Vreme prolazi, a pojedinci nikako da nauče na greškama iz prošlosti. Ispravljali smo ih sa nadom i očekivanjem da se u budućnosti neće ponavljati. Ako bar isti ti nadležni rukovodioci nisu snosili nikakvu odgovornost za svoje propuste, logično je i moralno da sujetu stave na stranu i da se, naravno, dodatno edukuju i poboljšaju svoj rad. Prepoznatljivi smo jer ih stalno uočavamo, pravovremenom reakcijom ukazujemo i nalazimo adekvatna rešenja na relaciji poslodavac-zaposleni.

I ovog puta, nezaobilazna tema jesu putni troškovi, a tu je kao i uvek Uprava za ishranu i smeštaj MUP-a. Zbog određenih pravnih nedoumica i različitih tumačenja, dana 14.11.2019. godine održali smo sastanak sa nadležnima u Sektoru za ljudske resurse MUP-a – pomoćnikom načelnika  Draganom Cvetkovićem  i načelnikom Odeljenja za zarade i beneficije Andrijanom Šljivić. Ispred Sindikata srpske policije sastanku su prisustvovali predsednik Lazar Ranitović i generalni sekretar Darko Ocokoljić. 

  1. Putni troškovi

Članom 189 stav 4 Zakona o policiji predviđeno je da „promena prebivališta/boravišta policijskog službenika nakon zasnivanja radnog odnosa, ne može da utiče na uvećanje naknade za prevoz, osim ako promena prebivališta/boravišta nije posledica nastala premeštajem, odnosno raspoređivanjem policijskog službenika na zahtev Ministarstva zbog potrebe službe, odnosno organizacije rada“.  Naveli smo primere organizacionih jedinica gde su nadležni pogrešno protumačili ovu odredbu, te su policijskim službenicima nakon raspoređivanja na drugo mesto rada obračunavali  prvobitan,  manji iznos cene karte na prošloj relaciji, iako su novonastali troškovi veći nego prethodni.

Dostavili smo spisak oštećenih policijskih službenika i dogovoreno je da Sektor za ljudske resurse  izvrši provere, ukaže nadležnim rukovodiocima na nastale greške, a da se nakon toga izvrši retroaktivna isplata razlike u putnim troškovima.

  1. Uprava za ishranu i smeštaj

Da li je u pitanju izdavanje rešenja za korišćenje godišnjeg odmora, obračuna viška radnih sati, nagrađivanja zaposlenih, rukovodstvu Uprave za ishranu i smeštaj je verovatno svejedno. Nastavljaju sa starom praksom, a ovog puta nečijom greškom oštetili su više desetina zaposlenih – državnih službenika i nameštenika koji su radili i boravili na terenu u Kopnenoj zoni bezbednosti.

Spiskovi zaposlenih  iz ove Uprave koji su stekli pravo na novčane prinadležnosti zbog boravka na terenu nisu dostavljeni Sektoru za materijalno finansijske poslove. Sindikat srpske policije je sredinom ove godine u više navrata isticao potrebu da se i ova greška ispravi. Na sastanku je razmatrana mogućnost primene Odluke ministra unutrašnjih poslova dr Nebojše Stefanovića 01 broj 4122/17 od dana 13.04.2017. godine kojom je definisana posebna naknada u iznosu od 1.800 dinara za SVE zaposlene koji rade i borave na specifnim područjima u Kopnenoj zoni bezbednosti. Međutim, stav Sindikata srpske policije je da su kolege i kolegenice, državni službenici i nameštenici izuzeti od uvećanje plata u Ministarstvu unutrašnjih poslova jer se poslodavac striktno odnosi i prema njima, bez izuzetaka primenjuje Zakon o državnim službenicima i nameštenicima, Poseban kolektivni ugovor za državne organe, Uredbu o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika. Analogno tome,  prema njima se ne može primenjivati pomenuta Odluka ministra, već isključivo Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, član 44 koji glasi:

„Državnom službeniku i namešteniku isplaćuje se naknada troškova rada i boravka na terenu (terenski dodatak) koja iznosi 3% prosečne mesečne zarade zaposlenog u Republici Srbiji, prema poslednjem konačnom objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate“.

Nakon upoređivanja propisa i tumačenja, sagovornici su se na kraju složili da je stav Sindikata srpske policije bio ispravan i u budućem periodu državni službenici i nameštenici za rad na terenu dobijaće više od 2.000 dinara po danu boravka, što će biti znatno više od 1.800 dinara predviđenih Odlukom ministra. Ranija dugovanja prema njima biće isplaćena u narednom periodu na osnovu sklopljenih Sporazuma o vansudskom poravnanju.

Sindikat srpske policije zahvaljujue nadležnima u Sektoru za ljudske resurse na razumevanju i saradnji prilikom rešavanja ovih tema.

Služba za informisanje SSP
Zoran Stojčić