Beograd, 10.11.2017. godine, – Održan je jedanaesti po redu redovni mesečni sastanak u Kabinetu ministra, sa Radnom grupom za saradnju sa sindikatima. Delegaciju Sindikata srpske policije sačinjavali su: predsednik SSP Lazar Ranitović, zamenik predsednika Mile Lazarević, generalni sekretar Viktor Ratković, član Glavnog odbora SSP Siniša Ćuk i predsednik SG OŽ Niš Nebojša Popović.

Razgovor je vođen po sledećim pitanjima:

 • Neevidentiranje, nepravilno evidentiranje i obračun prekovremenih sati nakon rada preko 12 sati, pre svega pripadnika IJP

Nepravilno evidentiranje i obračun prekovremenih sati se sastoji u tome što se vreme provedeno na radu nakon 12 sati rada ne tretira kao prekovremeni, već kao redovan rad, pa se ne izdaju nalozi za prekovremeni rad, niti se policijskim službenicima ovi sati plaćaju uvećano, niti im se omogućava korišćenje slobodnih dana po principu 1:2, a kao što je to propisano, već se ovi nesporno prekovremeni sati nepravilno preraspoređuju po principu 1:1.

Ovaj problem smo uočili u PU Subotica, PU Novi Sad, PU Šabac i PU Novi Pazar, dok smo u ostalim PU u kontaktu sa tamošnjim rukovodstvom uspeli da dogovorimo zakonitu primenu odredbi o prekovremenom radu.

Na ovaj problem smo ukazali i na prošlom sastanku sa Radnom grupom, kada je tadašnji predsedavajući Radnom grupom – gospodin Slobodan Malešić obećao rešenje ovog problema, kao i organizovanje posebnog sastanka sa načelnikom PU Novi Sad (iz ovog i još drugih razloga), ali ništa od toga nije realizovano. Uz to, gospodinu Malešiću je 15.10.2017. godine, po prethodnom dogovoru, mejlom dostavljen spisak PU u kojima postoji predmetni problem, ali do današnjeg dana nismo dobili povratnu informaciju, niti je ovaj problem rešen, osim u Nišu, gde smo problem rešili nakon sastanaka sa tamošnjim rukovodiocima.

Odgovor na ovo pitanje dao je Slobodan Malešić koji je priznao da su se nakon izvršenih provera i analiza od strane Direkcije policije tvrdnje SSP, iznete na dosadašnjim sastancima, kao i u prosleđenim dopisima, pokazale kao istinite. Nakon naše konstatacije da se pozitivno rešenje navedenog problema nazire u PU Šabac, Malešić je izjavio da će prilikom budućih angažovanja IJP Direkcija policije obratiti posebnu pažnju na PU Subotica, Novi Sad i Novi Pazar, u cilju uspostavljanja zakonitog obračunavanja radnog vremena policijskih službenika. S tim u vezi, nastavio je, 31.oktobra je na teren upućena još jedna instruktivna depeša, kojom je, prema njegovim rečima, nedvosmisleno naloženo da se radno vreme duže od 12 sati obračunava kao prekovremeni rad.

Na izrečenu tvrdnju predstavnika SSP da je predmetna depeša nejasna i nedovoljna precizna, a do kojeg tumačenja smo došli u kontaktu sa pojedinim rukovodiocima org.jedinica, te da je u cilju konačnog rešavanja ovog problema, na žalost, neophodno uputiti još jednu depešu, u kojoj bi eksplicitno bilo naloženo svim odgovornim rukovodiocima da rad duži od 12 sati tretiraju kao prekovremeni, uz izdavanje adekvatnih naloga, Slobodan Malešić je odgovorio da su isti dužni da postupaju u skladu sa Zakonom o policiji, odnosno da se predmetni rad mora obračunavati kao prekovremeni. U cilju dobijanja objektivnih i istinitih informacija sa terena gospodin Malešić je zatražio od predstavnika SSP obaveštavanje na dnevnom nivou, kako bi se, po ovom pitanju, konačno ujednačila praksa u celom Ministarstvu.

 • Neevidentiranje i/ilineobračunavanje pripravnosti u SVS

Tema i problem koji su u više navrata bili „na stolu“, ali su ostali nerešeni do današnjeg dana – kako u smislu postojećeg načina organizovanja pripravnosti, tako i u pogledu sklapanja sporazuma o vansudskom poravnanju sa vatrogascima-spasiocima za koje postoje dokazi da su bili pripravni, ali im ta pripravnost nije obračunata kao uvećanje zarade po tom osnovu.

I nakon nekoliko tematskih sastanaka, uključujući i onaj sa načelnikom SVS Predragom Marićem lično, nakon upornog zalaganja predstavnika SSP da se problem sa neevidentiranom, a samim tim i neplaćenom pripravnošću pripadnika SVS u minulom periodu (januar 2016.-maj 2017.godine) sporazumno reši, predstavnici Ministarstva, a pre svih Goran Nikolić, pomoćnik načelnika SVS, su odbili navedeni predlog, uz izgovor da bi naknadno evidentiranje te prinadležnosti bilo protivzakonito, te da ne postoji drugi način da se oštećeni obesštete. Uz toliko puta iznete tvrdnje da pripadnicima SVS u tom periodu nije bila nalagana pripravnost, što je navodno bila lična procena načelnika OVS, da isti nisu bili dužni da se odazivaju na eventualne pozive, te da protiv onih koji se eventualno nisu odazvali na poziv na intervenciju nisu preduzimane disciplinske niti druge mere, ne preostaje nam ništa drugo osim da konstatujemo da će i po ovom pitanju mnoge, oštećene kolege pravdu i zadovoljenje potražiti putem nadležnih sudova. Sve to, naravno, uz višestruko uvećane iznose na ime sudskih troškova, naknada advokatima i pripadajućih kamata.

 • Pogrešan obračun zarade zaposlenima za vreme odsustva sa rada (godišnji odmor, plaćeno odsustvo)

Takođe tema sa prethodnog sastanka, kojom prilikom je dogovoren poseban sastanak ovim povodom.

Podsećamo, članom 114. stavom 1. Zakona o radu: „Zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, za vreme odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradni dan, godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, vojne vežbe i odazivanja na poziv državnog organa.“ Međutim, zaposlenima se pogrešno obračunava zarada za vreme odsustva sa rada u navedenim slučajevima, tako što se prilikom obračuna za osnovicu koristi OSNOVNA, a ne PROSEČNA zarada u prethodnih 12 meseci, čime se pričinjava šteta zaposlenima za vreme odsustva u navedenim slučajevima.

Zahtevali smo izradu i zaključivanje sporazuma o vansudskom poravnanju sa zaposlenima koji su oštećeni i zakazivanje posebnog sastanka na ovu temu, a zbog kompleksnosti teme, međutim, i pored obećanja na prošlom sastanku sa Radnom grupom, ovaj sastanak nije zakazan.

Pomoćnik načelnika Sektora za materijalno-finansijske poslove Drago Bjelica se složio da postoji neusklađenost između zakonom propisanog i onog kako se obračunava, ali da to nužno nije na štetu zaposlenih, već i u korist, navodeći kao primer da će, prema postojećem obračunu, zaposlenima koji koriste godišnji odmor tokom 2018. godine u naknadu plate biti uračunato planirnao uvećanje od 10%, a što ne bi bio slučaj da se plata obračunava po zakonom propisanom modelu.

Međutim, ovakva konstatacija je naprosto netačna iz razloga što se u oba slučaja uzima u obzir 12 meseci koje prethode mesecu u kojem se godišnji odmor koristi. Dakle, SSP ostaje pri stanovištu da su zaposleni oštećeni i u narednom periodu, a pošto poslodavac ne želi da ovaj problem reši sporazumno na obostrano zadovoljstvo, gde se MUP ne bi izlagao nepotrebnim sudskim troškovima, nakon dodatnih konsultacija sa pravnim zastupnicima, najverovatnije je da će zaposleni svoje zakonsko pravo morati da potraže na sudu.

 • Pogrešan obračun zarade u slučaju zamene rukovodioca

Članom 187. stavom 1. tačkom 6. propisano je da policijski službenik ostvaruje ravo na uvećanu platu u slučaju zamene rukovodioca, i to: do 10 radnih dana – 10% osnovne plate, duže od 11 dana – 15 % osnovne plate. I tako, umesto da se zaposlenom koji menja rukovodioca plata uveća linearno za 10% u slučaju da je menjao rukovodioca do 10 dana u mesecu, a 15% u slučaju da je rukovodioca menjao 11 i više dana u mesecu, vrši nekakav obračun prema broju radnih sati koje je zaposleni koji je menjao rukovodioca ostvario, pa se uvećanje tretira spram broja tih radnih sati, što je potpuno neosnovano.

Na ovaj problem smo ukazali u pojedinim PU, ali smo dobili odgovor da prilikom unosa u sistem za obračun zarada, sistem vrši obračun spram sati, a ne spram dana, što praktično znači da je problem u tome što program za obračun zarada nije programiran u skladu sa zakonskim odredbama, što ne može biti razlog da bilo koji zaposleni bude oštećen.

Gospodin Drago Bjelica je pojasnio da je članom 184. Zakona o policiji propisano da se pravo na uvećanu platu po ovom osnovu utvrđuje posebnim aktom Vlade. Međutim, prema važećem pravilniku ovaj osnov nije predviđen, pa sve do dopune tog pravilnika nema pravnog osnova za obračun.

Naravno da ni ovakvo obrazloženje nije valjano, jer je Zakonom o policiji (ne pravilnikom!) propisano da pravo zaposlenog na uvećanu platu u slučaju zamene rukovodioca. I to ne može biti sporno. Uostalom, zaposlenima koji zamenjuju rukovodioca se već obračunava uvećana plata po ovom osnovu, ali se to ne čini onako kako je to Zakonom o policiji predviđeno: prema broju radnih dana za koje zaposleni zamenjuje rukovodioca, već se to čini prema broju sati, a tu kategoriju (sat) u smislu ovog osnova za uvećanje plate, Zakon o policiji ne poznaje.

Ni u ovom slučaju se ne vidi iskrena želja i volja predstavnika poslodavca da se problem sporazumno reši, na obostrano zadovoljstvo, tako da zaposlenima preostaje da svoja prava izdejstvuju na sudu.

 • Problemi zaposlenih u Žandarmeriji

Za nadležne u ovoj organizacionoj jedinici spremili smo čitav set pitanja:

— Kada će biti izvršena podela nove uniforme? Imamo informaciju da je uniforma stigla u magacin. Ovo pitanje je posebno važno s obzirom na to da je zima na pragu, a postojeća uniforma je dotrajala, pogotovo čizme (za koje takođe imamo informaciju da su stigle u magacin).

— Šta je preduzeto (i ukoliko nije – zašto) na tome da se poboljšaju katastrofalni uslovi za smeštaj i presvlačenje pripadnika beogradskog, a naročito niškog odreda? Ovo je tema bila više puta na sastancima, obrazloženje Radne grupe je da postoji problem u pogledu inovinsko-pravnog statusa objekata. Razumeli smo ovu činjenicu, ali ovo loše stanje predugo traje, a uslovi su sve gori. Bojimo se da je u ovom slučaju mnogo manji problem imovinsko-pravni status, od nedostatka volje za rešavanje ovih problema. U prilog tome je i činjenica da je zgrada Komande OŽ Beograd u potpunosti renovirana pre nekoliko godina, iako i tu postoji istovetan problem imovinsko-pravnog karaktera.

— Ishrana pripadnika OŽ Niš već godinama se sastoji od mesnog nareska i paštete, eventualno sardine. Gotovo je neverovatna nebriga MUP-a za, pre svega, zdravlje tih ljudi. Neophodno je opredeliti sredstva za renoviranje kuhinje-trpezarije i žandarmima omogućiti odgovarajuću ishranu.

— Nepoštovanje odredbi koje se odnose sastavljanje rasporeda rada. Nepoštovanje obaveze sastavljanja rasporeda rada dva dana unapred. Nepotrebno planiranje smena u trajanju od 12 sati, gde se npr. nakon 8 ili 10 sati rada žandarmi usmeno obaveštavaju da je smena završena i da idu kući.

— Zbog brojnih tema i problema koji u provom redu nisu takvog karaktera da bi bili predmet sastanka na Radnoj grupi, kao i zbog ograničenog vremena, potrebno je i neophodno organizovati sastanak sa komandantom Žandarmerije Goranom Dragovićem.

Gospodin Malešić nas je informisao da je za pripadnike Žandarmerije nabavljena nova uniforma i nove kvalitetne čizme, ali da podela uniforme i čizama neće biti izvršena dok se još ne nabave jakne, a što se očekuje krajem tekućeg meseca. Nakon toga će uslediti podela uniforme, jakni i čizama.

Što se tiče objekata u kojima je smeštena Žandarmerija, saopšteno je da su svi u Ministarstvu svesni problema sa smeštajem u OŽ Beograd i OŽ Niš, ali da ne može biti značajnog poboljšanja upravo zbog problema imovinsko-pravnog karaktera. No, započeto je renoviranje WC-a i kupatila u Nišu. Takođe, radi se na rešavanju obezbeđenja smeštaja pripadnika OŽ Niš na drugoj lokaciji – u Aleksincu, a što će biti učinjeno tokom sledeće godine.

Predstavnici Radne grupe su se složili da starešine u Žandarmeriji ne mogu planirati smene duže nego što je potrebno, a potom pre isteka smene žandarmerce upućivati sa posla kući. I upravo ova, kao i još druge brojne teme i problemi u Žandarmeriji biće razmatrane na posebnom sastanku predstavnika SSP i komandanta Žandarmerije Gorana Dragovića koji će biti zakazan u toku sledeće nedelje.

 • Uslovi rada u KZB koje pokriva PU Kruševac i problemi u vezi sa opremom u PO Brzeće

Trebovanje uniforme za obavljanje poslova u ekstremno hladnim uslovima. Naime, za kontrolu i regulisanje saobraćaja prema TC Kopaonik najviše se angažuju  policijski službenici PO Brzeće, neprekidno od početka snežnih padavina, tj. nekih 4-5 meseci. Takođe, radi obezbeđenja JRM na ski-stazama koje se na području PO Brzeće rasprostiru na oko 60% od ukupnog ski-prostora TC Kopaonik, delatnost se obavlja u ski-patrolama, za koje je takođe potrebna uniforma za obavljanje poslova u ekstremno hladnim uslovima.

— Neophodno je obezbediti odgovarajuće terensko vozilo za obavljanje delatnosti u otežanim uslovima (vozilo koje je komforno za obavljanje delatnosti u trajanju od 12 sati neprekidno terenskog rada, koje se retko kvari, ima odgovarajuće grejanje, koje ima sve potrebne oznake policije: rotacije, nalepnice i koje je kao takvo uočljivo u ekstremnim zimskim uslovima).

Gospodin Malešić je pojasnio da primarne policijske stanice na Kopaoniku (baš kao i na Zlatiboru) imaju posebnu uniformu za obavljanje poslova u ekstremno hladnim uslovima, ali da ostele policijske stanice (ispostave, odeljenja) ne mogu dobiti takvu uniformu, jer to nije njihov primarni posao, te da bi u tom slučaju takvu uniformu mogli zahtevati i sve druge policijske stanice gde su niske temperature i snežni pokrivač prisutni tokom značajnog dela godine.

Objašnjenje je isto i u pogledu vozila koje koriste policijski službenici policijskih stanica koje nisu primarne, dok je problem kvarova na vozilima, njihove neispravnosti, neodgovarajućeg grejanja, neodgovarajuće obeleženosti i druge opreme – pitanje za konkretne policijse stanice koje imaju problem sa ovakvim vozilima.

Obavezali smo se da ćemo „na terenu“ izvršiti dodatne provere u vezi sa ovim problemima i o tome izvestiti Radnu grupu.

 • Privremeni premeštaji

Zbog čega se ne odobravaju privremeni premeštaji prema mestu prebivališta u kontekstu spajanja porodica i uštede na putnim troškovima?

Šef Odseka za saradnju sa sindikatima, Sektora za ljudske resurse, Dragiša Cvetković je pojasnio da su Zakonom o policiji (član 198) propisani uslovi za privremeni premeštaj zaposlenih (zamena odsutnog zaposlenog, povećan obim posla, privremeno ograničena radna sposobnost ili obavljanje poslova radnog mesta do okonačanja konkurstnog postupka), te da ni „spajanje porodica“, ni „finansijske uštede“ ne postoje kao zakonski osnovi.

Konstatovali smo da razumemo šta je propisano Zakonom o policiji, ali da, isto tako, MUP mora voditi računa o zaposlenima koji rade i po nekoliko stotina kilometara od mesta prebivališta, baš kao što mora voditi računa o budžetskim uštedama, da je svojevremeno postojala ideja Ministarstva da se ovakvo što sprovede, ali da je ostalo kratkog daha. Gospodin Cvetković je odgovorio da je to apsolutno tačno, ali da se isto tako mora voditi računa o tome da se npr. velikim „odlivom“ iz Beograda policijskih službenika koji žive u unutrašnjosti, stvorio ozbiljan bezbednosni problem. Smatra da će se prilikom nove sistematizacije voditi računa o ovom problemu u slučaju postojanja većeg broja zaposlenih od sistematizacijom predviđenih u pojedinim organizacionim jedinicama.

 • Izbor rukovodilaca nakon donošenja sistematizacije

Do nas stižu informacije iz više izvora, doduše ne sasvim pouzdane, da će se prilikom usvajanja nove sistematizacije izbeći raspisivanje konkursa za rukovodeća radna mesta, već da će se oni jednostavno imenovati. Da li je informacija tačna?

SSP smatra da je, ukoliko je ova informacija istinita, ovo potpuno pogrešno i štetno za MUP, jer se umesto pravilne selekcije i izbora rukovodilaca na konkursima, gde će se izabrati oni sa najboljim kvalifikacijama, stručnim kompentencijama i najboljim rezultatima u dosadašnjem radu, ostavlja mogućnost da na rukovodeća mesta dođu manje kompententni ili potpuno nekompetentni ljudi.

Predstavnici Radne grupe su dematnovali ovakve informacije navodeći da će nakon novog pravilnika o sistematizaciji svakako biti raspisivani konkursi na upražnjena radna mesta – za sva rukovodeća, ali i za izvršilačka, osim za ona za koja ministar pravilnikom propiše da se popunjavaju bez konkursa.

 • Dinamika isplate posebnih naknada i solidarne pomoći

— Posebne naknade za rad sa migrantima i u KZB nisu isplaćene za septembar i oktobar 2017. Šta je razlog kašnjenja isplate? Kada će biti isplaćena, odnosno kakva je planirana dinamika isplate?

— Kada će početi isplata solidarne pomoći po osnovu smrti člana uže porodice, kao i po osnovima dužih i težih bolesti, lečenja i rehabilitacije zaposlenih i članova njihovih porodica onima koji su zahteve predali u 2017. godini? Kolike su planirane isplate za svaki od osnova za solidarnu pomoć? Kada će se odlučivati o zahtevima zaposlenih za solidarnu pomoć u 2017. za zaposlene koji zahtev predaju samim krajem tekuće ili početkom naredne godine i kada će im biti izvršena isplata? Kada će konačno biti isplaćena solidarna pomoć iz 2016. za deo zaposlenih kojima ona još uvek nije isplaćena?

Isplata posebnih naknada za rad sa migrantima i u KZB za septembar biće isplaćene u ponedeljak 13.11.2017. godine, ali da nije poznata dinamika isplate za ubuduće. U vezi sa time isplata posebnih naknada nije jednovremena, gospodin Drago Bjelica je naveo da je to zbog toga što pojedine organizacione jedinice dostave nepotpune i neodgovarajuće spiskove za isplatu, pa se u tim slučajevima isplate vrše nakon izvršenih korekcija i ispravki.

Solidarna pomoć za rođenje deteta za kolege koje su zahteve podnele do 30.9.2017. godine je isplaćena, odnosno bi trebalo da je isplaćena, sledi isplata solidarne pomoći za slučaj smrti člana uže porodice, a potom uskoro i za slučaj bolesti, lečenja, rehabilitacije, nabavke ortopedskih pomagala za zaposlene i članove njihovih porodica. Komisija će zasedati redovno kako bi svi podneti zahtevi bili rešeni do kraja godine. O zahtevima za solidarnu pomoć u 2017. godini koji budu predati samim krajem tekuće godine ili početkom naredne, komisija će odlučiti do kraja januara 2018. Godine. Takođe je planirano da tokom 2018. godine komisija zaseda jednom mesečno, gde će se odlučivati pre svega o zahtevima za isplatu solidarne pomoći za rođenje deteta i za slučaj smrti člana uže porodice, a da li će se mesečno odlučivati i za ostale slučajeve solidarne pomoći ili će to biti učinjeno pri kraju godine – još uvek je neizvesno.

 • Neobjavljivanje podzakonskih propisa MUP-a

Potrebno je, bar na intranet stranici MUP-a, redovno objavljivati sve propise i obavezujuće depeše kojima se propisuju ili preciziraju prava i obaveze policijskih službenika i način njihovog postupanja.

Zakoni i podzakonski akti koji se tiču MUP-a i zaposlenih u MUP-u, a koji se objaljuju u Službenom glasniku RS se nalaze na sajtu MUP-a (odeljak dokumenti). U pogledu pravilnika, instrukcija, odluka i depeša koje se ne objavljuju u Službenom glasniku RS, ne postoji takva evidencija. Predložili smo da pravljenje takve evidencije koja bi bila dostupna svima, a kako bi zaposleni bili upoznati sa svim propisima koji se odnose na njih.

 • Nepotpisivanje sporazuma u vezi sa preporukama RAMRRS-a

Pošto je očigledno da MUP ne želi potpisati sporazum sa SSP-om u vezi sa preporukama RAMRRS-a, iako se predstavnik poslodavca u tom procesu složio sa našim predlozima, iako smatramo da za to ne postoje opravdani razlozi, a nastavlja se svakodnevna samovolja starešina u neprimeni PKU ili se on pogrešno primenjuje, zarad zaštite zaposlenih u MUP-u, predlažemo da ministar raspiše depešu koja će sadržati preporuke RAMRRS-a.

Budući da bi potpisivanje sporazuma vodilo izmenama PKU, sa kojima se MUP složio, ali ne i reprezentativni sindikati, dogovoreno je da MUP svim organizacionim jedinicama uputi depešu čija će sadržina biti istovetna sadržinama preporuka RAMRRS-a.

Služba za informisanje SSP

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.