Beograd, 12.3.2018 – U Palati Srbija održan je i treći ovogodišnji mesečni radni sastanak predstavnika Sindikata srpske policije i Radne grupe za saradnju sa sindikatima u MUP-u. Sastankom je, u odsustvu državnog sekretara Dijane Hrkalović, predsedavao pomoćnik direktora policije Slobodan Melešić. Delegaciju SSP-a činili su predsednik Lazar Ranitović, generalni sekretar Viktor Ratković i članovi Glavnog odbora Srđan Trajković i Miroslav Lazarov.

Razgovaralo se o sledećim temama:

1. Reprezentativnost SSP-a

 • Prilikom utvrđivanja reprezentativnosti SSP-a učinjeno je više nepravilnosti, propusta i nezakonitosti, a sve na štetu SSP-a. Obatio nam se veliki broj kolega za koji tvrdi da je falsifikovan njihov potpis na pristupnicama sindikata koji su osporavali reprezentativnost SSP-a. Takođe, određeni broj kolega se našao kao kreditor NSP-a iako zapravo i nije član NSP-a ili je učlanjen mimo svoje volje i znanja. Zaposleni nam dostavljaju svoje izjave, obraćaju se za pomoć pravnog zastupnika kako bi u redovnom postupcima ostvarili svoja prava. Veoma važno je istaći i činjenicu da je 1.021 pristupnica NSP-a i 60 pristupnica NPSS-a bila sa datumom 24.1.2018 (iako je SSP zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti podneo 23.1.2018), pa se takve pristupnice ne mogu uzeti u obzir.
 • Predsedavajući je saopštio da je reč o pitanjima koja su izvan nadležnosti ove Radne grupe i da stoga ne mogu dati nikakve konkretne odgovore na ovu temu.

2. Retroaktivni obračun radnih sati u OŽ u Kraljevu

 • Reč je o temi koja je „na stolu“ duže vreme, pa čak i sa sastancima sa Radnom grupom. Iako je dogovoreno, zaposlenima još uvek nisu ponuđeni sporazumi za vansudsko poravnanje. Tražimo objašnjenje.
 • Dragan Cvetković, pomoćnik načelnice Sektora za ljudske resurse, izjavio je da će dogovor biti ispoštovan; da je logistici OŽ u Kraljevu dostavljen jasan nalog sa zahtevom za dostavu konkretnih podataka i dokumentacije, da će do kraja nedelje ti podaci i dokumentacija biti dostavljeni Sektoru za ljudske resurse, koji će potom pripremiti sporazume o vansudskom poravnanju i dostaviti ih na potpisivanje, nakon čega će uslediti isplata, a u skladu sa dinamikom koja se dogovori sa Sektorom za materijalno-finansijske poslove.
 • Srđan Trajković je ukazao na to da logistika OŽ u Kraljevu nije dobro razumela postavljeni im zahtev i da će dostaviti sve naloge za prekovremeni rad, umesto samo da dostavi podatke za ono radno vreme za koje nisu bili izdati nalozi za prekovremeni rad, te je tražio da se dodatno informišu. Istovremeno je postavio pitanje u kom roku zaposleni mogu očekivati dostavljanje sporazuma o vansudskom poravnanju, te upozorio da ukoliko se sa tim bude otezalo, da će zaposleni ta svoja potraživanja zahtevati sudskim putem.
 • Cvetković je odgovorio da će biti ostvaren kontakt i da će se sve završiti vrlo brzo, te da zaposleni OŽ u Kraljevu mogu očekivati da će im sporazumi o vansudskom poravnanju biti dostavljeni do kraja marta.

3. (Ne)postupanje po depeši Sektora za ljudske resusre o nepokretanju disciplinskih postupaka na osnovu svake, pa i neosnovane inicijative

 • U praksi se stiče utisak da ova depeša nije u bitnijoj meri uticala na smanjenje neosnovanih pokretanja disciplinskih postupaka, a samim tim i na troškove pravnih zastupnika zaposlenih koje potražuju od MUP-a posle postupaka u kojim nije ustanovljena disciplinska odgovornost zaposlenih.
 • Dragan Cvetković je pojasnio da je reč o instruktivnoj depeši koja je imala za cilj smanjenje troškova MUP-a, a zbog vođenja očigledno neosnovanih postupaka, te da se tu presušuju sve ingerencije Sektora za ljudske resurse, a posebno imajući u vidu činjenicu da su disciplinske starešine samostalne u svom radu i odlučivanje.

4. Zakazivanje sastanaka u područni policijskim upravama

 • Već duže vreme čekamo na sastanke u PU Kraljevo, PU Čačak i PU Sombor. Lokalno rukovodstvo jednostavno se oglušuje o zahteve za ovakvim sastancima. Sastanci su neophodni jer bez dijaloga, nema saradnje i rešavanja problema, a koji su evidentni u navedenim PU. Zbog svega toga zahtevamo da se preko Direkcije policije ili na drugi način „sa vrha“ MUP-a ovi sastanci zakažu što pre, te da se ubuduće ti sastanci održavaju redovno, bez potrebne dodatne intervencije „sa vrha“, jer je SSP organizacija koja okuplja i štiti interese sada već 8.000 zaposlenih, a problemi zaposlenih su ne samo njihovi problemi i problemi SSP-a, već i problemi njihovih rukovodilaca.
 • Predsedavajući Slobdan Malešić je odgovorio da će načelnici PU Kraljevo, PU Čačak i PU Sombor biti kontaktirani i da će tokom naredne nedelje biti održani sastanci sa predstavnicima SSP-a, poštujući naravno obaveze i mogućnosti tih načelnika i predstavnika SSP-a.

5. Solidarna pomoć iz 2016. i 2017. godine

 • Kada će zaposleni koji su predali zahteve za solidarnu pomoć u 2017. godini dobiti rešenja kako bi eventualno mogli da ulože žalbe na rešenja u slučajevima kada je njihov zahtev odbijen?
 • Dragiša Anđelković, šef Odseka za saradnju sa sindikatima, naveo je da su svi zahtevi za solidarnu pomoć iz 2016. godine rešeni, osim onih postupaka gde je Žalbena komisija Vlade naložila ponavljanje postupka.
 • Što se tiče zahteva iz 2017. godine zaprimljeno preko 3.000 zahteva, da je najveći broj rešen, da se po ostalim zahtevima kontinuirano radi, te da će svi koji su podneli zahtev, bez obzira na to da li im zahtev odbijen ili odobrena pomoć, dobiti rešenja.
 • Viktor Ratković postavio pitanje šta je sa pojedinim slučajevima gde su zaposleni dobili odbijajuća rešenja sa obrazloženjem da u ostavljenom im roku od 10 dana od dana prijema obavetenja nisu dopunili svoje zahteve, iako su zaposleni to učinili u tom roku?
 • Anđelković je odgovorio da ti zaposleni u okviru žalbe na rešenje opišu tu situaciju, prilože dokaze o datumu kada su primili obaveštenje i o datumu kada su poslali zahtevanu dokumentaciju, te da će Sektor za ljudske resurse, po prijemu tih žalbi, ukoliko je propust evidentan – zahteve nanovo razmotriti i u slučaju osnovanosti odobriti odgovarajući iznos pomoći.

6. Pomeranje datuma isplate zarade zaposlenima

 • Zbog isplate prvog dela februarske plate 2. marta i neizvesnosti isplate drugog dela februarske plate, te buduće dinamike isplate plata, među zaposlenima je nastalo opravdano uznemirenje, posebno kod onih koji su kreditno zaduženi, a što je slučaj sa većinom kolega. Zbog toga je potrebno da MUP da precizne odgovore i objašnjenja na ovu temu, a kako bi se prekinula nastala konfuzija i izbegle manipulacije zaposlenih.
 • Drago Bjelica, zamenik načelnika Sektora za materijalno-finansijske poslove je kratko odgovorio da će isplata drugog dela februarske plate biti 20. marta, te da će se ubuduće plata isplaćivati dinamikom 5. i 20. u mesecu.
 • Na pitanje Lazara Ranitovića zbog čega je isplata prvog dela februarske plate bila 2. marta – članovi Radne grupe su ostali nemi.
 • Na pitanje Lazara Ranitovića zbog čega MUP nije obavestio zaposlene o „vanrednoj“ isplati plate, te zašto još uvek nije obavestio zaposlene o budućoj dinamici – Drago Bjelica je odgovorio da nije bio u prilici da obavesti zaposlene u vezi sa „vanrednom“ isplatom, jer je i za njih u Sektoru za materijalno-finansijske poslove bio iznenađujući zahtev Trezora za tu „vanrednu“ isplatu. Što se tiče obaveštenja zaposlenih da o budućoj dinamici isplate plata, Bjelica je odgovorio da će svim organizacionim jedinicama biti upućena depeša o novim rokovima dostavljanja podataka u vezi sa isplatom plata i o novim terminima isplata plata.

7. Problemi UGP u vezi sa primenom Pravilnika o putnim troškovima

 • Iako su prošle godine od početka primene Pravilnika o putnim troškovima, očigledno da se Pravilnik još uvek ne primenjuje u potpunosti u svim organizacionim jedinicama MUP-a, tačnije što se umanjenja mesečne pretplatne karte vrše i mimo slučajeva kada je zaposleni koristio godišnji odmor ili plaćeno odsustvo ili je bio na bolovanju ili službenom putu. U vezi sa ovim poslat je i dopis Sektoru za materijalno-finansijske poslove.
 • Miroslav Lazarov i Lazar Ranitović su pojasnili da ovaj problem postoji u svim RCGP, osim u RCGP prema BiH i da je potrebno što hitnije rešavanje ovog problema, po potrebi i sastancima predstavnika RCGP i predstavnika SSP-a. Pojašnjeno je da se visina prevoza neosnovano i pogrešno umanjuje i najčešće u slučaju kada zaposleni u datom mesecu koristio slobodne dane po osnovu preraspodele radnog vremena, tj. viška sati ostvarenih u prethodnim mesecima.
 • Načelnik UGP general Milenko Božović je saopštio da on i UGP nisu bili upoznati sa ovim problemom, a iz razloga što u UGP stižu gotovi, obrađeni podaci, pa eventualne nepravilnosti u načinu obračuna na nivou RCGP nisu vidljive. Od Draga Bjelice je tražio da mu dostavio predmetni dopis SSP-a i depešu kojom je Sektor za materijalno-finansijske poslove pojasnio pravilan obračun putnih troškova, a kako bi internom depešom naložio buduće postupanje. Ujedno je pozvao SSP da o svim konkretnim slučajevima nepravilnog obračuna putnih troškova izveste UGP, a kako bi se pravoremeno reagovalo i nepravilnosti otklonile.

Generalni sekretar SSP
Viktor Ratković

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.