivnost i zbog toga na kraju redovne smene ne izdaju naloge za prekovremeni rad, već im ovo radno vreme računaju u razmeri 1:1. Na ovaj način su po osnovu prekovremenog rada oštećeni gore pomenuti pripadnici VSJ, a njihovi rukovodioci koji na ovakav način planiraju i organizuju službu ne postupaju u skladu sa zakonskim propisima.

Nakon izvršenih provera došlo se do zaključka da su na ranijim održanim sastancima sa rukovodiocima iz OVS dobijene pogrešne informacije, ali radi se na rešavanju problema, rekao je pomoćnik načelnika SVS gospodin Vlada Plemić, koji je zahvalio Sindikatu srpske policije na pravovremenim i tačnim informacijama. Dali smo primere o oštećenim kolegama, ali i rukovodiocima koji nastavljaju da rade po starom i pored naših upozorenja i apelovali na nadležne iz SVS da reaguju na vreme kako bi bili sprečeni novi sudski postupci i novi troškovi po budžet MUP-a.

  1. Različiti koeficijenti za smenski rad u OŽ Žandarmerije i oficirima odeljenja policije.

U odredima Žandarmerije utvrđeni su različiti koeficijenti za smenski rad, prilikom obavljanja istih poslova i u istom vremenskom intervalu, najčešće u turnusu 12-24 – 12-48. Navodimo primer jedne čete gde je koeficijent za smenski rad 0,0145, i druge gde je koeficijent za smenski rad 0,038, što stvara razliku u ličnom dohodku.

Naveli smo i primere gde kolege iz odeljenja policije iz područnih policijskih uprava svakog meseca imaju neredovnosti u radu u vidu noćnih smena, iako im je smenski rad po rešenju takođe umanjen.

Pomoćnik komandanta OŽ Žandarmerije Radosavljević Srđan dao je primere koji  ne potvrđuju naše dobijene podatke iznete na sastanku. Dogovoreno je da do sledećeg sastanku budu izvršene dodatne provere radi eventualnog usaglašavanja koeficijenata.

Oficiri odeljenja policije pored svojih redovnih poslova, svoje aktivnosti obavljaju i u smenama (kontrole delatnosti, u odsustvu menjaju šefove smena i sl), a u odnosu na izvršioce iz ispostava u svojim rešenjima imaju najmanji koeficijent za smenski rad. Sistematizacija nije idealna, a ovakvih i sličnih primera ima i u planu je da u narednom periodu, prilikom dopune sistematizacije ovakve i slične greške budu ispravljene.

  1. Ocenjivanje zaposlenih u MUP-u

Prema anketama koje je uradio Sindikat srpske policije, došli smo do informacija da su preko 95% zaposlenih u MUP-u sa srednjom stručnom spremom ocenjeni sa ocenom „dobar 3“, a sa visokom stručnom spremom „vrlo dobar 4“, što predstavlja nelogičnost, uzimajući u obzir da su glavni nosioci posla upravo zaposleni sa SSS. Pitamo i nadležne, da li se za karijerno napredovanje računaju i ocene dobijene i pre najnovije izmene Zakona  o policiji.

Za karijerno napredovanje računaju se ocene dobijene za poslednje tri godine. Ove godine se računaju ocene iz 2016,2017 i 2018 godine.

  1. Posebna naknada za rad u otežanim uslovima i službene dnevnice.

Sindikat srpske policije uputio je dana 25.03.2019 godine dopise premijeru R.Srbije gospođi Ani Brnabić i ministru unutrašnjih poslova dr Nebojši Stefanoviću u kome navodi opravdane razloge zbog kojih je potrebno izmeniti Uredbu o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika i na taj način povećati iznos službenih dnevnica. Da li je MUP preduzeo neke korake povodom toga?

Nakon mnogobrojnih dopisa Sindikata srpske policije upućenih premijeru, ministru, nakon više od tri godine konstantnih pritisaka na MUP, dobili smo informaciju da predlog Uredbe o naknadi troškova i otpremnina državnih službenika i nameštenika pre nekoliko dana urađen i unete su izmene u pogledu visine dnevnica. Kada Uredba bude stupila na snagu, visina dnevnica sa sadaših 150 dinara iznosiće 5% od prosečne zarade bez poreza i doprinosa u R. Srbiji, što trenutno po proračunima iznosi preko 2.400 dinara.

Šef Službe za informisanje SSP
Zoran Stojčić