Beograd, 10.5.2017. godine, – Održan je peti redovni mesečni sastanak u Kabinetu ministra. Radnom grupom je predsedavao državni sekretar Milosav Miličković a ispred sindikata učešće su uzeli predsednik Lazar Ranitović, zamenik predsednika Mile Lazarević, generalni sekretar Viktor Ratković i član Glavnog odbora sindikata Darko Ocokoljić.

U uvodnom delu sastanka razmenjeno je nekoliko rečenica u kojima su sekretar Miličković i predsednik Ranitović izneli dva različita viđenja jednostranog raskidanja Sporazuma o saradnji isocijalnom dijalogu. Gospodin Miličković je rekao da je sporazum bio izraz dobre volje poslodavca, ali da nije ispunio njegova očekivanja, t.j. poslodavac je na stanovištu da nije bilo iskrene saradnje od strane SSP. Predsednik Ranitović se složio da iskrene saradnje zaista nije bilo u poslednje vreme ali odbacio krivicu SSP već uzrok nesaradnje vidi u odsustvu dobre volje poslodavca da rešava probleme zaposlenih, istakavši da u poslednje vreme postoji jasna opstrukcija našeg rada, a u korist jednog reprezentativnog sindikata koji se, kao dobar partner poslodavca, suočava sa nezadovoljstvom svog članstva i istovremenim padom broja članova koji je nezadrživ.

Potom smo prešli na rad po predloženim tačkama:

  • Peticija Sindikata srpske policije

Gospodin Miličković je odbio da na ovu temu razgovaramo jer Radna grupa nema mandat i jer se mi u njoj obraćamo Narodnoj Skupštini a ne MUP. Ovakav stav je donekle razumljiv jer se u peticiji traže neke zakonske izmene, što samo potvrđuje naše mišljenje da ministrastvo nije nadležno da odlučuje o primeni ili neprimeni čl. 172 Zakona o policiji i da je zaista potrebno njegova izmena u Skupštini Srbije i da slanje bilo kakve depeše po tom pitanju nije adekvatna reakcija već zamagljivanje suštine.

S druge strane, peticijom su obuhvaćena i neka pitanja koja jesu u nadležnosti ove Radne grupe te ovakvo odbijanje i samog razgovora o njoj govori u prilog našoj tezi o odsustvu pravog socijalnog dijaloga, kao i o tome ko ga u stvari izbegava.

Uprkos ovakvom stavu, iz izlaganja članova Radne grupe, zaključuli smo da je peticija već dala neke rezultate jer će se vrlo brzo u skupštinskoj proceduri naći Predlog izmena zakona o policiji kojim će biti obuhvaćeni naši zahtevi, među kojima najbitniji čl. 172 (pretpostavka nevinosti) i član u vezi sa naknadom putnih troškova. Takođe, konačno će vreme provedeno u putu tokom posebnog službenog zadatka biti uračunavano u redovno radno vreme.

  • Posebna naknada za rad sa migrantima

Poslednjom od nekoliko izmena u nizu, Odluke o posebnoj naknadi za rad u posebno otežanim ulovima došlo se do ukidanja takve naknade za neke od kategorija zaposlenih koji rade u tim uslovima. Sa jednog od uslova kojim je, do sada, ispunjavan uslov za dobijanje naknade „da to nije redovan rad već posebno angažovanje“, prešlo se na uslov „da se u tim uslovima provede neprekidno najmanje 24 sata“! Time je pravo na naknadu ukinuto svim radnicima sa tih područja i preostalo samo policijskim službenicima koji bivaju upućeni na višednevni rad na terenu iz drugih organizacionih jedinica.

Takvom odlukom nismo zadovoljni jer isključuje nakandu ljudima koji zaista rade u otežanim uslovima kako se u nazivu odluke i kaže, ali shvatamo intenciju poslodavca da troškove angažovanja maksimalno umanji.

Ali nikako ne shvatamo, u sklopu umanjenja troškova, opstanak posebne naknade za starešinski kadar smešten u bazama u Nišu i Kuršumliji, koji osim sporadičnog obilaska zaposlenih nemaju bilo kakav dodir sa ilegalnim migrantima. Dobija se utisak da ministar nije dobio potpune informacije o tome ko šta radi i na kom terenu, ili pak, da sam naziv odluke više nije odgovarajući – jer posebna naknada ne sledi svima za rad u posebno otežanim uslovima sa ilegalnim migrantima, već sledi za višednevni rad na terenu!

  • Pitanje zapošljavanja bivših kolega sa teritorije KiM

Predstavnici SSP podsetili su na činjenicu da je na osnovu uredbe Vlade RS kolegama sa prebivalištem na području AP KiM prestao radni odnos u MUP-u bez mogućnosti premeštaja u neku od organizacionih jedinica u unutrašnjosti R. Srbije, te da su još uvek u toku postupci pred nadležnim sudovima po tužbama tih kolega. Osporenom uredbom su ukinuta i radna mesta na kojima su te kolege bile raspoređene.

Međutim, SSP je došao do podataka da je A.Đ. (1993) u martu tekuće, 2017. godine zaposlen u PU Gnjilane na radnom mestu policajca (SSS).

Imajući ovo u vidu nameće se logično pitanje: Kako je moguće zaposliti bilo koga na radna mesta koja su ukinuta, a posebno imajući u vidu uredbu o zabrani zapošljavanja?

Gospodin Miličković je odgovorio da je imenovani zaposlen na slobodno radno mesto i to iz razloga što je reč o licu koje je studiralo na KPA sa kojim je MUP imao zaključen ugovor o obaveznom zapošljavanju po mestu prebivališta.

Na pitanje zašto na slobodno radno mesto nije zaposlen neko od kolega sa područja KiM koji su otpušteni, posebno imajući u vidu njihovo dugogodišnje iskustvo u radu, nismo dobili odgovarajući odgovor, jer je gospodin Miličković tvrdio da Radna grupa nema mandata za rešavanje pitanja kolega sa područja KiM koji otpušteni iz MUP-a u skladu sa potpisanim Briselskim sporazumom.

  • Omogućavanje otkupa stanova u javnoj svojini datih na korišćenje

Generalni sekretar SSP Viktor Ratković podsetio je prisutne da se SSP još krajem prošle godine obraćao MUP-u, Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Vladi RS i predsedniku države zahtevajući da se iz Predloga zakona o stanovanju i održavanju zgrada ne uklanjaju članovi 153, 154. i deo člana 152, a koji se odnose na pitanje prava otkupa stanova u javnoj svojini i kojima bi se omogućilo da veliki broj policijskih službenika konačno stekne svoj krov na glavom, tako što će im se omogućiti da otkupe stanove koji su im dati na korišćenje u skladu sa pozitivnopravnim propisima, a nakon sprovedenih javnih konkursa.

Međutim, iako smo tada i od strane MUP-a i od strane Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dobili čak i pisani odgovor da se slažu sa našim zahtevom, ovaj zakon je usvojen bez predmetnih odredbi. Tada je rečeno da će se otkup stanova urediti uredbom. Međutim, zbog odluke Ustavnog suda uređivanje ove materije uredbom više nije moguća opcija.

Ratković je stoga predstavnicima Radne grupe postavio pitanje: kada i na koji način će se rešiti problem ovih kolega i predložili da se krene u proceduru izmene predmetnog zakona?

Državni sekretar Miličković je još jednom ukazao da razume problem koje deo kolega ima i da je MUP i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u potpunosti saglasno sa predlogom SSP, te da će u narednom periodu, bez mogućnosti preciziranja vremena, započeti procedura izmene predmetnog zakona u tom smeru, za šta je već formirana radna grupa koja će izraditi predlog izmene Zakona o stanovanju i održavanju zgrada.

  • Jubilarne nagrade za kolege iz bivših republika SFR Jugoslavije

Zamenik predsednika SSP Mile Lazarević je ukazao na problem određenog broja policijskih službenika koji su tokom devedesetih godina iz bivših republika SFRJ došli u R. Srbiju i nastavili radni odnos u MUP-u RS i kojima se prilikom ostvarivanja prava na jubilarnu nagradu ne uračunava radni staž ostvaren u tim republikama na prethodnim radnim mestima policijskih službenika.

Lazarević je podsetio da je R. Srbija sledbenica SRJ, a SRJ sledbenica SFRJ, te da je tim kolegama poslodavac uvek bio isti, te da koleginice i kolege ne smeju trpeti zbog nekakvih kompjuterskih programa i aplikacija, zahtevajući da se ova greška najskorije ispravi i da se zaposlenima omogući da na osnovu faktičkog radnog staža uživaju sva prava zagarantovana zakonima i PKU, pa i pravo na jubilarnu nagradu.

Sa ovim zahtevom se saglasio pomoćnik načelnice Sektora za ljudske resurse Dragan Cvetković saopštivši da će ove greške biti otklonjene i da će svim zaposlenima koji ispunjavaju uslove za isplate jubilanih nagrada one biti isplaćene, nezavisno od toga da li su svoj radni vek policijskog službenika proveli samo u okviru MUP-a R. Srbije ili u okviru država prethodnica, uz uslov da je taj staž ostvaren pre datuma zvaničnog otcepljenja tih republika.

  • Disciplinske prijave protiv saobraćajnih policajaca u PPU Novi Pazar

Prilikom kontrole radnici SUK su u PPU u Novom Pazaru uočili nepravilnosti u vezi sa alkometrima koje su koristili saobraćajni policajci u Novom Pazaru i Sjenici. Propust se sastojao u tome što su korišćeni alkometri kojima je isteklo rešenje o baždarenju, iz kog razloga se podaci o alkoholisanosti vozača koji su testirani ne mogu koristiti u sudskim postupcima.

Predsednik SSP Lazar Ranitović je tražio objašnjenje zbog čega su protiv policijskih službenika pokrenuti disciplinski postupci ukoliko oni nisu raspolagali podacima o isteku važenja rešenja o baždarenju alkometara?

Zamenik načelnika Uprave policije, gospodin Dejan Joksimović, je odgovorio da je postupajućim policijskim službenicima taj podatak bio poznat iz razloga što se prilikom uključivanja alkometra na ekranu očitava podatak o tome koliko još vremena važi tzv. kalibracija, te da su svi policijski službenici koji su ih koristili znali da im je kalibracija istekla i da se oni više ne mogu koristiti.

Ranitović je ukazao da je podatak o vremenu isteka rešenja o baždarenju bio poznat i celokupnom starešinskom sastavu SPI, počev od zamenika i pomoćnika komandira, preko komandira, pa sve do načelnika, te da se protiv svih u lancu (sve do odgovornih u samom vrhu USP) pokrenu disciplinski postupci, a ne samo protiv običnih izvršilaca, za šta smo dobili uveravanja da će disciplinski postupci biti vođeni protiv svih u lancu odgovornosti bez obzira na čin i funkciju.

Ranitović je napomenuo da će SSP pomno pratiti tok svih ovih disciplinskih postupaka i po potrebi reagovati.

Međutim, nakon sastanka sa Radnom grupom od naših članova i aktivista iz Novog Pazara i Sjenice smo dobili podatak da je tačno da se prilikom uključivanja alkometra na ekranu očitava podatak o tome koliko još vremena važi tzv. kalibracija, međutim da se podaci o isteku kalibracije koje je očitavao alkometar i podaci iz rešenja o baždarenju nisu poklapali, već da su alkometri očitavali da je preostao još određen broj dana do isteka kalibracije, a da je, prema rešenjima o baždarenju, kalibracija istekla. Takođe, policijski službenici nisu imali uvid u rešenja o baždarenju, niti se na alkometrima nalazila nalepnica sa podatom o datumu isteka kalibracije, već samo nalepnica sa podatkom o broju rešenja o baždarenju i godini isteka kalibracije.

Imajući u vidu te nove podatke, SSP će zahtevati od SUK-a da izvrši dodatne provere i pravilno utvrdi činjenično stanje, jer je očigledno da odgovornost policijskih službenika koji su koristili alkometre nije postojala. Ukoliko se SUK i MUP ogluše o ovaj zahtev, SSP će svojim članovima pružiti svu potrebnu pravnu pomoć i pobiti optužbe na račun naših kolega.

Služba za informisanje SSP
Mile Lazarević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.