Skip to main content

Дисциплинска одговорност: Бироу за представке и жалбе, Секретаријату и Сектору унутрашње контроле полиције


Синдикат српске полиције, добио је одговор на питања у вези дисциплинске одговорности од Секторора унутрашње контроле полиције.

Наш допис:
Синдикат српске полиције упутио је данас дописе Бироу за представке и жалбе, Секретаријату и Сектору унутрашње контроле полиције и затражио одговоре и тумачење.
У Министарству унутрашњих послова користе се и примењују разна законска и подзаконска акта у форми разних важећих правилника, Посебног колективног уговора за полицијске службенике, упутства, инструктивних депеша и слично.
У зависности од типа набројаних докумената, све чешће смо у прилици да се сусрећемо са непоштовањем, или селективним поштовањем истих, и ако су важећи и на снази.
С тим у вези, молимо Вас за правно тумачење и мишљење Секретаријата који се односи на одговорност запослених за непридржавање или не поступање по набројаним подзаконским актима.
Молим Вас за одговоре на следећа питања:

  1. Правилници: постоји ли правни основ за утврђивање одговорности запослених у МУП за не придржавање или не поступање по разним правилницима који су важећи у МУП? На који начин се може покренути поступак за утврђивање одговорности радника? Како и на који начин се утврђује одговорност радника за не поступање по правилницима?
  2. Посебни колективни уговор за полицијске службенике: постоји ли правни основ за утврђивање одговорности запослених у МУП за не придржавање или не поступање по овом уговору? На који начин се може покренути поступак за утврђивање одговорности радника за не примењивање овог уговора? Како и на који начин се утврђује одговорност радника за не поступање по овом уговору?
  3.  Упутства: постоји ли правни основ за утврђивање одговорности запослених у МУП за не придржавање или не поступање по разним упутствима који су важећи у МУП? На који начин се може покренути поступак за утврђивање одговорности радника за непоштовање разних упутстава? Како и на који начин се утврђује одговорност радника за не поступање по разним упутствима?
  4. Инструктивне депеше: постоји ли правни основ за утврђивање одговорности запослених у МУП за не придржавање или не поступање по разним инструктивним депешама које су важеће у МУП? На који начин се може покренути поступак за утврђивање одговорности радника за непоштовање разних инструктивних депеша? Како и на који начин се утврђује одговорност радника за не поступање по разним инструктивним депешама?

Број:  40и /012
Београд, 14.03.2012.године


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ