U petak 5.5.2017. godine predsednik Sindikata srpske policije Lazar Ranitović uputio je ministru unutrašnjih poslova dr Nebojši Stefanoviću dopis u vezi sa nepravilnom primenom propisa kojima se uređuje radno vreme, angažovanja policijskih službenika radi obavljanja posebnih bezbednosnih poslova i zadataka, prekovremeni rad i preraspodela radnog vremena i istovremeno zatražio najhitnije i sveobuhvatno rešenje tog problema tako što će se rukovodiocima svih organizacionih jedinica u MUP-u naložiti da pravilno primenjuju predmetni propisi i da u tom smislu pošalje detaljne nedvosmislene instrukcije o budućem postupanju, kao i instrukcije o načinu obračuna i isplate nadoknade u vezi sa već učinjenim propustima.

Na ovaj način će biti iskazan jasan stav da je ministru i celokupnom rukovodstvu MUP-a iskreno stalo da se sva prava zaposlenih u MUP-u dosledno poštuju, a ujedno će MUP biti pošteđen nepotrebnih sudskih troškova, jer u slučaju nastavka neprimene predmetnih propisa SSP će pozvati zaposlene da svoja prava ostvare na sudu, pri čemu će članovi SSP dobiti besplatno advokatsko zastupanje.

Istovremeno, protiv svih rukovodilaca odgovornih za nezakonito postupanje podnećemo odgovarajuće prijave i predloge za pokretanje disciplinskih postupaka.

Istovremeno, Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja upućena je URGENCIJA na naš dopis od 18.4.2016. godine kojim smo zahtevali tumačenje odredbi Zakona o radu, Zakona o policiji, PKU za policijske službenike i PKU za državne organe koje se odnose upravo na angažovanja policijskih službenika radi obavljanja posebnih bezbednosnih poslova i zadataka, prekovremeni rad i preraspodela radnog vremena.

Dopis predsednika SSP Lazara Ranitovića ministru unutrašnjih poslova dr Nebojši Stefanoviću vam prenosimo u celosti:

Poštovani,

Sindikat srpske policije se kontinuirano obraćao najvišem rukovodstvu MUP-a (sastanci, dopisi) ukazujući na nepravilnu primenu propisa kojima se uređuje radno vreme i prekovremeni rad zaposlenih, pre svega na pogrešno evidentiranje radnog vremena koje policijski službenici provedu na službenom putu u cilju obavljanja posebnih bezbednosnih zadataka i poslova.

Ukazivali smo na činjenicu da se ta službena putovanja obavljaju radi izvršenja službenih zadataka i poslova van mesta rada, te da je i putovanje na mesto izvršenja službenog zadatka i povratak sa njega sastavni i neodvojivi deo službenog zadatka, jer se vrši iključivo u cilju obavljanja zadatka. Ukazivali smo i na činjenicu da je to putovanje organizovano i sprovedeno od strane poslodavca, da su policijski službenici kontinuirano pod oružjem i opremom, pa da se kao takvo ni u kom slučaju ne može staviti u istu ravan sa putovanjem radi redovnog dolaska na posao i odlaska sa posla, već se mora evidentirati i platiti kao redovno radno vreme.

Pošto u MUP-u nismo naišli na razumevanje za ovaj problem, pre više od godinu dana (18.4.2016) obratili smo se Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja, radi tumačenja pojedinih odredbi propisa koji regulišu tu materiju. Porazno je po naš pravni poredak što su i oni ostali gluvi i nemi na taj naš zahtev.

Ukazivali smo i na nepravilnu primenu odredbi kojima se uređuje prekovremeni rad, te na postojanje velikog broja viška radnih sati u pojedinim organizacionim jedinicama (pre svega PPU u Vranju i UZO), ali se i u ovim slučajevima pokazalo da predstavnici MUP nemaju ozbiljnu nameru da brzo i efikasno reše ove probleme. Nasuprot tome, mesecima je odlagano potpisivanje sporazuma o vansudskom poravnanju.

Ovakvo neodgovorno ponašanje rukovodilaca u MUP-u stavilo nas je pred svršen čin – da svoja prava potražimo na sudu. Izvestan broj policijskih službenika je već pokrenuo sudske sporove u opisanim slučajevima i svi oni koji su članovi SSP su dobili besplatno advokatsko zastupanje.

Sledeći korak je da sve policijske službenike pozovemo da utuže ovo svoje pravo. To će svakako imati za posledicu da će ionako restriktivan budžet MUP-a biti izložen dodatnim nepotrebnim sudskim troškovima, ali tu odgovornost nećemo snositi ni mi kao sindikat, niti zaposleni u MUP-u koji su oštećeni, već MUP, jer je MUP taj koji je kršio prava zaposlenih ne obazirući se na naše zahteve za pravilnu primenu propisa.

I ne samo to, prinuđeni smo da presavijemo tabak i protiv svih rukovodilaca odgovornih za nezakonito postupanje podnesemo krivične prijave i predloge za pokretanje disciplinskih postupaka.

Ipak, još uvek nije kasno da Vi lično zauzmete i ovaj problem u najkraćem roku konačno rešite i na taj način pokažete da Vam je iskreno stalo da se sva prava zaposlenih u MUP-u dosledno poštuju, a da ujedno MUP poštedite nepotrebnih troškova. Potrebno je samo da rukovodiocima svih organizacionih jedinica u MUP-u naložite da pravilno primenjuju odredbe zakona koje se odnose na radno vreme, angažovanja policijskih službenika radi obavljanja posebnih bezbednosnih poslova i zadataka, prekovremeni rad, preraspodelu radnog vremena i u tom smislu pošalju detaljne nedvosmislene instrukcije o budućem postupanju, kao i instrukcije o načinu obračuna i isplate nadoknade u vezi sa već učinjenim propustima.

U uverenju da nam je dosledna primena propisa zajednički cilj.

Predsednik SSP
Lazar Ranitović

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.