Skip to main content

Како је Гепард хтео да поједе Алфу


Cizma1
Дубока ципела „Гепарда“ на којој се одлепљује ђон …. Клик на слику ради увећања

Трагом информација које су нам пристигле са терена о лошем квалитету службених ципела које су добијене у последњој, дуго очекиваној расподели, односно трагом притужби колега који су уочили да поједини примерци обуће пропуштају воду или да су на некима, после краткотрајне употребе, већ почели да се одлепљују ђонови, Синдикат српске полиције је кренуо у својеврсну потрагу за информацијама које би могле да укажу на евентуалне системске или друге пропусте у набавци обуће за запослене у Министарству.

При томе смо се користили јавно доступним информацијама (сајт МУП Р Србије, АПР-интернет, Е-капија) информацијама добијеним од колега са терена, а од Министарства унутрашњих послова смо, у складу са Законом о доступности информација од јавног значаја, тражили да нам се доставе релевантна документа и подаци у вези са набавком обуће фирме на чији квалитет смо добили притужбе. У циљу објективног информисања  успоставили смо писану и усмену комуникацију са једном фирмом која се, према расположивим изворима, наводи као контролор квалитета обуће обуће на коју се притужбе односе, а покушали смо и да успоставимо контакт са фирмом која се јавља као набављач те обуће.

10933753_929073553778247_6026596747862770948_n
Фалсификована Декларација из 2014 Клик на слику ради увећања

На основу информација са терена, запосленима у Министарству је дељена обућа чији су добављачи (произвођачи):

  • „Гепард д.о.о.“ Нови Сад, са којим је, након спроведеног тендера из 2014. године,  Министарство  15.07.2014. године склопило уговор о куповини 14.500 пари борбених патика, вредност уговореног посла 45.959.000,00 без ПДВ.
  • „Круник д.о.о.“ Београд, са којим је после спроведеног тендера који је расписан 04.10.2013. године са роком за доставу понуде 20.11.2013. године, Министарство дана 18.11.2014. године склопило два одвојена уговора по партијама: партија 1: 6000 пари теренских чизама, вредност уговореног посла 34.500.000,00 динара без ПДВ-а, партија 2: 6000 пари борбених патика (полудубоке), вредност уговореног посла 26.760.000,00 динара без ПДВ-а.
  • Фабрика обуће „Сандра-Corpico“ Пожаревац, нисмо дошли до података о њеном учешћу на тендеру Министарства, као ни о количини и врсти обуће, нити о вредности уговореног посла. Праћени су тендери расписани почев од 12.09.2013. године у 10, 00 часова.
  • Такође смо дошли до података које нисмо додатно проверавали да је појединим запосленим дељена обућа без икаквих декларација из којих би се могло видети ко је произвођач (добављач), као и ко је вршио контролу квалитета, чак и без било каквих података и натписа на амбалажи (кутијама)

Установили смо  да Фабрика „Круник д.о.о.“  из Београда има само 1 (једног) запосленог (подаци из АПР-а за 2013.г.), а да на декларацијама које су добијане уз обућу која је од њих набављана није наведено ко је вршио контролу квалитета, као ни за које временске услове је обућа намењена..

Deklaracija Gepard 2011
Легална Декларација из 2011. …….Клик на слику ради увећања

У циљу провере да ли је и у којој мери испоштована процедура контроле материјала и производа, обратили смо се званичним писмом г. Љубомиру Петровићу, директору и власнику фирме „Alpha Control d.o.o“ Нови Сад, која је на декларацијама обуће „Гепард д.о.о“ Нови Сад наведена као контролор квалитета. Г. Петровић нас је обавестио да његова фирма у току 2014/15 године није вршила контролу квалитета обуће ни по налогу „Гепарда“ ни по налогу МУП Р Србије, а с тим у вези директор Петровић се изјаснио и у писаној форми.  У вези са предметном јавном набавком Г. Петровић је додао и да му није јасно шта је био предмет јавне набавке – борбена патика или дубока мушка ципела (није ни нама :).

На нашу примедбу да у декларацији уз обућу „Гепарда“ стоји да је „Alpha Control d.o.o.“ Нови Сад вршио контролу за артикал чија је шифра или ознака – 322, назив: дубока мушка ципела, број партије CD-018, г. Петровић је експлицитно изјавио да је име његове фирме злоупотребљено и фалсификовано на поменутој декларацији, да је током 2011. године за потребе „Гепарда“ вршио контролу артикла чија је шифра или ознака – 322, назив – дубока ципела, партија CD-018, али се у том случају радило о роби широке потрошње намењеној за суво време и за кишу и да то нема никакве везе са набавком заштитне обуће за МУП Р Србије. У прилог томе је додао да од јануара 2014. године „Аlpha Control d.o.o“ Нови Сад, због високих финансијских трошкова, није продужила лиценцу за контролу материјала за израду обуће и готовог производа, већ да се баве само контролом производа из области пољопривредне производње.

Cizma 2
Дубока ципела „Гепарда“ на којој се одлепљује ђон …. Клик на слику ради увећања

Поштујући правило да се чује и друга страна, а у циљу објективног информисања, дана 15.01.2015. године обратили смо се двама званичним актима и директору фирме „Гепард д.о.о“ г. Мирославу Танацковићу, али  нисмо добили никакав повратни акт, нити нам се ико из фирме на било који начин обратио. Између осталог, покушали смо да дођемо до сазнања о томе да ли је и ко и у којој фази вршио контролу материјала за израду и готовог производа, зашто је у декларацији наведено да је обућа само за суво време иако је у конкурсној документацији наведено да обућа мора бити за суве и мокре временске услове, као и да ли је предвиђено да се обућа може и на који начин рекламирати због уочених недостатака и евентуално заменити за нови производ. Такође смо покушали да установимо да ли се влага у унутрашњости обуће јавља као последица велике пропустљивости воде или недовољног извлачења вани влаге која се ствара знојењем ногу, као и тачан метод за одређивање водонепропустљивости обуће, јер исти није прецизно наведен у тендерској документацији, као што је то био случај у неким другим јавним набавкама.

У складу са Законом о доступности информација од јавног значаја ССП се преко свог овлашћеног представника обратио 19.01.2015. године  Министарству захтевом за достављањем писаних информација у вези са набавком обуће преко фирме „Гепард д.о.о.“Нови Сад са посебним акцентом на; извештајима о извршеној органо-лептичкој контроли материјала и помоћног материјала; Извештај о међуфазној контроли; Извештај контроле квалитета на основу документације; Комплетан предмет са припадајућим документима из којег се може видети која је фирма или које су фирме одабране, које су задовољиле услове из тендерске документације и изабране за набавку обуће из поступка ПБ/14; Извештај о контроли извршене од стране МУП приликом пријема борбених патика; МУП-ов извештај о квантитативном и квалитативном пријему борбених патика; Документацију (комплетан предмет) о одабиру референтне лабораторије за контролу квалитета борбене патике; Увид у означени пломбирани узорак борбених патика са извештајем акредитоване лабораторије о квалитету основног материјала и готовог производа; Комплетну конкурсну документацију за поступак ПБ/15.

Наравно, у складу са петходним искуствима, очекивали смо одговор којим ће Биро за информације од јавног значаја покушати да избегне обавезу достављања тражених докумената, али начин на који је то учињено заиста нас је изненадио. Да ли је у питању непрофесионализам или пуки дилетантизам аутора текста, у сваком случају, до нас је стигао одговор Драгана Поповића, овлашћеног лица у Бироу за информације од јавног Значаја МУП Р Србије, којим нас обавештава да су уговори спроведени у јавном поступку набавке УНИФОРМЕ спроведени кроз потпуно транспарентни поступак, односно отворени поступак јавне набавке, као и да је комплетна тендерска документација доступна на порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца – МУП Р Србије. Дакле, Поповићев одговор се односи на униформе, а не на обућу (борбене патике) што је био предмет нашег захтева. Ни помена о горе постављеним конкретним захтевима. Могао нам је Д. Поповић послати и одговор у вези са јавном набавком сена за полицијске коње, сасвим је свеједно. Очито је да је Д. Поповић само прекопирао део текста из одговора на наш претходни захтев који се односио на набавку униформе, када нам, такође, није доставио тражена документа. Подсећамо вас да је Драган Поповић исти онај који је судски, прекршајно, кажњаван због свесног одбијања достављања тражених информација ССП-у по основу захтева о доступности информација од јавног значаја.

С обзиром да нам наведени подаци нису достављени, није немогуће да је наручилац, односно МУП Р Србије, избегао да нам исти достави зато што није извршио међуфазну контролу израде, органолептичку контролу предметних добара, као и да није, према сопственој процени, изузео узорак материјала или готовог производа за испитивање у акредитованој лабораторији према задатим техничким карактеристикама. Ово је посебно чудно у ситуацији када је уговором предвиђено да сви трошкови контроле основног и помоћног материјала као и готовог производа падају на терет испоручиоца, који је, додатно, обавезан да надлежном органу МУП-а за контролу квалитета, без надокнаде, обезбеди услове потребне за контролу квалитета предметног уговора, укључујући простор, тражену документацију, услуге административног особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора.

У складу са Чл. 15 обрасца Уговора о јавним набавкама свако одступање од квалитета и квантитета Министарство рекламира Добављачу у року од осам дана од дана пријема. Добављач је обавезан да у року од осам дана од дана пријема рекламације достави свој писмени одговор и у случају основаности у најкраћем року изврши своје обавезе по примљеним рекламацијама. Да ли то значи да, уколико се после две седмице или месец дана  уоче недостаци на обући који указују на битно одступање од уговореног квалитета, обућа не може рекламирати.? Ако је у на страни 21/34 тендерске документације у Прилогу 5.- Обрасца понуде наведено да гаранција за производ треба да буде 24 месеца, зашто запосленима није речено да обућу која им се, на пример, одлепила, могу рекламирати и добити нову?

Занемарујући (не)квалитет материјала за израду и готовог производа борбених патика, и то у овом случају само оних набављених од фирме „Гепард д.о.о“ Нови Сад, јер се другим случајевима нисмо бавили, прикупљена сазнања указују на озбиљне, свесне пропусте у раду надлежног органа МУП-а за квалитативну и квантитативну контролу, као и других надлежних организационих јединица МУП-а.

Ако свему овоме додамо и веома необичну околност да је на основу расписаног тендера МУП склопио вишемилионски уговор о набавци чарапа за запослене у Министарству са фирмом „Naturfruits d.o.o“  из Ариља, чија је претежна делатност трговина на велико воћем и поврћем, као и да је самим условима из тендерске документације дискриминисан велики број колегиница, јер за њих нису набављене одговарајуће величине, односно, подељене су им чарапе великих бројева које су за њих, дакле, неупотребљиве и представљају „бачен новац“ пореских обвезника, тешко је одупрети се утиску да систем јавних набавки у Министарству није довољно транспарентан и да као такав представља повољан терен за развој коруптивности чиме се наноси озбиљна материјална и морална штета запосленима у министарству, а истовремено се доводи у питање опремљеност полицијских службеника за извршење задатака.

С обзиром да смо о неким сумњама у вези са поступцима из јавних набавки већ извештавали на разне начине и да је то изазвало пажњу јавности, па је чак и злоупотребљено у вербалним окршајима у Скупштини између опозиције и представника странака на власти, „претећи“ на тај начин да  угрози „популарност“ чувених „ћетки и метли“, дужни смо да напоменемо да иза наших настојања да утврдимо чињенице везане за могуће неправилности у тим набавкама нема никакве политичке позадине. Наш једини циљ је утврђивање истине и да запослени, којима то право припада, добију квалитетну обућу, униформу и делове униформе. Истворемено осуђујемо неумесне досетке појединих квази-духовитих политичара на рачун запослених у Министарству, изречене у Скупштини, а којима се на врло неумесан, недозвољени начин дискриминишу и омаловажавају запослени ситније грађе, пре свега наше колегинице, а име једног племенитог народа у Африци се користи у подругљивом контексту. Верујемо да то и није била намера оног ко је то изрекао, већ да је било оно уобичајено да је „језик“ био бржи од памети, али то га не оправдава. Нека се шали на рачун своје величине и своје грађе!

Одговори овлашћеног лица из Бироа за информације од јавног значаја и недостављање тражене документације никако нису допринели разјашњавању ситуације, напротив, само су допринели нашој сумњи. Због тога ССП не може сносити никакву одговорност за изречене сумње и евентуалне непрецизности, сва одговорност је управо на ономе ко је био дужан да нам да релевантне информације.

На надлежнима је да утврде да ли је то овлашћено лице самостално одлучило да нам не достави тражене информације и документа или је то учинило по нечијем налогу.

Као што је на надлежнима задатак да утврде да ли је у поступку јавне набавке униформе, обуће и делова униформе било озбиљних системских пропуста и евентуалну појединачну одговорност с тим у вези.

На овај начин ССП у најбољој вери доприноси борби против корупције коју је зацртала Влада Републике Србије.

Ivanjica_deklaracija Krunik ivanjica_deklaracija_Sandra_Corpico ivanjica_deklaracija_Sandra_Corpico2


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ