Skip to main content

Ивици Дачићу: Противзаконита депеша која се односи на уштеде у МУП


Поштовани господине Дачићу,

Поводом Ваше депеше2013-10-18 Допис Дачићу у вези депеше о уштедама број 01-10283/2013-9 од 10.10.2013. године, у којој је наведен став да у случају упућивања полицијских службеника на семинаре ради стручног усавршавања ван места рада њима не припада право на дневницу, Синдикат српске полиције указује на следеће:

  • Потпуно је неосновано позивање на члан 153. став 1. Закона о полицији као правни основ за став наведен у депеши. Ово из разлога што се члан 153. Закона о полицији не односи на случајеве упућивања полицијских службеника на семинаре ради стручног усавршавања, а и због тога што министар, у склопу овлашћења из става 2. тачка 3. цитираног члана закона, није посебним актом ближе уредио права, обавезе и одговорности полицијских службеника у оваквим случајевима. У том смислу правно је неодрживо  да се право на дневницу ускраћује депешом, без обзира на мотиве доношења депеше (рестриктивно извршење буџета, рационалније пословање и спровођење мера за смањење трошкова у МУП), јер се ради о стеченом праву по основу рада.
  • Полицијски службеник који се упућује на семинар ван места свог рада има право на дневницу у складу са општим прописима који регулишу ту материју из разлога што такав његов ангажман има третман поступања по налогу непосредног старешине и извршавања редовних радних обавеза – потпуно исто као да је привремено упућен ван места свог рада ради обављања редовних полицијских послова.
  • У прилог оваквог става посебно наводимо да се у редним листама полицијских службеника који су упућени на семинаре то време води као време проведено на раду, што недвосмислено упућује на закључак да се ради о редовном извршавању радних обавеза, а самим тим полицијски службеник остварује и сва друга акцесорна права, у која спада и право на дневницу.

Желим да истакнем да се Синдикат српске полиције не слаже са  депешом број 01-10283/2013-9 од 10.10.2013. године, односно да сматра да је противзаконита!

У случају да се депеша и даље буде користила и да нам се јаве оштећени чланови-запослени, Синдикат српске полиције ће им пружити сву правну заштиту у остваривању законских права.

Наш став који смо и раније изнели је потреба увођења ригорозних мера штедње, међутим, мере штедње се не могу успоставити на такав начин да се очигледно не поштују законска или подзаконска акта. Ако поступимо супротно законима, улазимо у самовлашће и анархију, а то свакако да не смемо и не можемо да допустимо!

С поштовањем,

Председник
 Глишо Видовић