fbpx
Skip to main content

Извештај са одржаног састанка у Министарству рада и социјалне политике


На захтев Синдиката српске полиције, 09.03.2012.године у 14:00 часова у Београду одржан је радни састанак у просторијама Управе за безбедност и здравље на раду, Министарства рада и социјалне политике.
Синдикат српске полиције представљали су Глишо Видовић и Драган Жебељан, док су представници Министарства рада и социјалне политике били Вера Божић Трефалт директорка Управе за безбедност и здравље на раду, Предраг Перуничић директор Инспектората за рад, Рамзо Хуковић начелник Одељења инспекције за рад и госпођа Бојана Јовановић начелник Одељења за другостепени управни поступак у области радних односа и безбедности и здравља на раду.

Теме разговора биле су:
– упознавање и надлежност органа,
– униформа и опрема за рад запослених у МУП,
– услови у просторијама за рад запослених и
– услови смештаја запослених.
Наша делегација изнела је проблематику са терена која се односила на униформу, опрему, лоше услове рада у објектима МУП које користимо за рад или смештај људства (акценат је стављен на границу и Копнену зону безбедности), опасност од објеката који су од азбеста или имају азбестне зидове или подове, недостатак воде у објектима, недостатак или неисправност санитарних чворова.
Током разговора, саговорнике смо упознали да је ССП у предходном периоду имао разговоре на ову тему са послодавцем (Дирекција полиције и Сектор финансија, зудских ресурса и заједничких послова) али да разговори нису дали задовољавајуће и конкретне резултате, сем да се послодавац слаже да проблеми постоје али да нема финансијских могућности да се проблеми реше.
Из свега што смо изнели, госпођа Вера Божић Трефалт директорка Управе за безбедност и здравље на раду, и господин Предраг Перуничић директор Инспектората известили су нас и обавезали се да ће у року од 30 дана затражити заказивање заједничког радног састанка са Министарством унутрашњих послова Републике Србије с обзиром да је оцењено да смо као странка у поступку изнели врло прецизне и конкретне захтеве и да су притужбе који су изнети ранијим дописом и на састанку оцењени као основани, правно утемељене и реални.
На састанаку смо добили одговор на питање колика је минимални простор потребан за радника који послове обавља у затвореном простору. Начелница Вера Божић Трефалт изјавила је да је послодавац у обавези да ранику који делатност обавља у затвореном простору, обезбеди најмање простор који покрива два квадратна метара.
На састанку је договорено да је потребно да Синдикат српске полиције изврши процену проблематике са терена и у што краћем року достави основне податке који се односе на следеће:
1. Попис и број објеката који немају пијаћу и техничку воду и оквиран број угрожених радника;
2. Попис и број објеката који је неуслован за смештај и рад људства и оквиран број угрожених радника;
3. Попис и број објеката који је неуслован за рад људства (који је мањи од два метара квадратна за једног радника) и оквиран број угрожених радника;
4. Попис и број објеката који не поседује или су неисправни тоалети и мокри чворови и оквиран број угрожених радника;
5. Попис и број објеката који је саграђен или у себи има азбест и оквиран број угрожених радника;
С тим у вези председници синдикалних група и остали чанови су у обевзи да прикупе информације које се односе на преходних пет тачака, обраде их и доставе у року од 15 дана како би смо сачинили свеобухватан и једниствен извештај и упутили их поменутим институцијама.
Молим вас да крајње реално и професионално сагледате проблематику на терену и доставите тражене информације а по могућности и предлоге за решење проблема. Такође, уколико сте упознати са проблемима на терену где наш синдикат нема своје синдикалне групе доставите и податке и са тих терена. Ако сте у могућности, доставити нам и фотографије као илустрацију.
Молим представника Министарства унутрашњих послова који буде договарао и заказивао будући радни састанак са представницима Министарства рада и социјалне политике, Управе за безбедност и здравље на раду и Инспекцијом рада, да овај синдикат благовремено обавести о термину наредног заједничког састанка.
Број: 35и /011
Београд, 10.03.2012.године


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ