Beograd, 11.9.2017. godine – U Palati Srbija održan je deveti redovni mesečni sastanak Sindikata srpske policije sa Radnom grupom za saradnju sa sindikatima u MUP-u. Radnom grupom, u odsustvu državnog sekretara Dijane Hrkalović, predsedavao je pomoćnik direktora policije Slobodan Malešić, a delegaciju SSP su činili predsednik Lazar Ranitović, generalni sekretar Viktor Ratković i članovi Glavnog odbora: Siniša Ćuk, Nikola Petrović i Slaviša Dejanović.

Razgovaralo se o sledećim temama:

1. Potpisivanje sporazuma između MUP-A i SSP-a, a po preporuci Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova (RAMRRS)

 • Nakon dvomesečnog postupka pred RAMRRS predstavnici SSP i MUP-a (odnosno Sektora za ljudske resurse) usaglasili su se o 11 spornih tumačenja odredbi PKU za policijske službenike (PKUzaPS). RAMRRS je izdao preporuku o potpisivanju sporazuma između MUP-a i SSP-a kojim će se razrešiti dileme koje su do sada postojale u primeni PKUzaPS, te omogućiti doslednu primenu odredbi PKUzaPS koje u prethodnom periodu nisu primenjivane, ili su primenjivane u potpunosti, odnosno selektivno.
 • Predsedavajući Radnom grupom Slobodan Malešić je saopštio da je stručne službe MUP-a još jednom, pre potpisivanja sporazuma, treba da razmotre preporuke RAMRRS.

2. Nepravilno evidentiranje i obračun radnog vremena preko 12 sati

 • U pojedinim PPU i odredima Žandarmerije radno vreme policijskih službenika u trajanju dužem od 12 sati se tretira kao redovno radno vreme, umesto prekovremeni rad. To ima za posledicu da se na radno vreme preko 12 sati primenjuje institut preraspodele radnog vremena po sistemu „sat za sat“, umesto da se, shodno Zakonu o radu, Zakonu o policiji i PKUzaPS, izdaju nalozi za prekovremeni rad, a zaposlenom ostavi mogućnost da se izjasni da li želi da mu se ti prekovremeni sati plate uvećano ili da mu se omogući korišćenje slobodnih dana po sistemu „dva za sat“, odnosno dva sata plaćenog odsustva za svaki ostvaren sat prekovremenog rada.
 • Predstavnici SSP-a članovima Radne grupe saopštili su spisak organizacionih jedinica gde se javljaju ove nezakonitosti, nakon čega će rukovodioci tih organizacionih jedinica biti pozavni da obrazlože dosadašnje nezakonito postupanje, te da im se naloži buduće pravilno postupanje.
  Takođe, dogovoreno je da predstavnici SSP ubuduće na dnevnom nivou obaveste Radnu grupu o svim slučajevima gde se uoči ovo nezakonito postupanje.

3. Nepotrebne birokratske teškoće prilikom sprovođenja internih konkursa

 • Prilikom učešća na internim konkursima od kandidata se zahteva dostavljanje i neke dokumentacije kojom MUP već raspolaže:
  — overena fotokopija diplome o stečenom obrazovanju – smatramo ovo nepotrebnim jer Sektor za ljudske resurse već raspolaže sa pohranjenim primercima diploma i drugih dokaza o stečenom obrazovanju zaposlenih. Takođe, overa diplome izisukuje dodatne troškove;
  — uverenje ili potvrda o ostvarenom radnom stažu – smatramo da je i ovo nepotrebno, jer MUP mora da raspolaže ovim podacima. Takođe, u situacijama gde zaposleni pripadaju organizacionim jedinicama u sedištu Ministarstva, službenom poštom je potrebno najmanje 15 dana za pribavljanje takve potvrde, a konkurs traje 10 dana.
  Problem postoji i sa tim što se, po završetku konkursa, kandidatima koji nisu izabrani ne vraća dokumentacija, pa se na taj način izlažu dodatnim troškovima (overe) i gubljenju vremena za pribavljanje dokumentacije prilikom prijave na kasnije konkurse.
 • Dragiša Anđelković, šef Odseka za saradnju sa sindikatima, pojasnio je da postoji objektivni problem u vezi sa diplomama, jer neki kandidati imaju završenu viši stepen obrazovanja od onog sa kojim obavljaju poslove na postojećem radnom mestu, pa MUP ne raspolaže tim diplomama. Takođe, u određenom broju slučajeva, kada su zaposleni menjali mesto rada dešavalo se da im overene fotokopije diploma o stečenom obrazovanju ostanu tamo gde je bilo njihovo prethodno radno mesto.
  U vezi sa potvrdom o ostvarenom radnom stažu, gospodin Anđelković je saopštio da kandidati, shodno Zakonu o opštem upravnom postupku, prilikom popunjavanja prijave na konkurs, imaju mogućnost da navedu da li će dokumenta kojima raspolaže MUP prikupljati samostalno ili će to učiniti MUP po službenoj dužnosti ili kombinovano (određenu dokumentaciju kandidat samostalno, a određenu MUP po službenoj dužnosti).
  Gospodin Anđelković nas je upoznao da kandidati imaju mogućnost da dostave zahtev da im se vrate dokumenta, pa će im u svim slučajevima gde postoji ovakav zahtev dokumentacija biti i vraćena.

4. Predlozi SSP o izmeni i dopuni Zakona o policiji

 • SSP je pre desetak dana Ministarstvu dostavio 36 predloga izmena i dopuna Zakona o policiji (ZOP), a potom i još 13. Smatramo da je pokretanje postupka izmene i dopune ZOP-a pozitivan potez Ministarstva, a s obzirom na sve mane ZOP-a. Takođe, pozitivno ocenjujemo i značajan broj predloga MUP-a o izmeni i dopuni ZOP-a, jer bi se njima postigla značajna unapređenja i kvalitativni pomaci, ali da, ipak, izvestan broj tih predloga ne smatramo povoljnim po zaposlene, odnosno da bi oni, u slučaju usvajanja bili predmet novih osporavanja i nezadovoljstva i zaposlenih i građana.
 • S obzirom na broj i obim predloženih izmena i dopuna značajno prevazilazi vreme predviđeno za održavanje redovnog mesečnog sastanka sa Radnom grupom, već zahteva višesatnu analizu, to je nakon sastanka sa Radnom grupom, na ovu temu održan poseban sastanak, o čemu ćete biti upoznati u narednim danima.

5. Molba ćerke kolege pokojnog kolege

 • SSP-u se pismom obratila T.T. iz Velike Plane, ćerka pokojnog kolege koji je preminuo za vreme rada u MUP-u. Moli za pomoć za zapošljavanje u MUP-u, jer je nezaposlena, na ispit od diplome, a živi bez roditelja.
 • Dragan Cvetković, pomoćnik načelnice Sektora za ljudske resurse, izjavio je da postoji problem za realizaciju ove molbe gospođice T.T., pre svega s obzirom na postojanje zabrane zapošljavanja, ali da će se pokušati iznaći rešenje u smislu jednokratnog angažovanja T.T. po osnovu ugovora o privremenim o povremenim poslovima (do 120 radnih dana) u slučaju da T.T. raspolaže znanjima i veštinama za kojima MUP ima potrebu.
  Članovi Radne grupe i predstavnici SSP-a su se složili da pitanje zapošljavanja članova uže porodice poginulih kolega i kolega preminulih tokom rada u MUP-u, posebno u slučajevima teške materijalne situacije članova uže porodice kolege, treba sistemski rešiti odgovarajućim propisom, sa precizno utvrđenim uslovima.
  SSP će u narednom periodu insistirati na donošenju ovog propisa.

6. Nepravilna primena Pravilnika o naknadi troškova dolaska na posao i odlaska sa posla

 • U pojedinim PS u okviru PU za grad Beograd (PS Savski Venac, PS Stari Grad, PS Zvezdara,…) nepravilno se primenjuje predmetni pravilnik na štetu zaposlenih, kojim povodom smo se obratili dopisom načelniku PU za grad Beograd, direktoru policije i načelniku PS Savski Venac, ali još uvek nije bilo reagovanja. Problem se sastoji u tome što se kolegama prilikom obračuna vrši umanjenje iznosa naknade bez obzira na to što su radili ceo mesec i nisu imali odsustvovanja sa rada ni po kom osnovu.
  Takođe, na području cele PPU u Subotici se vrši nepravilan obračun naknade putnih troškova, tj. vrši se neosnovano umanjenje naknade, čak i u slučajevima korišćenja slobodnih dana za preraspodelu radnog vremena.
 • Predsedavajući radnom grupom, gospodin Slobodan Malešić je saopštio da će ovim povodom u sredu 13.9.2017. godine, zajedno sa načelnikom Sektora za materijalno-finansijske poslove Dragom Bjelicom, održati sastanak sa rukovodstvom PPU u Subotici i razrešiti ovaj problem, dok će sa načelnicima PS u okviru PU za grad Beograd, gde postoji ovaj problem, predstavnicima SSP-a biti zakazani sastanci, shodno dinamici koju odredi SSP, pa će se ovaj problem rešavati „stanicu po stanicu“.

7. Još nerešeni problem obračuna radnih sati za kolege graničare koji vrše prevoz kolega do graničnih prelaza i natrag

 • Reč je o prethodno rešavanom problemu kolega graničara na pojedinim graničnim prelazima (Ljuba, Neštin, Šot, Kotroman,…) koji službenim vozilom MUP-a dovoze kolege do graničnog prelaza, potom rade redovnu smenu od 12 časova zajedno sa ostalim kolegama, pa potom kolege prevoze natrag sa graničnog prelaza.
 • S obzirom da dosadašnji pokušaji rešenja ovog problema nisu urodili plodom u svim SGP, dogovoreno je zakazivanje posebnog sastanka na ovu temu između predstavnika SSP i Uprave granične policije, na kojem će se ovaj problem konačno eliminisati. Sastanak će biti iskorišćen i za razgovor i rešavanje i drugih problema i nepravilnosti u okviru UGP, posebno problema u RCGP prema Bugarskoj i RCGP prema Makedoniji.

8. Otkup stanova u javnoj svojini

 • Dokle se stiglo u vezi sa omogućavanjem otkupa stanova u javnoj svojini datih na korišćenje policijskim službenicima? Pre četiri meseca smo dobili informaciju da je MUP prepoznao tu problematiku i da će započeti procedura izmene Zakona o stanovanju i održavanju zgrada. Dokle se stiglo? Kada se očekuje ulazak u skupštinsku proceduru?
 • U vezi sa ovim obavešteni smo da je Radna grupa koja je bila zadužena za izradu predloga izmena i dopuna Zakona o stanovanju i održavanju zgrada okončala svoj posao izradivši tekst dopuna ovog zakona, a kako bi se policijskim službenicima omogućio otkup stanova u javnoj svojini. Trenutno je u proceduri pribavljanje saglasnosti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstva finansija za ove izmene zakona, gde se očekuje da te saglasnosti budu pribavljene, te da se predmetne izmene zakona u oktobru nađu na dnevnom redu skupštinskog zasedanja.

Generalni sekretar SSP
Viktor Ratković

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.