Povodom “priča i pričica” o tome da su pojedinim gradovima u Srbiji već uručivana rešenja o neraspoređenosti onim kolegama koje su 16.12.2015. godine premešteni na radna mesta “poslovi analize rizika” i povodom svakodnevnih vaših pitanja na tu temu, ostvaren je kontakt sa aktivistima SSP iz raznih delova Srbije (pre svega onih gradova u kojima je navodno već otpočelo uručivanje ovih rešenja: Novi Sad, Sombor, Šabac itd.) i dobijen podatak da još uvek NIKO NIJE DOBIO REŠENJE O NERASPOREĐENOSTI (Naravno, od strane poslodavca još uvek nema zvaničnih informacija).

Jedina rešenja koja su ovih dana uručivana u MUP-u, su rešenja onim kolegama koji su 30.11.2015. godine postavljeni na starešinska mesta, a rešenja o tim postavljenjima iz nekog razloga još uvek nisu dobili. Vrlo je moguće da je podela ovih “starešinskih” rešenja pogrešno preneta i shvaćena, a sve to u kombinaciji sa tekstom objavljenim u Kuriru pre par dana :http://www.kurir.rs/…/brutalna-cistka-u-mup-stefanovic-1500…, koji je, u principu, tačan, ali veoma “bajat”, jer se u njemu barata sa informacijama koje su stare gotovo mesec dana.

Dakle, tačno je da je 30.12.2015. godine izvršena izmena Akta o sistematizaciji radnih mesta u MUP-u, kojom je ukinuto (“izbrisano”) nešto preko 1.000 radnih mesta “poslova analize rizika”, te da onima čija su radna mesta ukinuta sledi uručivanje rešenja o neraspoređenosti, na koje se može izjaviti žalba, koju članovi SSP-a mogu izjaviti besplatno posredstvom pravnih zastupnika (advokata) SSP-a.

Ujedno vas podsećamo da još uvek NIKO nije dobio odgovor drugostepene komisije Vlade R. Srbije po žalbama na rešenja o premeštajima na radna mesta “poslovi analize rizika” od 16.12.2015. godine, te da i u slučaju da ta komisija potvrdi prvostepena rešenja, zaposlenima ostaje mogućnost vođenja upravnog spora pred Upravnim sudom.

Takođe, shodno članu 133. stavu 1. Zakona o državnim službenicima i članovima 49-53. PKU za državne organe, svi koji dobiju rešenja o neraspoređenosti imaju pravo na premeštaj na druga odgovarajuća slobodna radna mesta u MUP-u (i drugim državnim organima), pri čemu prednost imaju oni sa boljim godišnjim ocenama u poslednje tri godine.

— “Ako dva ili više zaposlenih ostvaruju istu ocenu, odnosno jednake rezultate rada, primenjuju se sledeći socijalni kriterijumi:
— 1) broj članova uže porodice koji ostvaruju zaradu, odnosno platu;
— 2) dužina efektivnog staža osiguranja;
— 3) po osnovu zdravstvenog stanja zaposlenog i članova njegove uže porodice;
— 4) broj dece na redovnom školovanju najduže do navršene 26 godine života.
— Članom uže porodice u smislu ovog člana smatraju se bračni drug, vanbračni drug, kao i deca rođena u braku i van braka.
— Kriterijumi iz stava 1. ovog člana, vrednuju se u bodovima, i to:
— 1) Po osnovu broja članova porodice koji ostvaruju zaradu, odnosno platu:
— — (1) jedan član – 3 boda,
— — (2) dva člana – 2 boda,
— — (3) tri ili više članova porodice – 1 bod;
— 2) Po osnovu dužine efektivnog staža osiguranja:
— — (1) zaposlenom preko 30 godina – 5 bodova,
— — (2) zaposlenom od 25 do 30 godina – 4 boda,
— — (3) zaposlenom od 15 do 25 godina – 3 boda,
— — (4) zaposlenom od 5 do 15 godina – 2 boda,
— — (5) zaposlenom do 5 godina – 1 bod;
— 3) Po osnovu zdravstvenog stanja zaposlenog i članova njegove uže porodice:
— — (1) teško oboljenje u smislu ovog člana – 3 boda,
— — (2) zaposleni koji boluje od profesionalne bolesti – 2 boda,
— — (3) osoba sa invaliditetom – 1 bod.
— Bodovanje po ovom osnovu vrši se samo po jednoj od tačaka koja je najpovoljnija za zaposlenog.
— 4) Po osnovu broja dece na redovnom školovanju do 26 godina starosti:
— — (1) ako zaposleni ima jedno dete – 1 bod,
— — (2) ako zaposleni ima dvoje dece – 3 boda,
— — (3) ako zaposleni ima troje i više dece – 5 bodova.
— Težem oboljenjem u smislu ovog člana smatraju se oboljenja koja su navedena u članu 35. stav 2. tačka 1. podtač. 1) do 19) Pravilnika o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (“Službeni glasnik RS”, br. 59/08, 75/08 – ispravka, 24/11 i 7/12), kao i oboljenja koja se smatraju retkim bolestima.
— Kao dete na redovnom školovanju do 26 godina starosti smatra se i učenik završnog razreda osnovne i srednje škole do kraja školske godine, odnosno do 31. avgusta godine u kojoj dete ima svojstvo redovnog učenika završnog razreda.
— Za kriterijum za koji zaposleni ne dostavi potrebnu dokumentaciju u ostavljenom roku, boduje se sa nula bodova.
— Na osnovu kriterijuma iz stava 4. ovog člana sačinjava se rang lista prema broju bodova, počev od najvećeg.
— Zaposleni koji ostvare najmanji broj bodova postaju neraspoređeni u skladu sa zakonom, odnosno otkazuje im se ugovor o radu.
— Ukoliko više zaposlenih ima isti broj bodova, prednost ima zaposleni koji je ostvario veći broj bodova po osnovu broja članova porodice koji ostvaruju zaradu, odnosno platu, dužine efektivnog staža osiguranja, zdravstvenog stanja, broja dece na redovnom školovanju, i to navedenim redosledom.
— Zaposlenoj ženi sa detetom do 2 godine života čiji ukupan mesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos minimalne zarade ne može prestati radni odnos po osnovu prestanka potrebe za njenim radom.
— Za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da donese rešenje o prestanku radnog odnosa, odnosno otkaže ugovor o radu.” (čl.50-52. PKU za državne organe)

Predsednik SK SSP
Viktor Ratković

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.