Tokom današnjeg dana od strane Sektora ljudskih resursa Ministarstva unutrašnjih poslova ka svim organizacionim jedinicama upućena je depeša 08 broj 114/2018. čiji sadržaj se odnosi oko prava na uvećanu zaradu za rad na dan praznika koji je neradan dan. Nakon što smo upoznati sa predmetnom depešom, Sindikat srpske policije reagovao je na adekvatan način uputivši dopis SLJR MUP-a u kome ukazuje na pogrešno tumačenje materijalnog prava na uštrb zaposlenih sa zahtevom da se greška ispravi, obračun izvrši na adekvatan način i spreči nastajanje štetnih posledica po zaposlene.

Naime, pravo zaposlenih u slučaju rada na dan državnog praznika koji je neradni dan ogleda se u uvećanoj zaradi i to u opštem radno pravnom režimu 110% od osnovice dok se kod pojedinih kategorija zaposlenih primenjuju posebni propisi ili autonomni pravni akti kojima je određeno uvećanje zarade od 121% vrednosti radog sata osnovne plate, što je naravno slučaj i kod policijskih službenika. Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (“Sl. glasnik RS”, br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011) određuje državne praznike i verske praznike koji se praznuju neradno i koji se praznuju radno. U članu 3a navedenog zakona propisano je da ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana. Rečena odredba stipulisana je na citirani način iz razloga da bi se zaposleni koji rade petosmensko radno vreme (radna nedelja ponedeljak-petak) omogućilo da državni praznik obeleže i u prvi naredni radni dan. 

Međutim, na ovom mestu potrebno je imati u vidu da je Ministarstvo unutrašnjih poslova organ u kome je rad organizovan na način koji obezbeđuje neprekidno obavljanje delatnosti jer bi  zbog prekida obavljanja delatnosti nastale štetne posledice za građane i državu. Imajući u vidu navedeno, zaposleni u MUP RS koji rade u nedelju 11.11.2018. godine, koji dan je zakonom proglašen za državni praznik koji se praznuje neradno, kao i zaposleni koji rade u ponedeljak koji je prema rečenoj odredbi čl. 3a Zakona koja propisuje da se ne radi prvog radnog dana, imaju pravo na uvećanu zaradu saglasno odredbi čl.187 st.1 tač. 2 Zakona o policiji  (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2016 i 24/2018). Dakle, uvećanje zarade pripada zaposlenima koji rade na dan 11.11.2018. godine zbog rada na dan državnog praznika koji se praznuje neradno dok zaposlenima koji rade 12.11.2018. godine pripada pravo na uvećanje zarade zbog činjenice da neradan dan zbog državnog praznika (koji se praznuje neradno) pada u dan koji je prema rasporedu zaposlenog neradan dan.

Takođe, ukoliko zaposleni koji rade u dane državnog praznika koji je neradan dan ostvare pravo na uvećanje po još nekom osnovu, imaju pravo na uvećanje zarade, pri čemu, procenat uvećanja ne može biti niži od zbira procenata po svakom od osnova za uvećanje.

Ukoliko odemo i korak dalje i razmotrimo odredbu čl. 32 st.2 Zakona o platama državnih službenika i nameštenika koji uređuje materiju naknade zarade i koja propisuje da pravo na naknadu plate u istom iznosu kao da je radio državni službenik ima i ako nije radio na dan praznika koji nije radni dan ili ako se odazvao na vojnu vežbu ili na poziv državnog organa. Ovo ukazuje da citirana odredba određuje pravo zaposlenog na uvećanu zaradu kao da je radio na dan državnog praznika koji je neradan dan, dakle sa uvećanjem od 121%.

Od  MUP-a, odnosno Sektora ljudskih resursa očekujemo da blagovremeno pošalju depešu kojom će derogirati prethodnu, vremena je dovoljno s obzirom da se obračun zarade za naredni mesec radi u tekućem  mesecu. Na kraju želimo istaći da depeša predstavlja akt obaveštavanja nikako ne predstavlja pravni akt, niti ima pravnu snagu. Materija oko plaćanja rada u dane praznika regulisana je zakonima kao opštim pravnim aktima i oni se moraju poštovati.

Služba za informisanje

Comments

  1. gde mi zivimo. dal je moguce da neko moze ovako da tumaci zakon. Pa potebno je samo da ima tri vijuge u glavi. Ne ovo je kraj… Vise nijedna glupost ne moze da iznenadi. Zalosno

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.