U Ž I C E – 26. Septembra 2018. godine. predsednik Sindikata srpske policije, Lazar Ranitović, uputio je  dopis načelniku Sektora za materijalno-finansijske poslove, gospodinu Željku Veselinoviću zbog mogućih povreda prava na privatnost policijskih službenika privremeno sprečenih za rad ( bolovanje) koji se nalaze na bolničkom lečenju, porodiljskom odsustvu, odsustvu sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

Naime, kroz prosleđeno Uputstvo sačinjeno od strane Sektora, svim organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova, navedeno je da u slučaju bolničkog lečenja potrebno je između ostalog dostaviti otpusnu listu zaposlenog. Otpusna lista sadrži naročito osetljive podatke, u smislu člana 16. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, dok je obrađivanje takvih podataka bez pristanka lica na koje se odnose nedozvoljeno!  Takođe, dokumentacija koja se odnosi na sprečenost za rad radi nege i posebne nege deteta ne sme sadržati podatke koji se odnose na zdravstveno stanje deteta već isključivo na izjavu nadležnog organa, da su ispunjeni uslovi za odsustvo radi nege deteta, odnosno posebne nege deteta uključujući tu i porodiljsko odsustvo.

Predsednik SSP-a, Lazar Ranitović kroz upućeni dopis načelniku Željku Veselinoviću zahteva hitnu rekaciju i dovođenje faktičkog stanja na terenu pod pravno stanje. Odnosno, da se hitno i bez odlaganja predmetno uputstvo uskladi sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ujedno, zahtevajući da se na osnovu člana 103. st. 2. Zakona o opštem upravnom postupku, navedeno Uputstvo dopuni, na taj način što će se navesti podaci o kojima se vodi službena evidencija u drugom organu, te ih pribavljati po službenoj dužnosti.

Ujedno, pozivamo sve zaposlene da ne dostavljaju ovu dokumentaciju, jer od strane Sektora nema zakonskog osnova za tako nešto. Ukoliko bude bilo ko imao problem zbog toga neka se obrati aktivisti Sindikata srpske policije koji će preduzeti dalje mere u cilju zaštite prava zaposlenih.

Podsećamo sve zaposlene prema odredbama Zakona o radu, jedina obaveza zaposlenog usled privremene sprečenosti za rad jeste da u roku od 3 dana dostavi potvrdu od nadležnog lekara o takvoj sprečenosti poslodavcu, kao i da dostavi na kraju meseca original doznake ( Izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad) koje mu nadležni lekar izda.

Služba za informisanje

Boban Đorđić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.