Skip to main content

РЕАКЦИЈА ССП-а НА ДЕПЕШУ СЕКТОРА ПОВОДОМ РАДА У ДАНЕ ДРЖАВНОГ ПРАЗНИКА


Током данашњег дана од стране Сектора људских ресурса Министарства унутрашњих послова ка свим организационим јединицама упућена је депеша 08 број 114/2018. чији садржај се односи око права на увећану зараду за рад на дан празника који је нерадан дан. Након што смо упознати са предметном депешом, Синдикат српске полиције реаговао је на адекватан начин упутивши допис СЉР МУП-а у коме указује на погрешно тумачење материјалног права на уштрб запослених са захтевом да се грешка исправи, обрачун изврши на адекватан начин и спречи настајање штетних последица по запослене.

Наиме, право запослених у случају рада на дан државног празника који је нерадни дан огледа се у увећаној заради и то у општем радно правном режиму 110% од основице док се код појединих категорија запослених примењују посебни прописи или аутономни правни акти којима је одређено увећање зараде од 121% вредности радог сата основне плате, што је наравно случај и код полицијских службеника. Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011) одређује државне празнике и верске празнике који се празнују нерадно и који се празнују радно. У члану 3а наведеног закона прописано је да ако један од датума када се празнују државни празници Републике Србије падне у недељу, не ради се првог наредног радног дана. Речена одредба стипулисана је на цитирани начин из разлога да би се запослени који раде петосменско радно време (радна недеља понедељак-петак) омогућило да државни празник обележе и у први наредни радни дан. 

Међутим, на овом месту потребно је имати у виду да је Министарство унутрашњих послова орган у коме је рад организован на начин који обезбеђује непрекидно обављање делатности јер би  због прекида обављања делатности настале штетне последице за грађане и државу. Имајући у виду наведено, запослени у МУП РС који раде у недељу 11.11.2018. године, који дан је законом проглашен за државни празник који се празнује нерадно, као и запослени који раде у понедељак који је према реченој одредби чл. 3а Закона која прописује да се не ради првог радног дана, имају право на увећану зараду сагласно одредби чл.187 ст.1 тач. 2 Закона о полицији  („Сл. гласник РС“, бр. 6/2016 и 24/2018). Дакле, увећање зараде припада запосленима који раде на дан 11.11.2018. године због рада на дан државног празника који се празнује нерадно док запосленима који раде 12.11.2018. године припада право на увећање зараде због чињенице да нерадан дан због државног празника (који се празнује нерадно) пада у дан који је према распореду запосленог нерадан дан.

Такође, уколико запослени који раде у дане државног празника који је нерадан дан остваре право на увећање по још неком основу, имају право на увећање зараде, при чему, проценат увећања не може бити нижи од збира процената по сваком од основа за увећање.

Уколико одемо и корак даље и размотримо одредбу чл. 32 ст.2 Закона о платама државних службеника и намештеника који уређује материју накнаде зараде и која прописује да право на накнаду плате у истом износу као да је радио државни службеник има и ако није радио на дан празника који није радни дан или ако се одазвао на војну вежбу или на позив државног органа. Ово указује да цитирана одредба одређује право запосленог на увећану зараду као да је радио на дан државног празника који је нерадан дан, дакле са увећањем од 121%.

Од  МУП-а, односно Сектора људских ресурса очекујемо да благовремено пошаљу депешу којом ће дерогирати претходну, времена је довољно с обзиром да се обрачун зараде за наредни месец ради у текућем  месецу. На крају желимо истаћи да депеша представља акт обавештавања никако не представља правни акт, нити има правну снагу. Материја око плаћања рада у дане празника регулисана је законима као општим правним актима и они се морају поштовати.

Служба за информисање