Povodom novonastale pravne situacije u vezi prava na ostvarivanje solidarne pomoći saglasno odredbi čl. 176 Zakona o policiji i čl.47 st.2 Posebnoog kolektivnog ugovora za policijske službenike (Aneks) u vezi čl. 43 Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe i stava Ministarstva unutrašnjih poslova da će se solidarna pomoć isplaćivati isključivo prema odredbama Pravilnika o solidarnoj pomoći u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Sindikat srpske policije zauzeo je sledeći pravni stav:

Pravilnikom, kao podzakonskim pravnim aktom, razrađuju se pojedine odredbe Zakona ili propisa Vlade, njime se ne mogu izvorno ustanovljavati ili uskraćivati prava i obaveze predviđene Zakonom ili propisom Vlade već je njegova svrha određivanje bližih uslova za ustanovljavanje prava odnosno obaveza predviđenih isključivo zakonom, ne i autonomnim pravnim aktima. Sa druge strane, Poseban kolektivni ugovor je autonomni pravni akt koji se neposredno primenjuje i kojim se mogu propisati veća prava od onih koja su propisana zakonom, u prilog ovome govori i odredba čl.8 Zakona o radu.

“Kolektivni ugovor i pravilnik o radu (u daljem tekstu: opšti akt) i ugovor o radu ne mogu da sadrže odredbe kojima se zaposlenom daju manja prava ili utvrđuju nepovoljniji uslovi rada od prava i uslova koji su utvrđeni zakonom.
Opštim aktom i ugovorom o radu mogu da se utvrde veća prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova utvrđenih zakonom, kao i druga prava koja nisu utvrđena zakonom, osim ako zakonom nije drukčije određeno.“

Takođe, iz samog Pravilnika jasno proizilazi da se isti ima primenjivati isključivo na osnove solidarne pomoći predviđene Zakonom o policiji jer je isti donet na osnovu čl.176 st.4 Zakona o policiji.

Osnovi ostvarivanja prava na isplatu solidarne pomoći koji su predviđeni Posebnim kolektivnim ugovorom za državne organe, PRIMENJUJU SE NEPOSREDNO I SVOJ OSNOV NALAZE U AUTONOMNOM IZVORU, sledom rečenog, na osnove po kojima se ostvaruje pravo na solidarnu pomoć NE PRIMENJUJE SE pravilnik o solidarnoj pomoći u Ministarstvu unutrašnjih poslova (“Sl. glasnik RS”, br. 105/2016) niti se rečenim Pravilnikom mogu derogirati norme autonomnih pravnih akata, PKU za policijske službenike i PKU za državne organe.

Zbog prethodno navedenog u ovom trenutku postoje dva samostalna i nezavisna izvora prava na solidarnu pomoć od kojih su osnovi predviđeni Zakonom o policiji bliže uređeni Pravilnikom a osnovi predviđeni Posebnim kolektivnim ugovorom za državne organe primenjuju se neposredno.

Pozivamo članove Sindikata srpske policije i druge zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da se u slučaju ostvarivanja nekog od propisanih osnova za isplatu solidarne pomoći, obrate najbližoj Sindikalnoj grupi SSP radi preuzimanja Zahteva za ostvarivanje prava na solidarnu pomoć, koje zahteve će službe SSP predavati organima nadležnim za postupanje i preduzimati pravne radnje u cilju ostvarivanja prava.

Takođe, Sindikat srpske policije će u slučaju potrebe pokrenuti odgovarajući postupak pred Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova u vezi primene PKU za policijske službenike i pokrenuti odgovarajuće postupke pred sudovima opšte i posebne nadležnosti.

Još jednom vas podsećamo na odredbe čl.47 st.2 Posebnoog kolektivnog ugovora za policijske službenike (Aneks) u vezi čl. 43 st.1 Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe kojim su propisani seledeći osnovi po kojima je moguće ostvariti solidarnu pomoć:
1) duže ili teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodice;
2) nabavke ortopedskih pomagala i aparata za rehabilitaciju zaposlenog ili člana njegove uže porodice;
3) zdravstvene rehabilitacije zaposlenog;
4) nastanka teže invalidnosti zaposlenog;
5) nabavke lekova za zaposlenog ili člana uže porodice;
6) pomoć članovima uže porodice, odnosno maloletnoj deci zaposlenog za slučaj smrti zaposlenog i zaposlenom sa slučaj smrti člana uže porodice;
7) mesečnu stipendiju tokom redovnog školovanja za decu zaposlenog koji pogine u toku obavljanja poslova radnog mesta na koje je raspoređen – do visine prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike;
8) rođenja deteta zaposlenog – u visini prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike.

Ranije smo već pisali detaljnije o postupku ostvarivanja prava na solidarnu pomoć – SOLIDARNA POMOĆ UPUSTVO: ŠTA, KAKO, KOME?

Služba za informisanje SSP
Mile Lazarević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.