Predsednik Sindikata srpske policije, gospodin Lazar Ranitović, uputio je danas dopis  Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova sa predlogom za pokretanje postupka mirnog rešavanja spora sa Ministarstvom unutrašnjih poslova nastalog oko primene pojedinih članova Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike i PKU za državne organe.

Tokom primene PKU za policijske službenike, a nakon donošenja i početka primene Pravilnika o solidarnoj pomoći u Ministarstvu unutrašnjih poslova, postala je sporna primena odredbe čl.47 st.2 Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike (Aneks) u vezi čl.43 Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe. Ta odredba PKU za državne organe uređuje materiju solidarne pomoći zaposlenima.

ramrrs-03
Neki od pomiritelji Agencije MRRS

Naime, Ministarstvo unutrašnjih poslova je stanovišta da se solidarna pomoć može odobriti zaposlenima isključivo saglasno odredbi 176 st.1 Zakona o policiji a saglasno uslovima propisanim rečenim Pravilnikom. Međutim, ovakvo shvatanje nezakonito i takvim postupanjem se derogiraju odredbe Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike.

SSP je stanovišta da se odredbe Pravilnika isključivo mogu odnositi na slučajeve u kojima se može odobriti solidarna pomoć koji su propisani u čl. 176 Zakona o policiji a nikako se njima ne mogu derogorati odredbe ili isključiti primena odredbe čl.47 st.2 PKU za policijske službenike u vezi čl.43 PKU za državne organe. Ovo posebno imajući u vidu činjenicu da se Pravilnikom razrađuju pojedine odredbe Zakona ili propisa Vlade a da se autnomni pravni akti, poput Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike, primenjuju neposredno.

Ovakvo restriktivno postupanje Ministarstva  nema pravno utemeljenje, njime se zaposleni ograničavaju u ostvarivanju svojih prava a odredbe Posebnog kolektivnog ugovora se ovakvim postupanjem suštinski derogiraju.

Sindikat srpske policije očekuje da Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova po hitnom postupku pokrene spor. U tom sporu će MUP morati da učestvuje, shodno zakonskoj obavezi, a verujemo i da će se odgovorni urazumiti i pristati na jedino moguće rešenje – promeniti zauzeti stav i nastaviti sa neometanom primenom važećeg PKU. U slučaju da poslodavac tvrdoglavo ostane pri svojoj nezakonitoj odluci sledeća instanca je sud. Svi naši članovi će dobiti besplatno zastupanje na sudu, a MUP će dobiti nove, bespotrebne sudske troškove. 

Takođe, mada u ovom momentu ne u centru pažnje ipak nimalo manje bitno, u primeni PKU za policijske službenike, kao sporna javila se odredba sadržana u čl. 21 st.1 tač.12 Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike koja propisuje korišćenje plaćenog odsustva za obavljanje ličnih poslova a koja ne sadrži normativno ograničenje koje bi propisivalo da se plaćeno odsustvo po ovom osnovu može koristiti samo jednom u toku kalendarske godine. Međutim, Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno rukovodioci organizacionih jedinica Ministarstva, donosili su rešenja kojima su odbijali zahteve za korišćenje plaćenog odsustva ukoliko je policijski službenik u toku iste kalendarske godine već koristio plaćeno odsustvo po osnovu obavljanja ličnih poslova.

SSP smatra da je ovakvo postupanje, nezakonito i da protivi samoj prirodi prava na plaćeno odsustvo za obavljanje ličnih poslova, te da se ovakvim postupanjem policijski službenici nezakonito ograničavaju u svojim pravima usled čega u pojedinim slučajevima trpe materijalnu i nematerijalnu štetu. Ovo posebno u slučajevima nastupanja okolnosti koje policijski službenici nisu mogli da predvide niti da otklone poput slučaja i više sile.


U prilogu možete pročitati dopis upućen RAMRRS:

ramrrs-02

R e p u b l i k a   S r b i j a
REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANJE RADNIH  SPOROVA
Makedonska br.4, Beograd

Predlagač: Sindikat srpske policije, sa sedištem u Užicu ul. Nade Matić br.8, Strana u sporu    čiji jezakonski zastupnik, predsednik Lazar Ranitović.

Strana u sporu: Ministarstvo unutrašnjih poslova sa sedištem u Beogradu, ul. Bulevar Mihajla Pupina br.2, koje zastupa ministar dr Nebojša Stefanović.

Radi: Mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora.

Predmet spora: Primena Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike (“Sl. glasnik RS”, br. 22/2015 i 70/2015 – Aneks) 

Saglasno odredbi čl. 10 i čl. 18 Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova (“Sl. glasnik RS”, br. 125/2004 i 104/2009) predlagač Sindikat srpske policije, predaje

P R E D L O G
za pokretanje postupka mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora

Predlagač, Sindikat srpske policije obraća se Agenciji ovim predlogom radi pokretanja postupka mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora povodom

primene odredbe čl.47 st.2 Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike (“Sl. glasnik RS”, br. 22/2015 i 70/2015 – Aneks) u vezi čl.43 Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2015 i 50/2015) i

primene odredbe čl. 21 st.1 tač.12 Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike (“Sl. glasnik RS”, br. 22/2015 i 70/2015 – Aneks).

2. Tokom primene Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike, a nakon donošenja i početka primene Pravilnika o solidarnoj pomoći u Ministarstvu unutrašnjih poslova (“Sl. glasnik RS”, br. 105/2016) (u daljem tekstu: Pravilnik), postala je sporna primena odredbe čl.47 st.2 Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike (“Sl. glasnik RS”, br. 22/2015 i 70/2015 – Aneks) u vezi čl.43 Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2015 i 50/2015), koja odredba Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe uređuje materiju solidarne pomoći zaposlenima. Naime, Ministarstvo unutrašnjih poslova je stanovišta da se solidarna pomoć može odobriti zaposlenima isključivo saglasno odredbi 176 st.1 Zakona o policiji (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2016) a saglasno uslovima propisanim rečenim Pravilnikom. Međutim, ovakvo shvatanje druge strane u sporu je nezakonito i takvim postupanjem se derogiraju odredbe Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike.

Predlagač je stanovišta da se odredbe Pravilnika isključivo odnose na slučajeve u kojima se može odobriti solidarna pomoć koji su propisani u čl. 176 Zakona o policiji a nikako se ne mogu derogorati odredbe ili isključiti primena odredbe čl.47 st.2 Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike (“Sl. glasnik RS”, br. 22/2015 i 70/2015 – Aneks)u vezi čl.43 Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe. Ovo posebno imajući u vidu činjenicu da se Pravilnikom razrađuju pojedine odredbe Zakona ili propisa Vlade a da se autnomni pravni akti, poput Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike, primenjuju neposredno.

Ovakvo restriktivno postupanje Ministarstva  nema pravno utemeljenje, njime se zaposleni ograničavaju u ostvarivanju svojih prava a odredbe Posebnog kolektivnog ugovora se ovakvim postupanjem suštinski derogiraju.

3. Takođe, u toku primene Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike kao sporna javila se odredba sadržana u čl. 21 st.1 tač.12 Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike koja propisuje korišćenje plaćenog odsustva za obavljanje ličnih poslova a koja ne sadrži normativno ograničenje koje bi propisivalo da se plaćeno odsustvo po ovom osnovu može koristiti samo jednom u toku kalendarske godine. Međutim, Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno rukovodioci organizacionih jedinica Ministarstva, donosili su rešenja kojima su odbijali zahteve za korišćenje plaćenog odsustva ukoliko je policijski službenik u toku iste kalendarske godine već koristio plaćeno odsustvo po osnovu obavljanja ličnih poslova.

Predlagač smatra da je ovakvo postupanje druge strane u sporu nepravilno, nezakonito i da protivi samoj prirodi prava na plaćeno odsustvo za obavljanje ličnih poslova, te da se ovakvim postupanjem policijski službenici nezakonito ograničavaju u svojim pravima usled čega u pojedinim slučajevima trpe materijalnu i nematerijalnu štetu. Ovo posebno u slučajevima nastupanja okolnosti koje policijski službenici nisu mogli da predvide niti da otklone poput slučaja i više sile.

Zbog prethodno navedenog, potrebno je da Agencija nakon razmatranja ovog predloga, priložene dokumentacije i nakon obaveštavanja druge strane u sporu, donese

REŠENJE

POKREĆE SE postupak za mirno rešavanje kolektivnog spora povodom primene Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike (“Sl. glasnik RS”, br. 22/2015 i 70/2015 – Aneks)

ramrrs-04

 Služba za informisanje SSP
Mile Lazarević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.