Skip to main content

Полицијада 2015 – позив за све љубитеље пецања


kasapska_ada_slike_big_1_3Драге колегинице и колеге,
У природном амбијенту војвођанске равнице, у непосредној близини Новога Сада, налази се вештачко језеро Касапска Ада на којем ће се одржати такмичење у пецању у оквиру Полицијаде 2015.

Је­зе­ро je на­ста­ло ис­ко­пом пе­ска за по­тре­бе град­ње ауто-пу­та. Ње­го­во пре­тва­ра­ње у ко­мер­ци­јал­ни ре­вир по­че­ло је 2010. го­ди­не. Та­да је при­о­ба­ље по­шу­мље­но, а у во­ду су уба­че­не шкољ­ке и па­ње­ви. Ри­бљи фонд су у то вре­ме чи­ни­ли шту­ка, тол­сто­ло­бик, ме­лез (ба­бу­шка) и де­ве­ри­ка, а по­том је уне­то и се­дам то­на аму­ра и ша­ра­на (про­сеч­не те­жи­не 7,8 кг), од ко­јих је нај­ве­ћи имао 21 кг. Ре­вир, ко­јим упра­вља удру­же­ње спорт­ских ри­бо­ло­ва­ца Гла­у­цус, по­чео је са ра­дом 2011. го­ди­не.

Во­да је чи­ста, го­то­во би­стра, и бо­га­та ки­се­о­ни­ком, па је ри­ба из­у­зет­но бор­бе­на и у до­број кон­ди­ци­ји. Дно је пе­ско­ви­то, као и у це­лој бли­жој око­ли­ни (ову­да је, по не­ким по­да­ци­ма, не­ка­да те­као Ду­нав). Од ве­ћи­не ша­ран­ских ре­ви­ра Ка­сап­ска ада се раз­ли­ку­је по из­ра­зи­то не­у­јед­на­че­ној ду­би­ни, ко­ја ва­ри­ра од 1,5 до чак 8 м, док у про­се­ку из­но­си 4,5 м. Због тих осци­ла­ци­ја, пе­ца­ње је при­лич­но зах­тев­но и на­ла­же упо­тре­бу мар­ке­ра ра­ди ис­пи­ти­ва­ња дна и про­на­ла­же­ња из­глед­них ми­кро­ло­ка­ци­ја. До сва­ког од 14 уре­ђе­них и про­стра­них ме­ста мо­же се до­ћи ко­ли­ма.

Нешто више о самом језеру, као и о правилима такмичења на Полицијади 2015 можете пронаћи у прилогу испод овога текста.