Skip to main content

Како у инвалидску пензију?


Упутство за чланове ССП и све запослене у МУП

Обзиром да се у последње време велики број колега интересује за услове и начин остваривања права на инвалидску пензију, Синдикат српске полиције обавештава све своје чланове, као и остале запослене у МУП, да је чланом 174 Закона о полицији уређен начин оцене промена здравствених способности полицијских службеника које их чине неспособним за вршење полицијских послова.

Према одредби наведеног члана, полицијском службенику код кога настану промене у здравственом стању проузроковане повредом на раду, професионалном болешћу, повредом ван рада или болешћу, које се не могу отклонити лечењем или медицинском рехабилитацијом, а које га чине неспособним за професионално врешење полицијских послова, престаје радни однос са правом на инвалидску пензију.

За излазак пред Комисију неопходно је да заинтересован полицијски службеник, уз захтев, достави образац који је прописан Правилником о образовању у начину рада органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, а који попуњава изабрани лекар. Такође, уз захтев се, поред наведеног обрасца, предаје и целокупна медицинска документација.

Обавеза руководиоца организационе јединице је да, након што попуни неопходни образац, целокупну документацију проследи Сектору за људске ресусре-Одељењу за здравље запослених и безбедност на раду са назнаком: „За Лекарску комисију“. За полицијске службенике код којих је дошло до повређивања на раду обавезно се прилаже и фотокопија обрасца повреде на раду.

Битно је истаћи да ће на Лекраску комисију бити позивани само они полицијски службеници који доставе комплетну документацију, потребну за одлучивање.

Члан главног одбора ССП
Синиша Ћук