Skip to main content

Буџет: Шта нас чека и колико смо новца добили у МУП


3-Budzet-MUP-2014За МУП Републике Србије, Законом о буџету за услуге полиције су предвиђена следећа средства:

– Буџет за 2013. годину: 70.682.667.000
– Ребаланс за 2013. годину: 68.801.932.000
– Буџет за 2014. годину: 68.602.664.000

Као што се може видети, буџетска сретства за услуге полиције су у паду и смањују се.

За 2014. годину укупно за МУП је опредељено 70.591.562.000 рсд.

Код ознаке 414 (Економске класификације) може се видети да ће се наставити са социјалним давањима запосленима током 2014. године, како смо и најавили раније. За то је обезбеђено 6.895.500.000 рсд.

Оно што запада у очи је ознака 422 а то су трошкови путовања који износе 1.194.561.000 рсд. за ову годину и они су смањени у односу на прошлу годину. Поставља се питање, како ће МУП односно држава да исплати заостале трошкове за путовање када се већ касни скоро целу годину?

Очигледно је да ће морати да дође до реформе начина обрачуна накнаде за путовање јер се са опредељеним средствима не могу намирити сви запослени. Односно мораће да се злоупотребе права на накнаду превоза смање на минимум.

БУЏЕТ ЗА 2014. – део који се односи наBudzet-2014
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

раздео 15.

Полицијске услуге

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 40.547.968.000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 9.961.993.000

413 Накнаде у натури 207.908.000

414 Социјална давања запосленима 6.895.500.000

415 Накнаде трошкова за запослене 1.387.690.000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 300.000.000

421 Стални трошкови 2.008.188.000

422 Трошкови путовања 1.194.561.000

423 Услуге по уговору 242.551.000

424 Специјализоване услуге 123.773.000

425 Текуће поправке и одржавање 997.613.000

426 Материјал 3.530.637.000

462 Дотације међународним организацијама 20.753.000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 33.080.000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 525.446.000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 33.300.000

511 Зграде и грађевински објекти 237.000.000

512 Машине и опрема 354.703.000

Свега : 68.602.664.000

 

Друга компонента инструмента за претприступну помоћ ЕУ – Прекогранична сарадња Прекогранична сарадња Србија-Црна Гора 2013 – „Прекогранична контрола поплава и спашавања”

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 490.000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 123.000

422 Трошкови путовања 260.000

423 Услуге по уговору 2.026.000

512 Машине и опрема 6.242.000

Свега за пројекат 1310: 9.141.000

 

Прекогранична сарадња Румунија-Србија 2013 – „Побољшање способности Румуније и Србије при реаговању у ванредним ситуацијама”

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.843.000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 961.000

422 Трошкови путовања 1.828.000

423 Услуге по уговору 78.852.000

512 Машине и опрема 44.958.000

Свега за пројекат 1315: 130.442.000

 

Прекогранична сарадња Румунија-Србија 2013 – „Јачање заједничког управљања у ванредним ситуацијама у пограничној области Румунија – Република Србија”

422 Трошкови путовања 80.000

512 Машине и опрема 187.767.000

Свега за пројекат 1316: 187.847.000

 

Прекогранична сарадња Румунија-Србија 2013 – „Заједничко управљање ванредним ситуацијама у Карансебеш – Јужно Банатском округу”

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 600.000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 149.000

422 Трошкови путовања 72.000

512 Машине и опрема 193.469.000

Свега за пројекат 1317: 194.290.000

 

Прекогранична сарадња Мађарска-Србија 2013 – „Прекогранична сарадња Новог Сада и Сегедина у развоју хармонизованих метода и успостављању заједничке базе података за анализу „дизајнерских наркотика”

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.171.000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 292.000

422 Трошкови путовања 83.000

423 Услуге по уговору 251.000

512 Машине и опрема 38.962.000

Свега за пројекат 1325: 40.759.000

 

Прекогранична сарадња Бугарска-Србија 2009- „ФоренсицБулСер2011-Јачање форезничких капацитета у домену организоване прекограничне превенције криминала”

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.708.000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 927.000

512 Машине и опрема 84.050.000

Свега за пројекат 1327: 88.685.000

Свега за програм 2602: 651.164.000

 

Извори финансирања за функцију 310:

01 Приходи из буџета 68.965.958.000

56 Финансијска помоћ ЕУ 300.938.000

Укупно за функцију 310: 69.266.896.000

Извори финансирања :

01 Приходи из буџета 68.965.958.000

56 Финансијска помоћ ЕУ 300.938.000

Свега : 69.266.896.000

 

15.1 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

 310 Полицијске услуге

424 Специјализоване услуге 13.500.000

425 Текуће поправке и одржавање 60.000.000

426 Материјал 250.000.000

511 Зграде и грађевински објекти 30.000.000

512 Машине и опрема 971.166.000

Извори финансирања за функцију 310:

01 Приходи из буџета 1.324.666.000

Укупно за функцију 310: 1.324.666.000

Извори финансирања за главу 15.1:

01 Приходи из буџета 1.324.666.000

Свега за главу 15.1: 1.324.666.000

Извори финансирања за раздео 15:

01 Приходи из буџета 70.290.624.000

56 Финансијска помоћ ЕУ 300.938.000

 

 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15. МУП: 70.591.562.000

Детаљнији приказ Буџета за 2013. и 2014. годину који се односи на Министарство унутрашњих послова можете погедати овде:http://novi.ssp.org.rs/wp-content/uploads/2013/12/Pregled-2013-2014.pdf

 


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ