Beograd – 10.3.2017. godine, – U Palati Srbija, održan je redovan mesečni sastanak sa Radnom grupom za saradnju sa sindikatima. Predsedavajući Radnom grupom, državni sekretar, Milosav Miličković bio je odsutan sa sastanka zbog neodložnih obaveza te ga je menjao gospodin Željko Veselinović, načelnika Sektora za materijalno finansijske poslove.

Delegaciju Sindikata srpske policije sačinjava li su: Lazar Ranitović – predsednik SSP, Boban Đorđić – član GO SSP, Nikola Petrović – član GO SSP, Radislav Mijatović – predsednik SG Šid

Teme o kojima smo razgovarali  su sledeće:

Prostorije za presvlačenje policijskih službenika u OdreduŽandarmerije u Beogradu

Prostorije su neuslovne u toj meri da je teško rečima opisati. Naime u to se lično uverio i direktor policije tokom svoje nedavne posete. Dosta prozora je polomljeno te su isti zatvoreni kartonima i slično. U samim prostorijama se grejanje vrši trofaznim kaloriferima, a kako je stanje stolarije i pozora katstrofalno a prostorije visoke oko 4 metara, ovo ne samo da je neefikasno nego i toliko opterećuje istalaciju da postoji mogućnost požara. Broj kalorifera je ograničen ne samo instalacijom u objektu nego i obližnjom trafo stanicom koja ne može da izdrži dodatno opterećenje. Na sajtu Sindikata srpske policije ovo je bila tema 26.09.2016 godine (http://ssp.org.rs/druga-strana-medalje/). U pomenutom tekstu možete videti i neke od fotografija pomenutih prostorija. Smatramo da u 21. veku nema opravdanja za ovakvo stanje prostorija u kojoj borave ljudi. Pogotovu je nemoguće objasniti policijskim službenicima da je obližnja zgrada (udaljena 50 m od ovih prostorija) u kojoj je smeštena komanda Odreda u potpunosti renovirana a da postoje određeni razlozi zbog kojih ova u kojoj su smešteni policijski službenici ne može da se renovira i privede nameni makar i u manjoj meri. Takođe policijski službenici su hteli da se sami između sebe organizuju te da sami prikupe sredstva da makar okreče iste prostorije (pošto sa plafona stalno otpadaju komadi i slojevi od prethodnih molerskih radova najverovatnije od pre 20-30 godina) ali ni to nije omogućeno.

Odgovor na temu dao je predstavnik Žandarmerije gospodin Divjak, koji je izjavo da kompleks gde se nalazi objekat Žandarmerije nije u vlasništvu MUP-a, te kapitalna ulaganja nisu moguća odnosno produktivna. Sa problemom je upoznat komandant Žandarmerije, gospodin Goran Dragović i u toku je pribavljanje dokumentacija za renoviranje. Sistemsko rešavanje problema objekta biće omogućeno prevazilaženjem problema pravne prirode, odnosno prelaskom objekta u vlasništvo MUP-a kada će biti ostvaren osnovni preduslov za kapitalna ulaganja. Na pitanje kako je moguće da je nerešen imovinsko-pravni status zgrada u kojima je smešten beogradski OŽ, gde je objekat komande OŽB sređen u potpunosti, dok objekat za smeštaj ljudstva nije iako je u pitanju isti kompleks zgrada  gospodin Divjak nije  imao odgovor.

Ishrana policijskih službenika angažovanih u KPZ „Zabela“ u Požarevcu.

Na prethodnim sastancima smo ukazivali na ovaj problem i rečeno nam je da će se ovo rešiti u dogovoru sa Ministarstvom pravde te da će se policijskim službenicima omogućiti da se hrane u restoranu Ministarstva pravde u pomenutom KPZ-u, do današnjeg dana ništa nije rešeno i dalje policijski službenici dobijaju 3h7 konzervi za 7 dana angažovanja. Razloge zbog kojih ovo nije dobro naveli smo i prethodni put ali i sada ukazujemo na jedan i najvažniji, a to je zdravlje policijskih službenika.

Odgovor na temu dao je sekretar MUP-a, gospodin Todorović koji je izjavio da je formirana Radna grupa koju sačinjavaju predstavnici MUP-a, Ministarstva pravde i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, da je rad Radne grupe pri kraju te da se očekuje sklapanje sporazuma između pomenutih institucija, kojim će između ostalog biti rešeno i pitanje ishrane pripadnika MUP-a upućenih u KPZ „Zabela“ u Požarevcu. Dakle, poslodavac je pribegao starom oprobanom receptu: “Ako ne želiš da rešiš problem, ti formiraj komisiju!”, al hajde da sačekamo i to.

Službeni psi u PU Sombor

U Policijskoj upravi Sombor u poslednjih 5 godina nema službenih pasa iako je rukovodstvo PU Sombor u više navrata u prethodne 3 godine slalo zahteve i urgencije kako bi se ovaj problem rešio. PU Sombor imala je dva psa jednog za ekspoziv i drugog za drogu. Oba psa su uginula usled starosti. PU Sombor suočena je sa poteškoćama kada su pre svega u pitanju protivdiverzioni pregledi mesta održavanja javnih skupova (upotreba službenog psa za eksplozive) i preteresi stanova i dr. prostorija kada je u pitanju pronalazak opojnih droga. PU Sombor jedina je uprava koja nema službene pse. U izuzetnim situacijama moguće je iz susednih uprava angažvanje policijskih službenika sa službenim psima ali neretko postoje situacije i događaji koji ne trpe odlaganje a neophodna je upotreba službenih pasa. Da li postoje realne šanse da PU Sombor dobije službene pse? Da li je MUP planirao sredstva za nabavku i obuku službenih pasa u tekućoj godini? Postoji li plan nabavke i podmlatka službenih pasa kako i druge PU ne bi došle u isti problem.

Odgovor na pitanja dao je pomoćnik načelnika Uprave policije, gospodin Joksimović koji je izjavio da su za tekuću godinu opredeljena sredstva za Brigadu policije, Četu za službene pse, dok za ostale organizacione jedinice ministarstva nisu opredeljena sredstva za nabavku službenih pasa. Prioritet Ministarstva je granica i aerodrom. Obezbeđivanje službenih pasa moguće je na dva načina i to: iz legla postojećih pasa unutar Policijske brigade, putem kupovine i donacijom. Ministarstvo je obezbedilo sredstva za ishranu pasa u narednih 4-5 godina.

Službena vozila

Na prethodnim sastancima obavešteni smo da MUP planira nabavku i raspodelu 1200 patrolnih vozila. Vozni park pojedinih policijskih uprava je na izdisaju, velik je broj vozila rashodovan i vozila su često neispravna čega je svesno i samo rukovodstvo MUP-a. Da li je kontigent patrolnih vozila pristigao i kada će biti raspodela vozila po policijskim upravama?

Odgovor na pitanja dao je predsedavajući, gospodin Veselinović, koji je izjavio da je neophodno završiti sveukupnu dokumentaciju koja je veoma kompleksna, da je potrebno nerentabilna i dotrajala vozila koja se nalaze u organizacionim jedinicama MUP-a rashodovati, te da će se izvršiti popis vozila po jedinicama i da će nakon toga uslediti raspodela od strane Direkcije policije. Raspodela se može očekivati oko polovine godine, dok će par stotina vozila po urgentnosti raspodeliti u narednih mesec dana.

Odlazak u mirovne misije pripadnika MUP-a

U okviru MUP-a ne postoji akt kojim je uređena ova materija, odnosno način odabira pripadnika koji će biti upućeni u mirovnu misiju. Naime, ko prođe testiranje iz engleskog jezika i kurs, te dobije sertifikat, čeka na upućenje. O samom upućenju, odlučuje Kabinet direktora policije, kome pre toga spisak dostavlja Sektor za međunarodnu saradnju i evropske poslove (spisak svih policijskih službenika koji ispunjavaju uslove). Predlog sa imenima kandidata (potreban broj za odlazak, plus rezerva-uži spisak), iz Direkcije dostavljaju Kabinetu ministra, i tu se donosi konačna odluka o upućivanju. U praksi se dešava da pojedini pripadnici bivaju upućivani više puta u misiju dok pojedini koji su prošli sve obuke i ostvarili uslove nisu bili upućivani. U Vojsci Srbije postoje jasno definisana pravila. Nakon testiranja i obuke pravi se rang lista, na kojoj svako može da vidi kada bi mogao da bude poslat u mirovnu misiju, ako su u pitanju individualni odlasci, dok je za upućivanje jedinice drugačije pravilo. MUP šalje isključivo pojedince a ne cele jedinice. Tako da svaki pripadnik vojske može ostvariti uvid u rang listu koja je javno dostupna, i zna kada bi mogao otići u misiju. Sve je transparetno dok u MUP-u nije takav slučaj. Potrebno je da MUP uredi ovu oblast, definiše jasna pravila, da se sačinjavaju rang liste i sve bude javno dostupno i transparentno. Da li MUP ima u planu da uredi i ovu oblast i na koji način?

Prema saznanjima do kojih smo došli – ove godine u mirovne misije MUP treba da uputi 7 policijskih službenika i to 5 u misiju na Haiti i 2 u mirovnu misiju na Kipru. Do prošle godine upućeno je  6 pripadnika u mirovnu misiju u Liberiji. Konkretnije odgovre na postavljena pitanja su nam ostali dužni, očekujemo da ih u što kraćem roku dostave.

Odgovor na predmetnu temu SSP će dobiti mejlom od strane Sektora za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje nakon čega će biti objavljen.

PU Niš – nedostatak ručnih radio stanica i baterija

U PU Niš policijski službenici nemaju dovoljan broj ručnih radio stanica a baterije na istim su kratkog trajnja. Dok obavljaju patrolnu delatnost, usled pražnjenja baterija, nemaju adekvatnu komunikaciju sa dežurnom službom i ostalim patrolama na terenu. Određeni broj policijskih službenika biva upućen u službu bez ručnih radio stanica zbog nedostatka.

Odgovor je dao Željko Veselinović kojom prilikom je saopštio da se ušlo u proceduru zanavljanja i nabavke ručnih radio stanica i baterija za radio stanice te da se u narednih 2 meseca može očekivati raspodela po org. jedinicama nakon završenog postupka nabavke.

Da li policijski službenik može samostalno obavljati pozorničku i patrolnu delatnost ?

Zbog neujednačene praske na terenu imamo različite situacije gde policijski službenik obavlja pozorničku delatnost samostalno na pozorničkom rejonu ili pak u patroli na sektoru. Potreban je jasan i nedvosmislen stav ministarstva kao i upoznavanje svih rukovodilaca radi ujednačenog postupanja. SSP rukovodeći se bezbednošću i zaštitom samog policijskog službenika smatra da ne bi trebalo niti smelo uputiti policijskog službenika samostalno da obavlja zadatke naročito na mestima i u vreme gde je opasnost po bezbednost građana i imovine izražena a samim time i po OSL. Primer je slučaj u PU Niš, PI Crveni krst, naselje Stočni trg (romsko naselje) gde se ujedno postupa po akciji „Crni put“  gde je izvršen napad na policijskog službenika Vasković Gorana 28.2.2017. god. koji je samostalno obavljao pozorničku delatnost, nije imao ručnu radnu stanicu a pozorničku delatnost je obavljao u delu grada gde je velik broj recidivista u izvršenju krivičnih dela. SSP je apelovao na načelnika PU Niš (kako prethodnog, tako i trenutnog) da se ne upućuju samostalno policijski službenici da obavljaju zadatke u ovom području zbog visokog rizika po bezbednost policijskih službenika.

Pomoćnik načelnika Uprave policije, gospodin Joksimović dao je odgovor da predmetna materija na osnovu Zakona o policiji kroz adekvatan pravilnik još nije uređena te da će to uskoro biti regulisano donošenjem pravilnika. U prethodnom periodu poslato je više instruktivnih depeša rukovodiocima da se pozornička delatnost obavlja samostalno pešice s tim što je rukovodilac dužan da na osnovu bezbednosne procene tamo gde je situacija povišenog rizika pozorničku delatnost obavljaju dva pozornika. Patrolnu delatnost obavljaju minimum dva policijska službenika.

Odmarališta „NARCIS“ i „PROMENADA“

Dopisom broj 01-9398 od 1.12.2016. godine ministar se obratio Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije predlogom da odmarališta „Promenada“ u Vrnjačkoj Banji i „Narcis“ na Zlatiboru se „vrate“ pomenutom organu na upravljanje jer „MUP nema potrebu za korišćenjem hotela“

Hoteli su odmarališta zaposlenih u MUP kojima upravlja ministarstvo, smatramo nedopustivim da se hoteli daju u nadležnost drugom organu čime zaposleni ostaju bez ikakvog objekta gde bi mogli da provode odmore. Zahtevamo da ministar povuče predlog. Postavljamo pitanje kako to da dva hotela koja bolje posluju odlaze pomenutom organu pre recimo hotela na Goču koji nije na atraktivnoj lokaciji i koji ne posluje bolje u odnosu na pomenute? Pored gubitka prava raspolaganja nad imovinom neizvesna je kasnija sudbina zaposlenih koji rade u pomenutim hotelima Posebno ističemo da zaposlenima u MUP su potrebna odmarališta jer velik broj zaposlenih koristi usluge hotela zbog povoljnosti koje pruža koje su jedine prihvatljive zaposlenima kada je u pitanju platežna moć.

Odgovor je dao Željko Veselinović koji je rekao da je situacija sa svim odmaralištima loša i da svi posluju negativno izuzev odmarališta u Bečićima, razlog za ovakav bilans se ogleda u manjkavosti pozitivnopravnih propisa R. Srbije kojim je regulisano da sva zarada od poslovanja ide direktno u budžet R. Srbije a da se iz budžeta MUP-a finansira funkcionisanje odmarališta s tim što iz budžeta R. Srbije zarada se ne vraća u budžet MUP-a. Dalje, Veselinović je naveo da problem odmarališta se ogleda u velikom broju zaposlenih, investiranju, cene su približne tržišnim, obezbeđivanje ishrane je otežano, prihodi ne završavaju u MUP već kao što je pomenuto idu u budžet RS čime se MUP-u samo pravi trošak, slaba je zainteresovanost zaposlenih za usluge. Takođe, napomenuo je da  ukoliko bi došlo do ustupanja odmarališta Republičkoj direkciji za imovinu RS, MUP bi bio obeštećen u protivvrednosti tržišne cene objekata. Kada je u pitanju povraćaj novca iz budžeta RS u budžet MUP-a od 2012. godine u više navrata je tražen povraćaj što nije odobreno od strane Vlade.

Sindikat srpske policije je mišljenja da je nedopustivo prepuštanje i olako odricanje od odmarališta zbog manjkavosti sistema i loših pozitivnopravnih propisa koji su podložni izmenama. Odmarališta su tradicija i tekovina, s jedne strane, a sa druge rešavanjem pravnih manjkavosti vrlo lako je moguće pozitivno poslovanje, kao što je slučaj u Bečićima, gde bi zaposleni radnici ovih objekata ostali na radnim mestima, zaposleni imali svoje odmaralište, a MUP sredstva ne samo za normalno funkcionisanje odmarališta već i zaradu, odnosno mogućnost investiranja i poboljšavanja uslova smeštaja. Ono što svakako ne stoji u odgovoru gospodina Veselinovića jeste “slaba zainteresovanost” radnika za korišćenje objekata. Naprotiv, SSP misli da poslodavac svesno i namerno otežava korišćenje objekata, čineći sve da ta odmarališta zaposlenima učini nedodirljivim i nedostupnim.

SSP će pomno nastaviti da prati razvoj situacije u vezi sa odmaralištima u MUP-u, te preduzeti sve raspoložive mere i radnje u skladu sa zakonom radi zaštite imovine MUP-a i prava zaposlenih iz oblasti rada.

PU Vranje

Da li je tačan podatak da oficirima policije PU Vranje neće isplaćivati posebna naknada za rad sa migrantima u Prihvatnom centru u Preševu?

Zašto se njima ne povećava koeficijent plate kada su angažovani sa IJP? često je slučaj da rade iste poslove i pod istim uslovima? O ovome smo upoznali i usmeno i pismeno načelnika PU Vranje gde je, očigledno pod uticajem jedne od najnestručnijih grupa za logistiku i ljudske resurse u svim OJ MUP-a, izneo stav da oni nemaju pravo na povećanje koeficijenta plate.

Želimo da napomenemo da se u PU Vranje zbog pojedinaca iz Grupe sa ljudske resurse i Grupe za logistiku pokreću masovni sudski sporovi: višak sati, posebna naknada, pripravnost i tražimo njihovu odgovornost za to. Loša je njihova i saradnja sa SSP, gde kada kažemo „ma ljudi će tužiti, oni nama odgovore „pa neka tuže“ ne pokušavajući da reše problem mirnim putem.

Odgovor je dao gospodin Joksimović koji je izjavio da su u vremenskom intevalu od 12.11.2015. do 15.2.2016. godine oficiri OP PU Vranje koordinirali radom u koviru OP PU Vranje što im jeste u opisu poslova i zadataka koje obavljaju. Od dana 13.8.20016. godine kada je formirana komanda združenih snaga ostvaruju pravo na posebnu naknadu za rad sa migrantima kroz planove. Kada je u pitanju angažman IJP, postoje 2 oficira OP PU Vranje koji su pripadnici IJP i kao takvi ostvaruju pravo uvećanja koeficijenta dok ostali oficiri ne ostvaruju pravo jer nisu pripadnici IJP.

Higijensko-sanitarni uslovi pripadnika UGP, RC GP prema Hrvatskoj (GP Sot, Ljuba Jamena, GP za međunarodni drumski saobraćaj Šid, GP za međunarodni železnički saobraćaj Šid)

Od strane Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, po inicijativi SSP, Službe  za preventivnu zdravstvenu zaštitu i rodnu ravnopravnost, izvršen je epidemiološki nadzor nad objektima pomenutih  GP kojom prilikom je utvrđeno da postoji bojazan od zaraznih bolesti zbog loših higijenskih uslova kojom prilikom je konstatovano da je neophodno na svim punktovima: 1.Obezbediti zdravstveno ispravnu vodu za piće
2.Obezbediti uslove za održavanje higijene ruku ( tekuća voda,tečni sapun i ubrusi )
3.Obezbediti adekvatne sanitarne čvorove ( toalete)
4.Obezbediti posebne prostorije za smeštaj lica u postupku prelaska granice i poslovima readmisije
5.Redovno održavanje higijene objekata i vozila koje upotrebljavaju policijski službenici ( čišćenje i dezinfekcija)
6.Redovno presvlačenje uniforme i održavanje higijene tela i odeće posebno u poslovima readmisije
7.Zaštita od kontakta sa glodarima i zmijama postavljanjem barijera i zaštitnih mreža na prozorima i vratima koje sprečavaju ulazak kako zmija i glodara tako i insekata (komaraca pre svega), čuvanjem hrane na adekvatan način kao i održavanjem higijene objekta
8.Obavezna upotreba lične zaštitne opreme u skladu sa dostavljenim preporukama

UGP kao i Ministarstvo su svesni nedostataka na svim graničnim prelazima i stanicama za obezbeđenje, oni su evidentirani i u skladu sa materijalno-finansijskim mogućnostima opredeljuju se sredstva rekao je gospodin Bjelica. Od 2006. godine kada su preuzeti objekti od Vojske Srbije UGP je suočena sa velikim problemima kada je u pitanju održavanje i renoviranje objekata što se odrazilo pored objekata SGP za OBDG tako i samih graničnih prelaza jer materijalna sredstva su limitirana dok su potrebe znatno veće. U tekućoj godini opredeljen je deo novčanih sredstava za rešavanje nagomilanih problema i oni će po prioritetima biti rešavani u okviru ograničenih novčanih sredstava.

Nepopunjenost radnih mesta u PI Negotin i nedostatak prostorno-tehničko-materijalnih uslova za rad.

Loša prostorno-tehničko-materijalna situacija i uslovi za rad kao i nepopunjenost radnih mesta problemi su velikog broja organizacionih jedinica u MUP. Kada je u pitanju popunjavanje radnih mesta nailazi se na teškoće jer je na snazi Zakon o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, Vlada na predlog nadležnog ministarstva i uz mišljenje Ministarstva finansija u opravdanim razlozima može izuzetno da zaposli određeni broj zaposlenih. Specifična je situacija kada je u pitanju zapošljavanje u MUP gde su pored opštih uslova neophodni i posebni uslovi kao i  osposobljavanje. Direkcija policije po prioritetima na stateškom nivou planira popunjavanje organizacionih jedinica na obrazložen predlog rukovodilaca i ministarstvo raspisuje konkurs za popunu radnih mesta. Tokom godine planirano je ulaganje u prostorono-tehničko-materijalne uslove za rad zaposlenih po prioritetima za šta su opredeljena sredstva.

                                                                                                                           Služba za informisanje SSP
Boban Đorđić

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.