BEOGRAD – Dana 1.7.2016. godine delegacija Sindikata srpske policije prisustvovala je radnom sastanku u Upravi granične policije koju su predstavljali načelnik- general policije, gospodin Milenko Božović; Vladan Antić, šef Odseka za opremanje UGP; Predrag Matović, komandir centralne mobilne jedinice i rukovodilac grupe za kontrolu zakonitosti u radu i Saša Jovanović, oficir Odseka za posebne vidove saobraćaja i unutrašnje granične prelaze pri Odeljenju za granicu.

Delegaciju SSP sačinjavali su: predsednik Lazar Ranitović, portparol i član Glavnog odbora Boban Đorđić, član Glavnog odbora Siniša Ćuk i predsednik Statutarne komisije Viktor Ratković.

IMG_20160701_103315 (474x640)

General policije, gospodin Milenko Božović, poželeo je dobrodošlicu predstavnicima SSP, nakon čega je izjavio da UGP rukovodi i obavlja poslove iz svoje nadležnosti na 97 graničnih prelaza, te da je problematika veoma kompleksna, kao i da se ozbiljno i sistemski pristupa rešavanju svih problema sa kojima se suočavaju. Dalje je dodao da UGP na čijem je čelu želi i smatra neophodnom saradnju sa SSP, uz poštovanje hijerarhije, odnosno da se svi problemi rešavaju od najnižeg nivoa ka višem. Da sindikalni aktivisti od nivoa Sindikalne grupe preko Regionalnog centra pa sve do najviših predstavnika kako sindikata tako i poslodavca se obrate komandirima, načelnicima, odnosno Upravi pa i samome generalu u cilju rešavanja određenih problema sa kojima se zaposleni na terenu suočavaju. UGP po rečima gospodina Božovića je upoznata sa svim problemima sa kojima se suočavaju zaposleni ove uprave, od samih izvršilaca zaključno do rukovodilaca strateškog nivoa. Uočeni problemi su evidentirani, analizirani i ono što je rešivo od strane UGP je završeno ili se završava, dok za probleme koji nisu u samom domenu UGP je obavestila nadležne službe, odnosno Sektore u okviru MUP u zavisnosti od prirode problema i to: Sektor za ljudske resurse, Sektor za zajedničke poslove, Sektor za informacione tehnologije i dr.

Iz UGP se po rečima načelnika Milenka Božovića nadaju rešavanju svih problema u skladu sa datim mogućnostima.

Predsednik SSP, gospodin Lazar Ranitović, pozdravio je predstavnike UGP kojom prilikom se zahvalio generalu na pozivu, na tome što u SSP  mnogi pa i UGP spoznaju iskrenog partnera koji pored ukazivanja na konkretne probleme daje i predloge za prevazilaženje, odnosno otklanjanje istih.

Nakon navedenog delegacija SSP iznela je niz problema sa kojima se suočavaju zaposeni u celokupnoj UGP, odnosno Regionalnim centrima, a koji se ogledaju u nedostatku osnovnih uslova za rad kao što su:

  1. Nedostatak ljudstva– gde zaposleni obavljaju poslove i zadatke iz svoje nadležnosti bez slobodnih dana naročito u toku sezone kada je pojačan broj ljudi koji su u tranzitu kroz Republiku Srbiju i gde se sam obim poslova povećava enormno i na samoj je granici izdržljivosti zaposelnih;
  1. Nedostatak vozila i dotrajalost i pohabanost uniforme– evidentan je manjak tehničko ispravnih službenih vozila, odnosno vozila koja su u voznom stanju što za posledicu ima veoma otežano obavljanje redovnih poslova i zadataka koji su već otežani samom migrantskom krizom.
  1. Higijenski uslovi i neadekvatne službene prostorije u katastrofalnom stanju – usled nedovoljnog broja ali i nepostojanja zaposlenih na održavanju higijene u službenim prostorijama  dovodi se u pitanje zdravlje zaposlenih koji pored znatno povećanog obima posla nemaju mogućnosti ni da sami počiste prostorije u kojima obavljaju zadatke iako im to nije u opisu poslova,  te na taj način postoji bojazan i realna opasnost od oboljevanja naročito ukoliko se uzme u obzir migrantska kriza i kontakt koji ostvaruju zaposleni sa migrantima. Prostorije u kojima borave odnosno stanice, nalaze se u veoma lošem stanju naročito su to stanice za obezbeđenje državne granice u koje se godinama nije ulagalo, odnosno od 2005. godine kada su od Vojske Srbije preuzeti poslovi obezbeđenja državne granice.

Na pitanje koje se odnosi na nedostatak ljudstva dobili smo odgovor da će predstavnici Uprave granične policije u saradnji sa Direkcijom policije pokušati da reše navedeni problem na taj način što će tamo gde je evidentan nedostatak ljudstva i postoji realna potreba za pojačanim prisustvom radnika preko policijskih uprava privremeno na dobrovoljnoj bazi angažovati zaposlene iz opšte nadležnosti u toku sezone kada je pored migrantske krize pojačan broj stranaca koji se nalaze u tranzitu kroz našu zemlju. Navedeno bi se realizovalo tako što bi policijski službenici UP bili privremeno upućeni (na dobrovoljnoj bazi) u stanice za obezbeđenje državne granice (OBDG) dok bi radnici OBDG bili upućeni na ispomoć kolegama pri stanicama za kontrolu i prelazak državne granice (KPDG). Zaposleni će biti upoznati sa navedenim putem depeše.

Što se tiče nedostatka službenih vozila, general policije Milenko Božović izjavio je da se najkasnije do kraja 2016. godine očekuje podela oko 100 vozila iz donacija i to: 50 terenskih vozila (SUV), 20 kombi vozila, 30 putničkih vozila i 1 autobus. Predmetna vozila su donacija Evorpske unije, dok se dodatan broj vozila 5 od strane SAD i 4 od SR Nemačke očekuje veoma brzo.

Što se tiče terenskih (SUV) vozila radi se o 2.0 litarskim dizel motorima, dok kada su u pitanju putnički automobili radi se o 1.6 litarskim takođe dizel motorima, čime će se ostvariti i same uštede u gorivu prilikom eksploatacije istih.

Konkretna raspodela vozila bi trebala biti za 3 meseca. 4. jula sledi otvaranje ponuda nakon čega po proceni je potrebno oko mesec dana da bi se završila obrada ponuda gde bi za tri meseca vozila već bila podeljena i u upotrebi na terenu.

Kada je u pitanju nedostatak uniforme, MUP je za potrebe UGP iz planiranog budžeta izdvojio 17.500.000 dinara koji su utrošeni na izradu 4000 službenih pantalona koje će izraditi firma „Yumco”, a čija podela će uslediti u narednom periodu.

Kada je u pitanju loše stanje službenih prostorija, odnosno GP, načelnik sa saradnicima je izneo podatak da je od strane Internacionalne organizacije za migracije (IOM) pristigla donacija od 22 kontejnera koji će biti raspoređeni na graničnim prelazima koji se nalaze na migrantskoj trasi (što je definisano ugovorom sa IOM), ono što ostaje jeste opremanje samih kontejnera potrebnom opremom što će kako uz pomoć IOM-a tako i drugih donacija, nadaju, se biti prevaziđeno. SSP kao odgovorna organizacija koja želi da unapredi uslove za nesmetan i normalan rad zaposlenima uzeće svoje proaktivno učešće u rešavanju ovih problema. Od strane UGP takođe preko Direkcije policije, odnosno PU obzirom da je na snazi zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, sagledaće se mogućnost da zaposleni na održavanju higijene u toku radnog vremena budu upućeni (preveženi) do graničnih prelaza kako bi počistili i omogućili normalane higijenske uslove čime bi bio eleminisan svaki vid zaraze i oboljenja.

U sledećem delu sastanka rukovodstvo UGP je upoznato sa problemima specifičnim za pojedine Regionalne centre granične policije. Siniša Ćuk je generalu Božoviću skrenuo pažnju na nezadovoljstvo zaposlenih u RC prema Republici Hrvatskoj obustavom isplate nadoknade za rad u otežanim uslovima, propisane posebnom odlukom Ministra, za period od početka 2016.godine, na šta je gospodin Božović odgovorio da su spiskovi policijskih službenika UGP koji su bili angažovani na poslovima sa migrantima, ali ovog puta sa konkretnim i tačnim planom angažovanja, ponovo sačinjeni i dostavljeni Direkciji policije, te da će isti biti dostvaljeni koordinatoru na overu, nakon čega se može očekivati isplata predmetne nadoknade. Takođe, ukazano je i na problem neregulisanog vremena koje policijski službenici provedu u putu prilikom dolaska na mesto rada (GP Neštin i GP Rujan na primer) koje se ne obračunava, tj.ne ulazi u kategoriju preraspodele niti prekovremenog rada. Dogovoren je model koji predviđa da policijskim službenicima čije je mesto rada na udaljenim graničnim prelazima, a u okviru SGP čija popunjenost to bude dozvoljavala, budu omogućena dodatna jedan ili dva dana odmora na mesečnom nivou.

Dalje, od strane Bobana Đorđića, general je upoznat sa problematikom koja se odnosi na deo RCGP prema R. Hrvatskoj i RCGP prema R. Mađarskoj koji se ogledaju prevashodno u manjku ljudstva gde u toku sezone godišnjih odmora kada je i najveća frekvencija ulaska odnosno izlaska turista iz zemlje, velik broj zaposenih ostvaruje viškove radnih sati, radeći preko maksimuma određenog zakonom na nedeljnom nivou. Iako rukovodioci trude se da preraspodelom kompenzuju zaposlenima višak radnih časova kroz slobodne dane, ostaje problem kršenja zakona ali i preopterećenosti zaposlenih tokom rada zbog obima posla ali i vremenskih prilika. General, je odgovorio da je UGP i njemu lično poznata predmetna problematika, te da se iznalazi rešenje u sadejstvu sa Direkcijom policije, gde se ubrzo očekuje depeša na terenu prema rukovodiocima PU da na dobrovoljnoj bazi se uputi ljudstvo iz opšte nadležnosti na ispomoć stanicama za OBDG. U SGP Bogojevo je evidentan problem  kršenja, odnosno ne postupanja po  Instrukciji o integrisanom upravljanju granicom, koji se ogleda u tome da su zaposleni koji obavljaju zadatke u kućicama na graničnom prelazu odvojeni od carinskih službenika gde se policijski službenici koji rade ulaz i izlaz nalaze u istom delu kućice fizički izdvojeni potpuno od carinskih službenika koji se nalaze u drugom delu kućice. Navedeno prouzrokuje pored kršenja predmetne Instrukcije i zdravstvene probleme kod zaposlenih kako kod pripadnika granične policije tako i carinskih službenika jer se stvara promaja kada su paralelno prilikom kontrole otvoreni prozori sa obe strane što za posedicu ima neretko često odsustvovanje sa posla zbog privremene sprečenosti za rad i narušavanje zdravlja zaposlenih. General Božović naložio je gospodinu Predragu Matoviću da preko zamenika načelnika RC GP prema Hrvatskoj, Duškom Šumanom reše problem.

Viktor Ratković, prezentovao je probleme RC GP prema Crnoj Gori, kojom prilikom pored već pomenutih problema čija se realizacija očekuje u narednom periodu je podsetio na nerešene a goruće probleme na graničnom prelazu Gostun, odnosno izgradnji prelaza. Gospodin Božović izjavio je da se kompletna dokumentacija sa planom ekspropriacije završava nakon čega će biti upućena nadležnom organu, te se nadaju brzom dobijanju potrebnih dozvola nakon čega će odpočeti se sa radovima, za šta su sredstva namenski obezbeđena iz IPA fondova. Takođe, na GP Gostun, ne postoji uređena vertikalna i horizontalna saobraćajna signalizacija – saobraćajni znakovi „STOP“ i zabrane fotografisanja i snimanja, takođe oprema poput štampača, računara ali i lampi koje su neophodne za nesmetan rad su neispravne i nefunkcionalne, čime je znatno otežan rad zaspolenih. Božović je izjavio da što se tiče saobraćajne signalizacije da nije u nadležnosti MUP, te je naložio gospodinu Vladanu Antiću da se uputi dopis upravljaču puteva kako bi se nedostaci odklonili. Kada su u pitanju lampe i druga sredstva neophodna za rad ono što UGP dobije raspodeli po svim RC u skladu sa mogućnostima, te je isključivo odgovornost rukovodilaca da adekvatno raspodele na nižim nivoima i staraju se o ispravnosti, odnosno funkcionalnosti.  Viktor Ratković je upoznao prisutne da pripadnici RC GP  prema Crnoj Gori nemaju  obuću odnosno da je ista dotrajala. Vladan Antić je rekao da je vršena podela obuće pre izsesnog vremena i da im nije poznato kako i zbog čega nisu dobili pripadnici navedenog RC, na šta je general Božović izjavio da će se proveriti i utvrditi, te pokušati rešiti problem.

Nakon dvočasnovnog izlaganja i konstruktivnog diajloga sastanak je završen, kojom prilikom je uočen otvoren odnos za rešavanje svih problema, čijem se rešavanju ubrzo nadamo u cilju opšteg zadovoljstva i još kvalitetnijeg obavljanja zadataka jer zadovoljan, motivisan i opskrbljen pripadnik policije = jako Ministarstvo.

Služba za informisanje SSP

Boban Đorđić

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.