Zato što su svi policijski službenici stavljeni na stub srama kao unapred krivi, bez ustavne pretpostavke nevinosti!

Poslednjih godinu i nešto više dana nalazimo se u stalnoj strepnji i neizvesnosti. Šta će biti sutra?! Da li ću i sutra imati posao?! Prvi „krug“ racionalizacije, drugi „krug“ racionalizacije, treći „krug“ racionalizacije… U kom krugu sam ja?! Da li će starešina nepristrasno i pravično obaviti bezbednosne provere?! Da li i ja mogu potpasti pod mač „analize rizika“?! Da li to što sam pre tri godine imao/-la saobraćajnu nezgodu sa lakim telesnim povredama znači da će mi sada biti raskinut ugovor o radu?! Da li samo zato što je protiv mene pokrenut neki krivični postupak, iako znam da nisam kriv/-a, znači da ću ostati bez posla?!

Dok se svi zaposleni, među kojima i sudija, tižilac ili vojno lice, nakon čak i pravosnažne presude i izdržane kazne zatvora kraće od 6 meseci, vraćaju na dotadašnje radno mesto, to im čak ne smeta ni da napreduju, dotle policijski službenici, kao jedina kategorija zaposlenih u tom položaju, ostaje bez posla samim pokretanjem krivičnog postupka za krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti!

Član 172 ZOP je predvideo razloge za raskid radnog odnosa, a među njima je i gore pomenuti – nama je ukinuta pretpostavka nevinosti! Džaba kasnije oslobađanje na sudu, džaba sve! Bez posla ostajemo „preventivno“!

U tom zakonu piše da će svako od nas izgubiti posao onog dana kada protiv nekog od nas bude pokrenut krivični postupak zbog ma kog krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti! U njemu piše i da će svako od nas ko je već pravnosnažno osuđen za ma koje krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti – takođe izgubiti posao! U njemu piše da će svako od nas za kog se utvrdi da postoje bezbednosne smetnje – ostati bez posla! Sve to piše u članu 172. tački 2. Zakona o policiji… Ovaj član ne poznaje i ne uvažava pretpostavku nevinosti, niti poznaje i uvažava razliku između teških krivičnih dela silovanja, mita i ubistva i krivičnih dela koja nedovoljnom pažnjom možemo izvršiti već sutra – dela protiv javnog saobraćaja, dela nastala kao posledica prekomerne upotrebe sile, dela u vezi sa povredama prava po osnovu rada…

Šta li je bilo u glavi onog ko je ovakvo rešenje predložio? A šta tek u glavama onih koji su za ovakav zakon podigli ruku?

Zato – potpiši peticiju, sklonimo mač  koji visi nad glavama svih nas!

Služba za informisanje SSP
Mile Lazarević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.