Beograd, 10.8.2017. godine, – Održan je osmi mesečni sastanak sa Radnom grupom MUP-a za saradnju sa sindikatima sa početkom u 10.00 časova. Sindikat srpske policije predstavljali su predsednik sindikata Lazar Ranitović, zamenik predsednika Mile Lazarević, generalni sekretar Viktor Ratković i Siniša Ćuk član Glavnog odbora sindikata. Radna grupa je ovog puta nastupila u izmenjenom sastavu a sastanak je vodila novoimenovana koordinatorka Radne grupe, državni sekretar Ministarstva, gospođica Dijana Hrkalović.

Nakon uvodnih reči, upoznavanja i želje za dobrom i uspešnom saradnjom gospođica Hrkalović nas je upoznala sa namerom Ministarstva da zvanično predloži izmene pojedinih odredbi Zakona o policiji, izložila je nekoliko glavnih ciljeva koji se žele postići planiranim izmenama i pozvala nas da joj dostavimo predloge našeg sindikata, ocene pojedinih, nama spornih odredbi u zakonu, a sve u cilju izrade što efikasnijeg zakona koji će zadovoljiti očekivanja i potrebe i zaposlenih i građana. Predsednik Ranitović se zahvalio na dobijenim informacijama i predočio činjenice da smo mi neke naše primedbe na zakon već upućivali nadležnima, što kroz inicijative pred Ustavnim sudom, što dostavljanjem određenih predloga Narodnoj skupštini RS, ali i da ćemo sa velikim zadovoljstvom učestvovati u pripremi novog predloga Ministarstva jer nam je stalo da dobijemo stabilan zakon koji će na duži vremenski period omogućiti efikasnu službu, ali i prava zaposlenih.

Nakon toga prešlo se na rad po sledećim temama:

  1. Pripravnost pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica

Već duže od godinu dana u SVS se ne vrši realno određivanje pripravnosti vatrogascima-spasiocima. Takva mera je usledila nakon pojave neumerenog određivanja takvog statusa „svuda i svakome“, odnosno bez realne potrebe. Umesto utvrđivanja pojedinosti i opravdanosti, te kažnjavanja odgovornih, primenjena je svojevrsna kazna prema skoro svim zaposlenima. Tako da trenutno imamo situaciju da se u većini organizacionih jedinica vrši zloupotreba pojma „stalna dostupnost“ na taj način što se usmenim naredbama zaposleni prinudno stavljaju u status pripravnosti i obaveze odazivanja na intervenciju, a da to ne ostaje nigde zabeleženo niti im se takav status plaća u skladu sa odredbama Zakona o policiji.

Tražimo poštovanje zakona u tom domenu i predlažemo ispravljanje nepravde i nadoknadu materijalne štete zaposlenima koju su pretrpeli u poslednjih godinu i nešto više dana. Odnosno, predlažemo da MUP ponudi sklapanje sporazuma o vansudskom poravnjanju svim vatrogascima, kao meru kojom će biti izbegnuti bespotrebni sudski troškovi, koji bi neminovno usledili nakon podnošenja mnogobrojnih tužbi o kojima ti ljudi ozbiljno razmišljaju već duže vreme.

Gospođica Dijana Hrkalović je dala reč Goranu Nikoliću iz Sektora za vanredne situacije koji je od nas zatražio konkretne primere jedinica u kojima se ne poštuju propisi u vezi sa statusom pripravnosti i prekovremenog rada. To smo i učinili i već danas poslali primere kolega u Novoj Varoši, Lazarevcu, Šidu, Staroj Pazovi, Pećincima, Rumi i Sremskoj Mitrovici. Pozivamo članove da nam se jave i dostave informacije u svojim organizacionim jedinicama radi rešavanja propusta.

  1. Sramotna disciplinska prijava u Upravi granične policije

Tražili smo ispitivanje celog slučaja u Upravi granične policije, Regionalnom centru prema Makedoniji, gde je sproveden, prema našem mišljenju sramotan, disciplinski postupak protiv policijskog službenika. Smatramo da se ovakvim postupcima omalovažavaju policijski službenici i da ti postupci služe pre svega njihovom „disciplinovanju“. Srećom, disciplinski starešina je doneo razumnu presudu i oslobodio kolegu Milana Ilića, a s druge strane, budući da je on odbranu izneo lično, bez angažovanja pravnog zastupnika, napravljena je ušteda MUP-u u iznosu od najmanje stotinak hiljada dinara. Očekujemo da nakon utvrđivanja svih relevantnih činjenica usledi sankcionisanje vinovnika ove bruke za službu.

Gospođica Hrkalović se složila da se ponekad pokreću postupci koji ne služe na čast ni policijskim službenicima ni starešinama a pogotovo ugledu Ministarstva i da treba raditi na sprečavanju takvih pojava koje nam svima nanose štetu, ali da svaka priča ima dve strane medalje te je reč dala predstavniku Direkcije policije koji nam je predočio sve detalje ovog nemilog događaja. Smatramo da će depeša u vezi sa ovim i sličnim događajima koja je poslata na teren u RC prema Makedoniji biti dovoljna preventiva ali ćemo pažljivo pratiti njeno poštovanje i reagovati u skladu sa tim.

  1. Problem viška radnih sati u PS Bosilegrad

Kao što je poznato, u PS Bosilegrad, zbog specifičnih okolnosti, postoji problem sa stalnim stvaranjem viška radnih sati koji nije moguće otkloniti. Zbog toga zaposleni na svakih 6 meseci podnose zahteve za sklapanje sporazuma radi isplate tih ostvarenih viškova. U ranijem periodu to je realizovano redovno i nesmetano, međutim, sada se neopravdano dugo čeka saglasnost Sektora za ljudske resurse što usporava proces i stvara nezadovoljstvo kod zaposlenih. Tražili smo ubrzavanje tih postupak koliko je to mogućno jer su nezaposleni nezadovoljni i nestrpljivi i postoji realna mogućnost utuženja a samim time i stvaranja dodatnih troškova za ministarstvo što nikome nije u interesu.

Gospodin Dragan Cvetković iz Sektora ljudskih resursa saopštio je da je ostvario kontakt sa načelnikom Policijske uprave Vranje i dogovorili su da se izvrše provere o postojanju viškova radnih sati, te da se u skladu sa utvrđenim donese odluka o daljim koracima. Gospođica Hrkalović je dodala da je sigurna da ti viškovi postoje jer je lično upoznata sa uslovima rada u Bosilegradu, kao i sa nedovoljnom popunjenošću ljudstvom, da je stoga neminovno da do viškova radnih sati dolazi kako bi služba neometano funkcionisala i naložila je Cvetkoviću da to odradi što hitnije te da se ljudima ponudi sporazum o vansudskom poravnjanju i isplati zarađeni novac.  

  1. Uračunavanje puta u radno vreme

U PS Bosilegrad ne poštuje se depeša ministra kojom je određeno uračunavanje vremena provedenog na putu do izvršenja zadatka u redovno radno vreme. Uprkos više upozorenja komandiru Stojnev Novici, upućenih od strane naših aktivista, uprkos tome što je sa time upoznat i načelnik Odeljenja policije u PU Vranje, koji je depešu prosledio svim jedinica, pomenuti komandir i dalje ne poštuje naređenje ministra. Potrebno je otkloniti problem i sankcionisati komandira koji iz samo njemu poznatih razloga ne želi da poštuje depešu.

Analogno prethodnom pitanju, gospođica Hrkalović je naložila kolegama iz Sektora ljudskih resursa i Direkcije policije da se pod hitno naloži sprovođenje propisa i depeše ministra.

  1. Status pripravnosti starešina u Direkciji policije

Prema našim nezvaničnim saznanjima, na poslednjem sastanku direktora policije, gospodina Rebića, sa rukovodstvima policijskih uprava, naređeno je da „starešine ne mogu pisati pripravnost“. Iskreno, sumnjamo da je to baš tako rečeno, verujemo da je skrenuta pažnja na pojavu zloupotrebe kod određivanja statusa pripravnosti i prevelikog broja sati na mesečnim nivoima u pojedinim organizacionim jedinicama. Ipak, na teren se proširila drugačija verzija, odnosno barem u većini policijskih uprava je preneseno, kako smo gore naveli, da je „direktor zabranio pisanje naloga za pripravnost za starešine“.

Stav SSP jeste da starešine nisu izuzete od primene bilo kog zakona ove države (mada se pojedinci među njima često tako ponašaju) i da se i odredbe Zakona o policiji koje zaposlenima daju pravo nadoknade u statusu pripravnosti odnose i na starešine. Naravno, svaka kontrola i sankcionisanje zloupotrebe imaće našu podršku.

Državni sekretar Dijana Hrkalović je saopštila da je razgovarala sa direktorom Rebićem na ovu temu i da je jasno da se radi ili o neshvatanju i pogrešnom tumačenju ili o svesnom izvrtanju njegovih reči. Stav rukovodstva MUP jeste da se zakoni moraju poštovati jednako za sve i da niko niti želi, niti može da zabrani status pripravnosti za starešine bilo kog nivoa. Jednostavno, radi se o tome da su, nakon utvrđenih nelogičnosti u pojedinim područnim policijskim upravama, naložene mere striktne kontrole i reorganizacije sistema rada tamo gde je to opravdano, svrsishodno i moguće. Zbog specifičnosti svake uprave pojedinačno, nije moguće uniformno rešenje za sve, te će biti praćena primena naloženih mera i pružena potrebna pomoć svakoj jedinici. Dakle, starešine policije, baš kao i svi drugi policijski službenici, mogu biti u statusu pripravnosti kada je to neophodno za funkcionisanje službe.

  1. Zaposlenje supruge pokojnog kolege vatrogasca

Sindikatu se molbom za pomoć obratila gospođa Gorica Milošević iz Niša, supruga iznenada preminulog 42-godišnjeg vatrogasca-spasioca Milana Miloševića. Ona moli za posao u MUP, ali znajući da mi nismo prava adresa za tako nešto ona se obratila i nadležnima u SVS i PU u Nišu.

Zamolili smo da, ukoliko je ikako moguće, Ministarstvo iznađe mogućnost i zaposli suprugu pokojnog kolege.

Dijana Hrkalović je izjavila da se svi u rukovodstvu MUP-a slažu da je potrebno pomoći gospođi Milošević i dala je nalog Draganu Cvetković da ostvari kontakt i realizuje navedeno, bilo preko ugovora o delu, bilo na neki drugi adekvatan način.

  1. Elektronsko ocenjivanje policijskih službenika

Uredbom o ocenjivanju policijskih službenika i drugih zaposlenih u MUP-u propisano je da je POSTUPAK OCENJIVANJA JAVAN (član 3. stav. 1), te da (član 15) ocenjivač na kraju svakog ciklusa ocenjivanja (polugodišta) obavlja razgovor sa zaposlenima čiji rad ocenjuje i da u toku razgovora upoznaje zaposlenog sa ocenom i unetim komentarima i zajednički utvrđuju, ukoliko je potrebno, aktivnosti i vremenske rokove za unapređenje kompentencija i rezultata rada zaposlenog. Takođe je propisano (član 16) da nesuglasice između ocenjivača i zaposlenog rešava kontrolor. Odgovorno tvrdimo da rukovodioci u MUP-u nisu ispunili napred navedene, a propisane im obaveze, tj. postupak ocenjivanja ne da nije bio javan, već su ocene, bez prethodnog razgovora i konsultacija sa zaposlenima jednostavno unete u sistem, a u najvećem broju organizacionih jedinica nisu ni saopštene zaposlenima.

Ovakvo postupanje rukovodilaca je nedopustivo i predstavlja povrede službene dužnosti – postupanje protivno nalogu ili uputstvu za obavljanje poslova koje je izazvalo ili moglo da izazove štetne posledice manjeg značaja (laka povreda službene dužnosti) i povreda prava zaposlenih i nezakonit, nesavestan, nemaran rad ili propuštanje radnje za koju je zaposleni ovlašćen, a koje su prouzrokovale ili su mogle da prouzrokuju štetu ili nezakonitost u radu (teške povrede službene dužnosti).

Članovi radne grupe iz Sektora ljudskih resursa i Direkcije policije su stava da do kašnjenja uglavnom dolazi zbog preobimnosti posla i činjenice da se radi o novini sa kojom se ne snalaze podjednako dobro svi rukovodioci. Na pitanje koje im je gospođica Hrkalović postavila, da li je sindikat u pravu da su starešine, koje su donele odluke o ocenama i unele ih u sistem, bile dužne da sa zaposlenima obave razgovor i upoznaju ih sa ocenama, dobijen je nedvosmisleno jasan potvrdan odgovor. Naloženo je hitno ispravljanje propusta i obavljanje razgovora sa svim zaposlenima radi njihovog upoznavanja sa dobijenom ocenom i definisanja načina za unapređenje pojedinih elemenata rada koji sačinjavaju ocenu.

  1. Pitanja koja smo postavljali na predhodnim sastancima:

  • Uprava granične policije

Koji je način izabran za rešavanja problema obračuna radn ih sati pre i posle smene do i sa graničnog prelaza, sa posebnim akcentom na policijske službenike koji voze smenu?

Državni sekretar Dijana Hrkalović je stava da se mora iznaći rešenje koje će omogućiti da ljude na položaje voze vozači a ne jedan od njih iz ekipe, da se pomeranjem radnog vremena dežurne službe može nešto tako postići i da je to efikasnije i svakako bezbednije po same zaposlene. Tražila je da Radnoj grupi dostavimo spisak konkretnih jedinica u kojima se ljudi susreću sa tim problemom.

  • Dragačevski sabor trubača u Guči

Da li je, shodno obećanju, doneta odluka da iznos dnevnica za policijske službenike angažovane na obezbeđenju sabora trubača, analogno festivalu Egzit, budu obračunate u iznosima od 500 dinara dnevno?

Ministar je, uvažavajući specifičnosti obezbeđenja sabora trubača u Guči, već doneo Odluku i dnevnice za angažovane policijske službenike iznosiće 500 umesto standardnih 150 dinara.

Sastanak je završen u 10.50 časova, protekao je u pozitivnoj radnoj atmosferi i predstavlja blago osveženje u odnosu na nekoliko prethodnih sastanaka održanih poslednjih meseci. Zadovoljni smo izrečenom na ovom prvom sastankom sa Radnom grupom u novom sastavu, očekujemo brzu realizaciju dogovorenog i nadamo se da će ova Radna grupa pokazati više energije i spremnosti za rešavanje problema zaposlenih nego što je to bio slučaj sa predhodnom.

Šef službe za informisanje SSP
Mile Lazarević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.