Oslobađajuća presuda policijskom službeniku, koji je za vreme bolovanja bio na svadbenom veselju kolege, implicira da zaposleni za vreme bolovanja nije u kućnom pritvoru i može normalno da živi, koliko mu to priroda bolesti dozvoljava. Starešine nemaju pravo da vrše kontrolu na način na koji su to navikli, niti da zabadaju nos u privatne stvari policajaca.

O kršenju prava zaposlenih na privatnost tokom privremene sprečenosti za rad govorili smo i pisali mnogo puta u poslednjih nekoliko godina, ali kao da to pojedincima među starešinama nije dovoljno. I dalje se vrši nezakonita kontrola bolovanja u skladu sa nekom depešom koja je u suprotnosti sa:

  • Zakonom o radu koji previđa mere u slučaju sumnje u opravdanost bolovanja;
  • Zakonom o zdravstvenoj zaštiti koji reguliše čuvanje lekarske tajne;
  • Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti koji reguliše materiju zaštite, prikupljanja i obrade ličnih podataka građana.

O mogućnostima koje zakoni pružaju poslodavcu prilažemo i Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 133-00-1/2010-02 od 08.02.2010. godine:

„Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), u članu 103. stav 1. propisana je obaveza zaposlenog da u roku od tri dana od dana nastupanja privremene sprečenosti za rad, u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju, o tome dostavi poslodavcu potvrdu lekara koja sadrži i vreme očekivane sprečenosti za rad.

U stavu 5. istog člana je propisano da poslodavac, koji posumnja u opravdanost razloga za odsustvovanje sa rada, može da podnese zahtev nadležnom zdravstvenom organu radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zaposlenog, u skladu sa zakonom. Prema članu 179. tačka 6) Zakona o radu, ako se utvrdi da je zaposleni neopravdano koristio bolovanje ili ga zloupotrebio, poslodavac može da mu otkaže ugovor o radu.“

Jedan od novijih primera bezumnih postupaka starešina koji slepo poštujući navedenu depešu ispadaju smešni, desio se u Policijskoj upravi Čačak. Kako je u Ivanjici došlo do toga da disciplinski postupak bude pokrenut protiv policajca zbog svadbenog veselja rođaka i koleginice, kao i šta se sve tu dešavalo pogledajte na priloženim fotografijama. SSP pratiti situaciju na terenu i, ako ustreba, prema starešinama ali i prema doktorima ćemo inicirati sudske postupke ukoliko dođe do kompromitovanja osetljivih zaštićenih podataka budući da imamo situacije gde starešine zovu lekare i interesuju se o bolesti zaposlenog.

Služba za informisanje SSP
Mile Lazarević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.