Skip to main content

Државна ревизорска институција поднела извештај о контроли МУП-а


Државна ревизорска институција Републике Србије поднела је извештај о ревизији саставних делова Финансијских извештаја Министарства унутрашњих послова за 2012. годину.

Преносимо вам делове Извештаја:

 ОСНОВ ЗА МИШЉЕЊЕ

 1. Министарство је ангажовало 14 лица по основу уговора о привременим и повременим пословима за обављање истоврсних послова у трајању дужем од законом прописаног максималног рока трајања привремених и повремених послова, односно 120 радних дана и по основу ангажовања дужег од прописаног исплатило 807 хиљада динара, што није у складу са чланом 197. Закона о раду и чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему.
 2. Министарство унутрашњих послова је у периоду 01.01-31.12.2012. године, преузело обавезу и одобрило исплату новчане помоћи за побољшање материјалног положаја запослених у укупном износу од 6.277.215 хиљада динара, што није у складу са Законом о полицији и чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему.
 3. Министарство унутрашњих послова је Решењем о попису и образовању комисија за попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2011. године (01/ број 11585/11-2, без датума), утврдило право на награду по основу радног доприноса на спровођењу задатака из овог решења, применом члана 144. Закона о полицији, који као послови представљају редовне активности и не припадају правима у вези са оставрењем награде и по том основу исплатило износ од 2.858 хиљада динара.

 ПРЕПОРУКЕ

Препоручује се Министарству унутрашњих послова:

 1. да акт којим се уређују плате усагласи са одредбама Закона о полицији којима се регулише питање утврђивања плата: тако што би се основни коефицијент утврдио само у односу на звање, а платни разред у оквиру звања као основ за напредовање; у делу који се односи на увећање кофицијента плате по основу остварених изузетних резултата рада; у делу који се односи на додатак на плату по основу времена проведеног на раду (минули рад). (Тачка 3.1.1. подтачка а) и подтачка в) овог извештаја)
 2. да изврши ажурирање свих досијеа запослених и устроји процедуру за даљу периодичну проверу веродостојности личних докумената запослених и да досијеа запослених чува и одлаже у за то прописаним регистраторима – личним картонима запослених по сегментима.
 3. да расходе на име плата, додатака и накнада запослених (зараде) евидентира у складу са чланом 29. Закона о буџетском систему и чланом 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем;
  – да програм за обраду плата усклади са потребама обрачуна, рачуноводственог и другог евидентирања и извештавања,
  – да рекапитулацију обрачуна плата и обрачунски лист плате запослених допуни и да у истим посебно искаже обрачуната и исплаћена средства по основу основног и додатног коефицијента, по основу увећања коефицијента плате за остварене резултате рада, по основу додатка на плату за стаж осигурања са увећаним трајањем, као и да додатке на плату, који су исказани у шифрама, искаже и описно у складу са називима наведених права. (Тачка 3.1.1. подтачка б) и подтачка д) овог извештаја)
 4. да уговоре о обављању привремених и повремених послова закључује у складу са чланом 197. Закона о раду и да расходе за плате по уговорима о привременим и повременим пословима планира и извршава са групе конта 423000 – Услуге по уговору, а не са субаналитичког конта 411131 – Плате привремено запослених, у складу са чланом 29. Закона о буџетском систему и чланом 9. ст. 1. и 3. и чланом 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. (Тачка 3.1.2. овог извештаја)
 5. да Правилник о условима за остварење права на наплату трошкова превоза запослених у Министарству унутрашњих послова 01 број: 12221/11 од 24.10.2011. године усагласи са Законом о полицији, у погледу права на накнаду трошкова превоза на посао и са посла, односно у погледу ограничења да се наведено право остварује само за долазак на посао и одлазак са посла. (Тачка 3.3.1. овог извештаја)
 6. да права запослених на друга примања утврђује у складу са важећим прописима. (Тачка 3.4.3. подтачка 2. овог извештаја)
 7. да посебним актом уреди и ближе дефинише институт другог радног доприноса из члана 144. Закона о полицији, и са тим у вези права полицијских службеника и других запослених у погледу остваривања права на награду, односно да преиспита основаност додељивања нагарада за рад у комисијама. (Тачка 3.6.2. подтачка 1. овог извештаја)
 8. да попише и усагласи са Народном банком Србије, Заводом за израду новчаница, стање количина неперсонализованих образаца, да попише и усагласи количине образаца које представљају шкарт, да у пословним књигама у ванбилансној евиденцији искаже стање залиха образаца за персонализацију и обавезе по основу истих, као и обавезе по основу утврђеног шкарта, у складу са Уговорима о пословно – техничкој сарадњи, њиховим анексима, усаглашеном.

Комплетан извештај у ПДФ формату преузмите ОВДЕ!


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ