Skip to main content

I – Прекршајна пријава против Драгана Поповића


justicijaКада неправда постане правило, отпор је твоја дужност! – Прекршајном суду у Београду поднели смо захтев за покретање прекршајног поступка против Драгана Поповића овлашћеног лица у Бироу за информације од јавног значаја у Кабинету министра. Синдикат нема дилеме да ли треба да користисти сва правна и синдиклна средства и бори се против послушника који скривају информације и истину од очију јавности. Драган поповић се оглушио о Решење службе Повереника за информације од јавног значаја да МУП достави Синдикату тражене информације. Предвиђена казна за начињени прекршај није велика за Кабинетске плате, тако да колега може да плати ако се већ труди да непоштује  закон.

ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ БЕОГРАД
Тимочка бр. 14 у Београду

Подносилац   захтева:
СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ
Драган Жебељан, овлашћено лице
Кнеза Милоша 101
Београд
Тел. 064/800-55-95

ПРЕДМЕТ:  IЗахтев за покретање прекршајног поступка против Драгана Поповића, овлашћеног лица у Бироу за информације од јавног значаја у Министарству унутрашњих послова Републике Србије

На основу члана 179. став1. и члана 180. Закона о прекршајима, овлашћено лице у СИНДИКАТУ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ подноси

 З А Х Т Е В
ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА


П р о т и в :

 ДРАГАНА ПОПОВИЋА, тел. 064/89-28-390, 011/3110-356, радника Бироа за информације од јавног значаја у седишту Министарства унутрашњих послова Републике Србије, овлашћеног лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, са радним местом на адреси Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд

Због постојања основане сумње да је извршиo прекршај из члана 46. тачка 14. Закона о Слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) у даљем тексту ЗОСПИОЈЗ.

 • Тачка 14)  – не поступи по решењу Повереника (члан 28. став 1);

Члан 28

Решења Повереника су обавезујућа, коначна и извршна.

Административно извршење решења Повереника спроводи Повереник принудом (принудном мером, односно новчаном казном), у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

У поступку административног извршења решења Повереника не може се изјавити жалба која се односи на извршење.

Ако Повереник не може спровести своје решење на начин из става 2. овог члана, Влада му на његов захтев пружа помоћ у поступку административног извршења тог решења – применом мера из своје надлежности, односно обезбеђивањем извршења решења Повереника непосредном принудом.

 О б р а з л о ж е њ е

Постоји основана сумња да је осумњичени Драган Поповић,  овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Министарству унутрашњих послова Републике Србије одговорна због незаконитог рада.

1. У својству овлашћеног лица у Синдикату српске полиције, Драган Жебељан се на основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја, Захтевом за приступ информација од јавног значаја обратио Бироу за информације од јавног значаја у Министарству унутрашњих послова, актом од 14.11.2013.године и том приликом затражио информације које су у прилогу.

Решењем од 05.12.2013.године заведеног под бројем 10594/13-3, потписаног од стране овлашћеног лица Драгана Поповића, ОДБИЈА захтев Драгана Жебељана, односно овлашћеног лица у Синдикату српске полиције уз образложење које се налази у прилогу Решења.

Жалбу против одлуке органа власти, односно Министарства унутрашњих послова, овлашћено лице у Синдикату предаје служби Повереника за информације од јавног значаја 13.12.2013. године којом побија све наводе Министарства из образложења Решења.

2. Служба Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Решењем број 07-00-03998/2013-03 од 31.01.2014.године, усваја Жалбу синдиката и НАЛАЖЕ Министарству унутрашњих послова Републике србије да у року од пет дана од дана пријема, Синдикату достави тражене информације.

Чак ни по Решењу Повереника, које је обавезујуће, коначно и извршно (члан 28. ст. 1. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја) овлашћено лице Драган Поповић, не поступа у складу са законом и Синдикату не доставља тражене информације.

На тај начин одговорно лице Драган Поповић, чини прекршај из члана 46. тачка 14. (Непоступање по решењу Повереника) за шта је запрећена новчана казна од 5.000 до 50.000 динара за прекршај одговорног лица у органу јавне власти.

3. Синдикат српске полиције, у складу са чланом 264. ст. 2. Закона о општем управном поступку, у вези са чланом 28. ст. 2. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја подноси Предлог за спровођење административног извршења и то 04.03.2013.године. Извршење до данас није спроведено, односно Синдикат није дошао до тражених информација, а због немарног или незаконитог рада овлашћеног лица.

Орган власти који је у поседу тражених информација, дакле Министарство унутрашњих послова, кога по овој ствари заступа Драган Поповић, до данас није дао разлоге непоступање по захтеву Синдиката односно заштно није поступило по Решењу Повереника које је коначно и извршно.

И више је него јасно да овлашћено лице у Министарству, Драган Поповић, сво време од добијања Захтева Синдиката 14.11.2013.године поступао  незаконито, несавестно или немарно или је пропустио радњу за коју је овлашћен, односно поступио противзаконито те је Синдикату ускратила доставаље тражене информације, односно чинио све да тражене информације не достави тражиоцу у протеклом, и ако му је то законски наложено од стране службе Повереника.

С тим у вези, Синдикат српске полиције преко овлашћеног лица

 п р е д л а ж е

1. да надлежни прекршајни судија покрене прекршајни поступак у складу са својим овлашћењем и Законом о прекршају и да изведе све потребне доказе ради утврђивања правно – релевантних чињеница у вези са спорним случајем.

 С тим у вези предлаже увид и читање аката, и то:

 1.  Захтева Синдиката за приступ информација од јавног значаја од 14.11.2013.год;
 2. Решење МУП од 05.12.2013. год.
 3. Жалбу синдиката од 13.12.2013.;
 4. Решење Повереника за информацие од јавног значаја и заштиту података о личности број 07-  00-03998/2013-03 од 31.01.2014.год. и
 5. Предлога Синдиката за спровођење административног извршења од 04.03.2014.године.

Као и саслушање сведока Драгана Жебељана тражиоца информације испред Синдиката српске полиције и Станојле Мандић заменице Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

2. да након свих изведених доказа Драгана Поповића огласи кривим и казни је у складу са прописаном новчаном казном у висини од 5.000 до 50.000 динара за прекршај који је начинила у својству одговорног лица у Министарству унутрашњих послова, у складу са чланом 46. тачка 14. Закона о Слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) .

 Прилог:

 1. Захтева Синдиката за приступ информација од јавног значаја од 14.11.2013.год;
 2. Решење МУП од 05.12.2013. год.
 3. Жалбу синдиката од 13.12.2013.;
 4. Решење Повереника за информацие од јавног значаја и заштиту података о личности број 07-00-03998/2013-03 од 31.01.2014.год. и
 5. Предлога Синдиката за спровођење административног извршења од 04.03.2014.године.

 

У Београду  11.03.2014.године

Подносиоц захтева
председник СГ Београд
Драган Жебељан


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ