Od strane načelnice Sektora za ljudske resurse Katarine Tomašević, poslata je depeša da bi se zaposleni upoznali sa određenim izmenama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanju prava na finansijsku podršku porodici sa decom, i pojašnjenja za pojedina pitanja od značaja za ovu temu.

Kako i kada se dostavlja dokumentacija za izradu rešenja o porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta?

Zahtev za izradu rešenja koje donosi poslodavac (za zaposlene koji su započeli ili tek započinju ostvarivanje nekog od predmetnih prava nakon stupanja na snagu novog zakonskog okvira, tj.nakon 30.06.2018. godine), podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici ljudskih resursa, a preko organizacione jedinice u kojoj zaposleni radi.

Zahtev se prosleđuje u najkraćem roku, tj. odmah po započinjanju porodiljskog bolovanja. Uz zahtev je obavezno dostaviti svu potrebnu dokumentaciju.

Radi efikasnosti, Sektor za ljudske resurse istim rešenjem utvrđuje i pravo na porodiljsko odsustvo i pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta. S obzirom na to, potrebno je u aktu kojim se dostavlja navesti JMBG i radno-pravni status zaposlene/zaposlenog (određeno vreme/neodređeno vreme), a u zahtevu za izradu rešenja podnosilac treba da naznači koje dete po redosledu rođenja se očekuje predstojećim porođajem.

U slučaju da nakon donošenja predmetnog rešenja, nastupe okolnosti koje su od uticaja na predmetno – utvrđeno pravo na odsustvo, potrebno je nadležnoj organizacionoj jedinici ljudskih resursa dostaviti zahtev za izmenu rešenja, uz obrazloženje i priložene dokaze u vezi novonastalih okolnosti.

Posebna nega deteta

U skladu sa članom 12. stav 1., u vezi člana 16. stav 1. Pravilnika o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta („Službeni glasnik RS“ broj 56/2018) i člana 2. Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom („Službeni glasnik RS“ broj 58/2018), obaveštavamo Vas da je dokumentacija potrebna za izradu rešenja poslodavca o korišćenju odsustva sa rada radi posebne nege deteta sledeća:

  1. zahtev zaposlenog/e,
  2. fotokopija mišljenja nadležne komisije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o potrebi da podnosilac zahteva zbog zdravstvenog stanja deteta odsustvuje sa rada radi posebne nege deteta i
  3. očitana lična karta korisnika odsustva.

Zahtev za naknadu zarade podnosi se nadležnom organu jedinice lokalne samouprave (gradskoj upravi ili opštini), do isteka zakonom utvrđene dužine trajanja prava koje se ostvaruje, te je od posebnog značaja da se kompletna dokumentacija dostavi u najkraćem roku.

Ovlašćenje za zaposlene u liniji rada ljudskih resursa

Zaposleni u liniji rada Sektora za ljudske resurse dobili su ovlašćenje pomoćnika ministra – načelnika Sektora, da za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova donose:

  1. rešenja u postupku utvrđivanja prava na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta,
  2. rešenja u postupku utvrđivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta i
  3. rešenja u postupku utvrđivanja prava  na odsustvo sa rada u slučaju teškog oštećenja zdravstvenog stanja deteta do navršenih 18 godina života.

Za rešavanje po zahtevu zaposlenog (bez obzira u kojoj organizacionoj jedinici je zaposlen) nadležna je organizaciona jedinica ljudskih resursa na čijem području e nalazi njegovo prebivalište.

Primera radi, ukoliko zaposleni/na ima prebivalište na području koje pripada Policijskoj upravi u Kraljevu, nadležna za postupanje će biti organizaciona jedinica Sektora za ljudske resurse u PU Kraljevo, bez obzira da li zaposleni radi u organizacionoj jedinici koja pripada sedištu Ministarstva (npr. Odredu Žandarmerije u Kraljevu) ili u nekoj od Područnih policijskih uprava (npr.Policijskoj upravi u Nišu, itd.).

Izuzetak predstavlja kada zaposleni imaju prebivalište na području koje pripada Policijskoj upravi za grad Beograd, te se tada za zaposlene u sedištu Ministarstva, zahtev za izradu rešenja sa kompletnom dokumentacijom prosleđuje Odeljenju za zarade i benificije, Sektora za ljudske resurse, a zaposlene u nekoj od Područnih policijskih uprava, podnosi se organizacionoj jedinici Sektora za ljudske resurse u PU za grad Beograd.

Služba za informisanje SSP
Milan Stamenković

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.