Skip to main content

САСТАНАК У СЕКТОРУ ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ МУП-А


Време пролази, а појединци никако да науче на грешкама из прошлости. Исправљали смо их са надом и очекивањем да се у будућности неће понављати. Ако бар исти ти надлежни руководиоци нису сносили никакву одговорност за своје пропусте, логично је и морално да сујету ставе на страну и да се, наравно, додатно едукују и побољшају свој рад. Препознатљиви смо јер их стално уочавамо, правовременом реакцијом указујемо и налазимо адекватна решења на релацији послодавац-запослени.

И овог пута, незаобилазна тема јесу путни трошкови, а ту је као и увек Управа за исхрану и смештај МУП-а. Због одређених правних недоумица и различитих тумачења, дана 14.11.2019. године одржали смо састанак са надлежнима у Сектору за људске ресурсе МУП-а – помоћником начелника  Драганом Цветковићем  и начелником Одељења за зараде и бенефиције Андријаном Шљивић. Испред Синдиката српске полиције састанку су присуствовали председник Лазар Ранитовић и генерални секретар Дарко Оцокољић. 

  1. Путни трошкови

Чланом 189 став 4 Закона о полицији предвиђено је да „промена пребивалишта/боравишта полицијског службеника након заснивања радног односа, не може да утиче на увећање накнаде за превоз, осим ако промена пребивалишта/боравишта није последица настала премештајем, односно распоређивањем полицијског службеника на захтев Министарства због потребе службе, односно организације рада“.  Навели смо примере организационих јединица где су надлежни погрешно протумачили ову одредбу, те су полицијским службеницима након распоређивања на друго место рада обрачунавали  првобитан,  мањи износ цене карте на прошлој релацији, иако су новонастали трошкови већи него претходни.

Доставили смо списак оштећених полицијских службеника и договорено је да Сектор за људске ресурсе  изврши провере, укаже надлежним руководиоцима на настале грешке, а да се након тога изврши ретроактивна исплата разлике у путним трошковима.

  1. Управа за исхрану и смештај

Да ли је у питању издавање решења за коришћење годишњег одмора, обрачуна вишка радних сати, награђивања запослених, руководству Управе за исхрану и смештај је вероватно свеједно. Настављају са старом праксом, а овог пута нечијом грешком оштетили су више десетина запослених – државних службеника и намештеника који су радили и боравили на терену у Копненој зони безбедности.

Спискови запослених  из ове Управе који су стекли право на новчане принадлежности због боравка на терену нису достављени Сектору за материјално финансијске послове. Синдикат српске полиције је средином ове године у више наврата истицао потребу да се и ова грешка исправи. На састанку је разматрана могућност примене Одлуке министра унутрашњих послова др Небојше Стефановића 01 број 4122/17 од дана 13.04.2017. године којом је дефинисана посебна накнада у износу од 1.800 динара за СВЕ запослене који раде и бораве на специфним подручјима у Копненој зони безбедности. Међутим, став Синдиката српске полиције је да су колеге и колегенице, државни службеници и намештеници изузети од увећање плата у Министарству унутрашњих послова јер се послодавац стриктно односи и према њима, без изузетака примењује Закон о државним службеницима и намештеницима, Посебан колективни уговор за државне органе, Уредбу о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника. Аналогно томе,  према њима се не може примењивати поменута Одлука министра, већ искључиво Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, члан 44 који гласи:

„Државном службенику и намештенику исплаћује се накнада трошкова рада и боравка на терену (теренски додатак) која износи 3% просечне месечне зараде запосленог у Републици Србији, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате“.

Након упоређивања прописа и тумачења, саговорници су се на крају сложили да је став Синдиката српске полиције био исправан и у будућем периоду државни службеници и намештеници за рад на терену добијаће више од 2.000 динара по дану боравка, што ће бити знатно више од 1.800 динара предвиђених Одлуком министра. Ранија дуговања према њима биће исплаћена у наредном периоду на основу склопљених Споразума о вансудском поравнању.

Синдикат српске полиције захваљујуе надлежнима у Сектору за људске ресурсе на разумевању и сарадњи приликом решавања ових тема.

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ