Beograd, 22.09.2016. godine, – Ministarstvo unutrašnjih poslova obelodanilo je juče svoj predlog Uredbe o načinu i uslovima ostvarivanja prava na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada. Ključni član predložene Uredbe jeste upravo prvi član kojim se, u skladu sa spornim članom 189. Zakona o policiji, predviđa naknada troškova samo za teritoriju opštine rada.

Podsećamo vas da je Sindikat srpske policije odmah nakon usvajanja ZOP podneo inicijativu Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti i zakonitosti nekoliko spornih odredbi tog zakona, među kojima je upravo i član 189. koji reguliše pitanje naknade troškova prevoza. MUP nije sačekao mišljenje tog suda već je krenuo u praktično raskidanje  Aneksa PKU potpisanog 17.07.2015. godine, a kojim je priznata primena i na policijske službenike svih povoljnosti iz PKU za državne organe.

Predložena Uredba je u suprotnosti sa članom 45. PKU za državne organe koji glasi:
“Poslodavac je dužan da zaposlenom nadoknadi troškove prevoza ua dolazak na rad i za odlazas sa rada u visini cene mesečne karte u gradskom, prigradskom, odnosno međugradskom saobraćaju…”

Podsećamo vas da je ZOP protivrečan samom sebi jer u članu 155. stav 5. stoji odredba: “Rukovodilac je dužan da u slučaju prekovremenog rada obezbedi policijskom službeniku prevoz, odnosno naknadi troškove prevoza od mesta stanovanja do mesta obavljanja prekovremenog rada i obratno.” Dakle, prilikom prekovremenog rada će nadoknaditi kompletne troškove, a prilikom redovnog rada ne – koja je razlika u troškovima, čekamo objašnjenje. A znamo da smislenog i logičnog objašnjenja ne može da bude.

Jasno je, nakon tihog ukidanja toplog obroka i regresa ili, kako oni tvrde, njihovog implemetiranja u platu (mada ista tom prilikom nije uvećana), da nam sada sledi i praktično ukidanje prava na naknadu realnih putnih troškova za dolazak i odlazak sa posla.

U predlogu Uredbe apsolutno je zanemarena odredba stava 4. spornog člana 189. ZOP koja daje mogućnost Vladi da propiše iznos masimalnog iznosa naknade koji se može isplatiti, već rigidno tumači član zakona i ograničava isplatu samo za teritoriju opštine rada. To će neminovno dovesti do daljnjeg siromašenja policijskioh službenika, a plašimo se i učestalog odsustvovanja sa posla, a što može dodatno otežati funkcionisanje službe već dovoljno opterećenog stalnim uvećanjima obima poslova i hroničnim nedostatkom ljudstva.

Da li će  reprezentativni sindikati i ovo prespavati ili će podići glas ostaje nam da vidimo. Ono što se sigurno jeste to da Sindikat srpske policije, kao ni do sada, neće ćutati, niti sedeti skrštenih ruku. Nakon konsultacija sa našim pravnim timom izaći ćemo sa detaljnijom analizom i planom daljeg postupanja.

Služba za informisanje SSP
Mile Lazarević

Tekste predloga uredbe:

P r e d l o g:

Na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/2005 i 101/2007 i 95/2010) i člana 189. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS“, broj 6/2016),

Vlada donosi

U  R  E  D  B  U
o načinu i uslovima ostvarivanja prava
na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada
zaposlenih u
Ministarstvu unutrašnjih poslova

 

 Član 1.

Zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) ima pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada na teritoriji opštine ili grada gde zaposleni obavlja radnu aktivnost u skladu sa rešenjem kojim se raspoređuje na radno mesto u Ministarstvu.

Član 2.

Izuzetno, zaposleni nema pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada u slučajevima:

  • Da Ministarstvo na drugi način obezbedi zaposlenima mogućnost prevoza za dolazak i odlazak sa rada;
  • da je aktom organa jedinice lokalne samouprave, odnosno grada omogućen zaposlenima dolazak i odlazak sa rada bez naknade i
  • da je udaljen sa rada ili se nalazi na godišnjem odmoru, plaćenom ili neplaćenom odsustvu, službenom putu, bolovanju ili slično, za vreme trajanja odsustva sa rada.

Član 3.

Zaposlenom u Ministarstvu koji na teritoriji opštine ili grada gde obavlja radnu aktivnost u skladu sa rešenjem kojim se raspoređuje na radno mesto u Ministarstvu ima i boravište, pri čemu na toj teritoriji postoji ustanovljen sistem mesečne pretplatne karte za javni prevoz i gde taj vid prevoza pokriva relaciju mesto boravište – mesto rada, Ministarstvo obezbeđuje odgovarajuću mesečnu pretplatnu kartu.

Pod odgovarajućom mesečnom pretplatnom kartom u javnom prevozu, u smislu ove uredbe, podrazumeva se pretplatna karta izdata od prevoznika koja u toku jednog meseca omogućava neograničen broj prevoza.

Član 4.

U slučaju da na teritoriji iz člana 3. stav 1. ove uredbe nema ustanovljenog sistema mesečne pretplatne karte za javni prevoz, a zaposleni na istoj teritoriji ima i boravište, Ministarstvo isplaćuje zaposlenom naknadu troška za dolazak i odlazak sa rada u visini cene pojedinačne prevozne karte koja pokriva relaciju mesto boravišta – mesto rada multiplikovanu sa ostvarenom prisutnošću na radu utvrđenom odgovarajućim vremenikom rada.

Visinu cene pojedinačne prevozne karte iz stava 1. ovog člana Ministarstvo utvrđuje po principu najpovoljnije cene prevozne karte pribavljene službenim putem u vidu odgovarajuće potvrde od prevoznika koja pokriva datu relaciju ili pokriva približnu  razdaljinu ukoliko ne postoji niti jedan prevoznik koji pokriva relaciju boravište – mesto rada.

Član 5.

U slučaju kada se mesto boravišta zaposlenog ne nalazi na teritoriji opštine ili grada gde obavlja radnu aktivnost u skladu sa rešenjem kojim se raspoređuje na radno mesto u Ministarstvu, zaposlenom se naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada utvrđuje primenom pravila obračuna koja važe za slučaj da se boravište i mesto rada nalaze na istoj teritoriji opštine ili grada, uz obavezu pokrivanja relacije mesto ulaska na teritoriju opštine ili grada – mesto rada.

Član 6.

Isplata troškova naknade za dolazak i odlazak sa rada vrši se retroaktivno, u odnosu na prethodni mesec.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Pravilnik o uslovima za ostvarivanje prava na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova („Službeni glasnik RS“, broj 42/2014).

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.