Beograd, 12.6.2017. godine – U Palati Srbija održan je šesti redovni mesečni sastanak Sindikata srpske policije sa Radnom grupom za saradnju sa sindikatima u MUP-u. Radnom grupom je predsedavao državni sekretar Milosav Miličković, a delegaciju SSP su činili predsednik Lazar Ranitović i generalni sekretar Viktor Ratković.

Razgovaralo se o sledećim temama:

1. Pravo na naknadu u slučaju privremene sprečenosti za rad – utvrđivanje liste težih bolesti i povreda van rada

 • Predstavnici SSP-a su ukazali na problem u vezi sa primenom člana 190. Zakona o policiji, kojim je propisano da policijskom službeniku u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog teže bolesti van rada koja životno ugrožava zaposlenog pripada naknada plate u visini 100% osnovne plate koju bi primio da radi, uvećane za pripadajuće dodatke. Međutim, i pored zakonske obaveze da to učini, zdravstvena ustanova nadležna za zaštitu zaposlenih u MUP-u ni nakon 16 meseci od donošenja novog Zakona o policiji nije utvrdila listu težih bolesti i povreda van rada, što stvara probleme prilikom obračuna naknade plate i ostavlja mogućnost nejednakog postupanja u okviru MUP-a.
 • Član Radne grupe, pomoćnik načelnice Sektora za ljudske resurse Dragan Cvetković saopštio je da je od strane nadležne zdravstvene ustanove sastavljena lista težih bolesti i povreda van rada, da je u toku utvrđivanje šifri za svaku od tih bolesti i povreda, kao i izrada uputstva za unos ovih podataka u odgovarajuće evidencije, te da će ceo postupak uskoro biti okončan, tj. da će uskoro biti javno dostupna lista svih težih bolesti i povreda van rada.

2. Isplata jubilarnih nagrada

 • Da li će i ove godine biti isplaćivane jubilarne nagrade prema dosadašnjoj praksi i da li je obezbeđeno dovoljno sredstava za ovu namenu?
 • Pomoćnik načelnika Sektora za materijalno-finansijske poslove Drago Bjelica je saopštio da su u potpunosti obezbeđena sredstva za isplatu jubilanih nagrada za kolege koji to pravo ostvaruju u 2017. godini, te da će se isplata realizovati u dva navrata: do kraja jula kolegama koji su pravo na jubilarnu nagradu stekli u periodu od 1.1. do 30.6.2017. godine, odnosno krajem decembra kolegama koji su ovo pravo stekli u drugoj polovini godine.

3. Sistematizacija radnih mesta

 • Sistematizacija radnih mesta predstavlja izuzetno važan segment radno-pravnog statusa zaposlenih. U više navrata, a počev od septembra prošle godine, najavljivano je okončanje izrade sistematizacije svih radnih mesta u MUP, sa katalogom i opisom radnih mesta, uz jasno određenje zakonom utvrđene podele zaposlenih u MUP-u na policijske službenike i državne službenike i nameštenike. Međutim, ti rokovi su odlagani, pa je neizvesno kada će sistematizacija biti okončana.
 • Gospodin Cvetković je saopštio da se pokazalo da je izrada sistematizacije radnih mesta izuzetno obiman i kompleksan posao, gde se pojavljuju brojne nedoumice, da je potrebno utvrditi određena razgraničenja, pa da je to osnovni razlog zašto taj posao još uvek nije završen. Ipak, kako je naveo, izrada sistematizacije radnih mesta je u završnoj fazi, utvrđen je katalog i opis radnih mesta, utvrđena je precizna podela na policijske i državne službenike, pa se može očekivati da nova sistematizacija u potpunosti bude okončana oktobra ili novembra tekuće godine.

4. Dotrajala vozila. Nabavka novih.

 • Ukazali smo na gorući problem svih organizacionih jedinica MUP-a – dotrajala i najčešće tehnički neispravna vozila, pa da je nabavka novih preko potrebna.
 • Predsedavajući Radnom grupom gospodin Miličković je naveo da je MUP odavno prepoznao ovaj problem, te da se u toku juna očekuje potpisivanje ugovora o nabavci vozila, nakon čega će, u skladu sa potrebama, organizacionim jedinicama MUP-a biti podeljeno između 300 i 600 vozila, u nekoliko etapa.

5. Interni konkursi, upražnjena radna mesta, privremeni premeštaji

 • Nakon početka primene Pravilnika o sprovođenju internog konkursa među zaposlenima u MUP-u 1.1.2017. godine popunjavanje slobodnih radnih mesta vrši se isključivo putem internog konkursa. Međutim, postoji određen broj slobodnih radnih mesta za koja se konkursi još uvek ne raspisuju, iako za to ima potrebe, što zbog nedostatka ljudstva, što zbog činjenice da poslove pojedinih takvih radnih mesta obavljaju kolege koje su na ta radna mesta privremeno raspoređene. I naposletku, šta će se dogoditi sa kolegama koji su privremeno raspoređeni na ta radna mesta, a kojima ističe vreme na koje su raspoređeni?
 • Situaciju je pojasnilo više članova Radne grupe, a pre svega gospodin Cvetković, rekavši da je tačno da postoji određen broj slobodnih radnih mesta za koja nisu raspisani interni konkursi, ali da je to slučaj iz dva razloga: ili što ne postoji inicijativa za raspisivanje konkursa za to radno mesto ili što nije moguće fizički postići da se istovremeno raspišu konkursi za sva upražnjena radna mesta. Navodi da je raspisano oko 50 internih konkursa, da su najpre popunjavana radna mesta načelnika PU i Operativnog centra, a da je reč o veoma zahtevnoj i formalizovanoj proceduri, sa utvrđenim rokovima i da je sprovođenje ovih konkursa obiman posao za Sektor za ljudske resurse (utvrđivanje prioriteta, raspisivanje konkursa, prikupljanje dokumentacije, obrada dokumentacije, odlučivanje). U pogledu zaposlenih koji su na određena radna mesta privremeno raspoređeni, oni na tim radnim mestima mogu obavljati poslove najduže godinu dana, nakon čega će, ukoliko je to radno mesto potrebno popuniti, rukovodilac te organizacione jedinice pokrenuti inicijativu za sprovođenje internog konkursa za trajno popunjavanje tog radnog mesta, te da zaposleni koji je privremeno raspoređen na to radno mesto, poslove tog radnog mesta može obavljati do završetka tog internog konkursa, nakon čega će te poslove obavljati onaj zaposleni koji bude izabran na konkursu.

6. Isplata solidarne pomoći za 2016. i 2017. godinu

 • Još uvek svim koleginicama i kolegama nije isplaćena solidarna pomoć kojima je to pravo utvrđeno za 2016. godinu, niti su svim koleginicama i kolegama za koje je komisija smatrala da nemaju osnova za ostvarivanje ovog prava – uručena rešenja o odbijanju.
 • Gospodin Drago Bjelica je naveo da, prema podacima kojima raspolaže, postoje samo izolovani slučajevi koleginica i kolega kojima nije isplaćena solidarna pomoć za 2016. godinu, a kojima je to pravo utvrđeno, dodavši da će svi zaposleni koji su podneli zahteve za ostvarivanje solidarne pomoći za 2016. godinu dobiti odgovarajuća rešenja, bilo usvajajuća ili odbijajuća.
 • Ukazali smo na činjenicu da je već prošlo skoro pola godine, a da o zahtevima za solidarnu pomoć u 2017. još uvek nije odlučivano, a da je isplata solidarne pomoći obavezna na osnovu PKU za državne organe, koji se primenjuje na osnovu Aneksa PKU za policijske službenike. Članovima Radne grupe je upućeno pitanje kada će započeti odlučivanje o podnetim zahtevima za solidarnu pomoć u 2017. godini i kada se može očekivati isplata?
 • Gospodin Bjelica je naveo da je MUP svestan svih odredbi PKU za državne organe, pa i onih koje se odnose na solidarnu pomoć, pa da će, samim tim, solidarna pomoć i u 2017. godini biti isplaćivana, te da će u drugoj polovini godine najpre biti napravljena finansijska konstrukcija, a potom odlučivati o podnetim zahtevima za solidarnu pomoć.

7. Isplata putnih troškova i posebnih naknada za rad sa migrantima za april 2017.

 • Kada će biti izvršena isplata putnih troškova i posebnih naknada za rad sa migrantima za april 2017?
 • Članovi Radne grupe su nas informisali da će isplata putnih troškova za april 2017. godine biti u utorak 13, a posebne naknade u sredu 14. juna.

8. Računanje radnog vremena „provedenog u putu“ prilikom obavljanja posebnih službenih zadataka IJP i Žandarmerije i ažuriranje vremenika rada za prvu polovinu tekuće godine

 • Na našu primedbu da pojedine organizacione jedinice i pored depeše ministra unutrašnjih poslova nepravilno evidentiraju predmetno radno vreme, članovi Radne grupe su saopštili da je predmetna depeša ministra jasna i precizna, a da ukoliko se ona nepravilno primenjuje u pojedinim organizacionim jedinicama da se na to ukaže. Potvrdili su i da će u narednom periodu, biti izvršeno „ažuriranje“ vremenika rada za prvu polovinu tekuće godine u vezi sa vremenom „provedenim u putu“ prilikom obavljanja posebnih službenih zadataka, pa će se utvrđeni broj sati prekovremenog rada ili isplatiti ili  će se zaposlenima omogućiti korišćenje slobodnih dana.

9. Neračunanje i obračun prekovremenih sati pripadnika UGP koji vrše prevoz zaposlenih

 • Ukazali smo na činjenicu da u pojedinim OJ UGP zaposleni koji obavlja svoje redovne službene zadatke u trajanju od 12 časova, provede u radu još dodatna dva časa prilikom prevoza ostalih zaposlenih na nekom od graničnih prelaza npr., pri čemu im se ovaj rad – upravljanje službenim vozilom i prevoz drugih zaposlenih na granični prelaz i vraćanje sa graničnog prelaza, a što je u suprotnosti sa važećim propisima. Zahtevali smo da se ovaj problem reši, u suprotnom će zaposleni svoja prava potražiti na sudu.
 • Član Radne grupe – pomoćnik načelnika UGP Jovo Puletić je saopštio da nije bio upoznat sa ovim problemom, a da će sada, UGP ostvariti kontakt sa RCGP u kojima ovaj problem postoji i da će se zahtevati da se zaposlenima koji obavljaju napred navedenih posao evidentira 14 radnih sati u toku dana, odnosno 12 redovnih i 2 prekovremena sata.

Služba za informisanje SSP

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.