Skip to main content

Допис начелнику ПУ Крагујевац – тражимо хитан састанак!


ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА КРАГУЈЕВАЦ
– Начелник –
Иван Ђоровић
ПРЕДМЕТ: Захтев за хитан састанак са руководством ПУ Крагујевац
Поштовани,
Руководство Синдиката српске полиције одржало је састанак са члановима и командиром ПС Топола где смо дошли до сазнања да се у ПС Топола непоштује Закон о раду, Закон о полицији, Правилник о платама запослених у МУП-у и други законски акти. Та чињеница ствара негативну атмосферу и подиже незадовољство код запослених. У разговору са запосленима дошли смо до следећих сазнања:

– У ПС Топола постоје два радника са шифром ,,Ф“ који су по налазу и мишљењу комисије способни за обављање послова полицијских службеника али без ношења оружја. С обзиром да је тим полицијским службеницима одузето оружје, они се шаљу се на извршење службених задатака који су изложени ризику за живот и безбедност како полицијских службеника тако и грађана које они обезбеђују. На пример шаљу се на интервенције ради успостављања јавног реда, на обезбеђење објеката, личности и слично.
– Полицијским службеницима који су ангажовани ван места рада у складу са Уредбом Владе Републијке Србије о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, и депешом помоћника министра, начелника Сектора финансија, људских ресурса и заједничких послова број 06/1-3242/11 од 02.09.2011. године не исплаћује загарантована дневница која им  по праву припада.
– Полицијским службеницима који су имали прековремени рад на месечном нивоу не издаје се Решење за прековремени рад па тако  исти нису у могућности да остваре своје право што је у дирекој супротности са Законом о полицији и Правилником о платама запослених у Министрарсту унутрашњих послова.
– Не поштује се одредба из Закона о раду Члан 66. у коме стоји: ,,Запослени има право на одмор између два узастопна радна дана у трајању од најмање 12 часова непрекидно“.
У разговору са командиром ПС Топола Малетић Гораном долазимо до сазнања да је такве инструкције добио од Начелника одељења за логистику Матовић Миленка и да је он у обавези да по томе поступи.
Због свега изнетог тражимо са Вама хитан састанак како би ове проблеме решили.
С поштовањем,
Број 1238-01/12
У Ужицу 25.10.2012. године
Председник
Глишо Видовић
 


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ