Skip to main content

Остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета


Од стране начелнице Сектора за људске ресурсе Катарине Томашевић, послатa jе депеша да би се запослени упознали са одређеним изменама Закона о финансијској подршци породици са децом и Правилника о ближим условима и начину остваривању права на финансијску подршку породици са децом, и појашњења за поједина питања од значаја за ову тему.

Како и када се доставља документација за израду решења о породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета?

Захтев за израду решења које доноси послодавац (за запослене који су започели или тек започињу остваривање неког од предметних права након ступања на снагу новог законског оквира, тј.након 30.06.2018. године), подноси се надлежној организационој јединици људских ресурса, а преко организационе јединице у којој запослени ради.

Захтев се прослеђује у најкраћем року, тј. одмах по започињању породиљског боловања. Уз захтев је обавезно доставити сву потребну документацију.

Ради ефикасности, Сектор за људске ресурсе истим решењем утврђује и право на породиљско одсуство и право на одсуство са рада ради неге детета. С обзиром на то, потребно је у акту којим се доставља навести ЈМБГ и радно-правни статус запослене/запосленог (одређено време/неодређено време), а у захтеву за израду решења подносилац треба да назначи које дете по редоследу рођења се очекује предстојећим порођајем.

У случају да након доношења предметног решења, наступе околности које су од утицаја на предметно – утврђено право на одсуство, потребно је надлежној организационој јединици људских ресурса доставити захтев за измену решења, уз образложење и приложене доказе у вези новонасталих околности.

Посебна нега детета

У складу са чланом 12. став 1., у вези члана 16. став 1. Правилника о ближим условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета („Службени гласник РС“ број 56/2018) и члана 2. Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом („Службени гласник РС“ број 58/2018), обавештавамо Вас да је документација потребна за израду решења послодавца о коришћењу одсуства са рада ради посебне неге детета следећа:

  1. захтев запосленог/е,
  2. фотокопија мишљења надлежне комисије Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о потреби да подносилац захтева због здравственог стања детета одсуствује са рада ради посебне неге детета и
  3. очитана лична карта корисника одсуства.

Захтев за накнаду зараде подноси се надлежном органу јединице локалне самоуправе (градској управи или општини), до истека законом утврђене дужине трајања права које се остварује, те је од посебног значаја да се комплетна документација достави у најкраћем року.

Овлашћење за запослене у линији рада људских ресурса

Запослени у линији рада Сектора за људске ресурсе добили су овлашћење помоћника министра – начелника Сектора, да за запослене у Министарству унутрашњих послова доносе:

  1. решења у поступку утврђивања права на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета,
  2. решења у поступку утврђивања права на одсуство са рада ради посебне неге детета и
  3. решења у поступку утврђивања права  на одсуство са рада у случају тешког оштећења здравственог стања детета до навршених 18 година живота.

За решавање по захтеву запосленог (без обзира у којој организационој јединици је запослен) надлежна је организациона јединица људских ресурса на чијем подручју е налази његово пребивалиште.

Примера ради, уколико запослени/на има пребивалиште на подручју које припада Полицијској управи у Краљеву, надлежна за поступање ће бити организациона јединица Сектора за људске ресурсе у ПУ Краљево, без обзира да ли запослени ради у организационој јединици која припада седишту Министарства (нпр. Одреду Жандармерије у Краљеву) или у некој од Подручних полицијских управа (нпр.Полицијској управи у Нишу, итд.).

Изузетак представља када запослени имају пребивалиште на подручју које припада Полицијској управи за град Београд, те се тада за запослене у седишту Министарства, захтев за израду решења са комплетном документацијом прослеђује Одељењу за зараде и бенифиције, Сектора за људске ресурсе, а запослене у некој од Подручних полицијских управа, подноси се организационој јединици Сектора за људске ресурсе у ПУ за град Београд.

Служба за информисање ССП
Милан Стаменковић

 


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ